dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Richard Ward

Gorffennaf 25th, 2017

Arian i hybu cymunedau sy'n gyfeillgar dementia

Mae prosiect tair blynedd - yn cynnwys Mhrifysgol Stirling a phartneriaid lleol - i roi hwb i gymunedau i bobl sy'n byw gyda dementia wedi derbyn cefnogaeth sylweddol gan Ymddiriedolaeth Newidiadau Oes.

Mae'r grant £ 225,000 yn ariannu ystod o fentrau i rymuso pobl â dementia i greu cymunedau cymdogaeth cydweithredol sy'n eu helpu yn parhau i fod yn gymdeithasol, yn gorfforol, yn ddiwylliannol ac yn wleidyddol weithredol. Mae'r bartneriaeth eang yn cynnwys Artlink Ganolog, Cyngor Stirling a'r GIG Forth Valley ac yn dilyn canfyddiadau ymchwil gan y Brifysgol oedd yn dangos bod cymdogaethau yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi pobl â dementia i aros yn weithgar ac yn annibynnol.

Dywedodd Dr Richard Ward, Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Dementia ym Mhrifysgol Stirling,: "Mae ymchwil yn dangos bod y gymdogaeth yn arbennig o arwyddocaol i bobl â dementia a'u gofalwyr, oherwydd, yn dilyn diagnosis, maent yn gwario swm cynyddol o amser yn yr amgylchedd lleol.

"Bydd y cyllid ar gyfer y prosiect hwn yn ein galluogi i ddangos sut le ymlyniad, cysylltiadau lleol ac ymdeimlad o gyd-berthyn all gefnogi lles, iechyd a dinasyddiaeth pobl sy'n byw gyda dementia yn y gymuned leol.

"Rydym yn falch iawn i ddechrau cyflwyno hyn yn y rhanbarth Valley Forth ac rydym yn ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd a'n partneriaid eraill am eu cefnogaeth barhaus."

Bydd y prosiect yn edrych ar hygyrchedd ar-lein ar gyfer pobl â dementia ac yn asesu a yw'r amgylchedd lleol yw dementia-gyfeillgar.

Bydd pobl â dementia yn arwain ar ddatblygu eu cymunedau a, gyda chefnogaeth y prosiect, yn gwneud penderfyniadau ynghylch pa weithgareddau i ddilyn, yn seiliedig ar yr hyn sy'n gweithio ar eu cyfer.

Meddai Anna Buchanan, Cyfarwyddwr y rhaglen dementia Trust Newidiadau Oes: "Mae sicrhau bod pobl â dementia a'u teuluoedd yn parhau i gynnwys yn eu cymunedau, ac yn y gymdeithas yn fwy cyffredinol, dylai fod yn 'norm' newydd. Ni ddylai pobl gael eu hynysu ac yn unig am eu bod wedi cael diagnosis o ddementia, ac eto mae hyn yn aml yn wir. Rydym yn falch iawn i ariannu gwaith hwn ac yn gobeithio y mewn amser bydd yn ysbrydoli llawer o gymunedau eraill i ddod yn dementia cynhwysol. "

Dywedodd y Cynghorydd Scott Farmer, Arweinydd Cyngor Stirling a Cynullydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cyngor:. "Mae hwn yn croesawu a datblygu sylweddol a fydd yn adeiladu ar ein huchelgeisiau ar gyfer Stirling fel Dinas Gyfeillgar Dementia Rydym yn gweithio'n agos â Phrifysgol Stirling a phartneriaid eraill yn y trydydd sector i wneud hwn yn lle y mae pobl â dementia yn gallu byw bywydau cynaliadwy, annibynnol. cyllid hwn yn galluogi pobl i gael eu cefnogi yn well yn eu cymunedau eu hunain a bydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r rhai sy'n byw gyda dementia yn ein ardal. "

Bydd Artlink Canolog hefyd yn ceisio datblygu gweithgareddau celfyddydol yn rhan o'r prosiect a bydd ymchwilwyr yn gweithio gyda Chanolfan Gelfyddydau Macrobert i gynnal Gŵyl Cymdogaeth.

Meddai Kevin Harrison, Prif Swyddog Gweithredol Artlink Canolog "Artlink Canolog yn falch iawn o fod yn un o nifer o bartneriaid a fydd yn cefnogi cydweithio cymdogaeth hyn rhwng pobl sy'n byw gyda dementia, gofalwyr, a sefydliadau lleol, gyda chymorth gan Ymddiriedolaeth Newidiadau Life, ar gyfer cymunedau sy'n gyfeillgar dementia yn Stirling ac Forth Valley.

"Bydd ymagwedd sy'n seiliedig ar y gymdogaeth yn herio ac yn ysbrydoli cymunedau i weithio'n agosach ac yn greadigol gyda phobl sy'n byw gyda dementia i gefnogi annibyniaeth, cynhwysiant a mynediad. Bydd y rhaglen yn dylunio, creu a phrofi syniadau arloesol a arweinir gan brofiad byw y cyfranogwyr o ddementia mewn perthynas â'r mannau sydd bwysicaf i ni i gyd yn ein bywydau bob dydd. "

Ychwanegodd yr Athro Judