dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Awst 1st, 2017

Man lle gall yr wyf yn teimlo yn y cartref

Rwyf wedi treulio llawer o amser mewn cartrefi gofal. Mae'r rhan fwyaf o fy mywyd oedolyn, mewn gwirionedd. Yr wyf yn gyfarwydd iawn â llawenydd a heriau byw cymunedol, yn dda, ac eithrio ar gyfer y rhan byw cymunedol. Yno yn gorwedd fy man dall. Byddwch yn gweld, ni waeth pa mor gyfforddus wyf fi gyda syniad o gartrefi gofal, nid wyf erioed wedi eu cael profiad fel defnyddiwr. Yn gynnar yn fy ngyrfa wyf yn creu rhaglennu cymdeithasol i bobl hŷn sy'n byw mewn cymunedau ymddeol a lleoliadau gofal. Hyd yn oed er fy mod yn (ac rwy'n) fewnblyg ac yn crynu wrth feddwl y someday gallai cydgysylltydd gweithgareddau llawn swigod yn ceisio dwyn perswâd fi i fynychu'r nosweithiau cymdeithasol grŵp mawr a gweithgareddau sy'n cynnwys cyfran fawr o raglenni gweithgarwch y dydd, yr wyf yn dal yn edrych ar gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp fel y mesur a yw anghenion gweithgaredd rhywun yn cael eu diwallu.

Ond wrth i mi ddod yn fwy addysgiadol am fanteision dylunio da ac wrth i mi ddechrau adnabod beth sy'n wirioneddol bwysig i'm lles fy hun, dwi'n dod yn fwy a mwy yn pryderu am sut y byddaf yn talu os bydd angen i mi fyw mewn gofal preswyl neu nyrsio. Un o'm gwyliau sy'n darllen yr haf diwethaf oedd Tawel: Pŵer Introverts mewn Byd na All Stop Stop Siarad gan Susan Cain. Roedd y llyfr yn ddiddorol iawn o safbwynt personol gan fy mod yn introvert, ond hefyd o safbwynt proffesiynol. Yn y llyfr, mae Cain yn olrhain y cynnydd yng ngwerth cymdeithasol nodweddion anhygoeliedig fel cymdeithasu a rhwydweithio. Mae hi hefyd yn edrych ar faint o bobl sy'n cael trafferth gyda'r gweithgareddau hyn yn aml yn cael adborth negyddol gan eraill, fel pe bai eu diffyg awydd i gysylltu yn gyson â phobl eraill yn cyfeirio at rywfaint o ddiffyg personol dwfn. Felly beth sy'n rhaid i hyn ei wneud â dementia? Dylai fod llawer iawn i'w wneud â'r ffordd yr ydym yn meddwl am ein gwasanaethau. Yn ôl Cain mae o leiaf tri ym mhob deg o bobl yn introverts. Os mai dyna'r achos, yna gallai tua thraean o'r boblogaeth fod â set wahanol o feini prawf gwahanol ar gyfer yr hyn sy'n eu helpu i gynnal eu lles. Dechreuodd hyn i mi feddwl am sut mae ein gwasanaethau preswyl a gofal yn cael eu cynllunio'n aml ar gyfer extroverts.

Mae'r syniad y gallai fod yn rhaid i mi ei fwyta mewn ystafell fwyta fawr ar fwrdd gydag eraill nad ydw i'n gwybod (neu ddim yn cofio) bob dydd yn bygwth difetha beth sydd i mi yn weithgaredd ystyrlon iawn. Mae'r ffaith fy mod yn mynd i ddweud wrth y staff sy'n ystyrlon yn fy nghartref gofal nad ydw i'n gofalu am fynychu'r parti pen-blwydd misol cyfun, y cyngerdd acordion a'r datganiad ballet plant yn iawn. Efallai y byddaf yn cael ei labelu fel hunan-ynysu, tynnu'n ôl neu iselder o ganlyniad, ond o leiaf ni fydd yn rhaid i mi gael fy nghacio i mewn i ystafell lawn o bobl Nid wyf yn gwybod ei fod yn esgus i fwynhau rhywbeth nad ydw i'n hyd yn oed ychydig sydd â diddordeb ynddo. A phan ofynnir i mi fynychu'r daith lle mae pawb yn y ddinas yn troi allan i weld goleuadau Nadolig yn cael eu troi ymlaen, byddaf yn dirywio'n wrtais wrth dorri'n breifat i mewn i chwys oer yn y meddwl.

Fodd bynnag, beth sy'n digwydd i mi pan na allaf gyfathrebu'r ffordd yr oeddwn i'n arfer? A fydd pobl yn mynd â mi i'r digwyddiad hwnnw, dwi ddim yn ei fwynhau? Beth am ba bryd y mae fy mudoledd yn cael ei amharu a rhaid imi ddibynnu ar ofalwr yn sylwi ar fy nhallod ac yn fy helpu yn ôl i le sy'n dawel, lle rwy'n teimlo'n ddiogel ac yn fy ngwasanaeth? Beth os nad wyf yn cofio ac yn adnabod y bobl yr wyf yn eistedd gyda nhw bob dydd i'w fwyta? A fydd staff yn meddwl nad ydw i'n bwyta am nad ydw i'n llwglyd? Someday pan fyddaf angen cymorth pobl eraill i'm helpu i gynnal fy lles, yna mae angen iddynt wybod nid yn unig a ydw i'n hoffi gweithgaredd ai peidio, mae angen iddynt ddeall yr hyn sy'n fy nghyfathrebu'n gyfforddus neu'n anghyfforddus ynglŷn â'r lleoliad lle mae'r gweithgaredd hwnnw yn digwydd.

Rwy'n treulio tipyn o amser y dyddiau hyn yn sôn am y cysyniad o weithgaredd ystyrlon, ac mae'n fwy cymhleth nag y gallech fod yn amau. Mae'n sicr yn llawer mwy cymhleth nag yr oedd yn ymddangos pan oeddwn yn llunio calendrau o ddigwyddiadau i drigolion fy nghartref gofal. Mae'n bosibl y bydd gweithgaredd yn ystyrlon i mi, fel introvert, yn cael ei ddylanwadu hyd yn oed yn fwy trwy osod na chan y gweithgaredd ei hun.

Felly, a oes cartref gofal i rywun fel fi? Rhywun sy'n ymdrechu i gynnal fy hiwmor da yn wyneb y cwmni di-ben a digwyddiadau cymdeithasol? A fydd fy anghenion ar gyfer preifatrwydd a rheolaeth dros fy amgylchedd yn cael eu cefnogi? A fydd fy ymddygiad yn cael ei labelu fel gwrthgymdeithasol, a bod fy mhryder mewn grwpiau yn cael ei ystyried fel bod angen meddyginiaeth arnaf? Sut y gallai rhywun fel fi fyw mewn lleoliad cymunedol fel cartref gofal gydag unrhyw fath o gysur a lles?

Dyma'r cwestiynau rydw i'n eu profi pan fyddaf yn datblygu Cyrsiau Gweithgaredd ystyrlon, pan fyddaf yn hwyluso cyrsiau sy'n archwilio'r rhesymau dros hynny ymddygiad poenus, a dyma'r materion yr wyf yn eu hystyried wrth addysgu ar ein cyfer Groesffordd dementia + dylunio, a Arweinyddiaeth Effeithiol cyrsiau. Mae'r rhain yn ystyriaethau sylfaenol wrth gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia ac ar gyfer datblygu gwasanaethau sy'n newydd ac yn bodoli eisoes. Er mwyn i'n hymyriadau fod yn therapiwtig, ac i hyrwyddo lles yn wir, mae angen iddynt fod yn seiliedig ar anrhydeddu dewisiadau'r unigolyn, pwy ydyn nhw, pwy ydynt, a sut a ble maen nhw'n teimlo'n fwyaf cyfforddus. Dylai hyn fod yn nod i'r introverts ymhlith ni yn ogystal â'r estroniaid.

Gallwch weld rhestr lawn yr hyfforddiant DSDC yma.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
12th Medi
By
Ailidh Aikman
11th Medi
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia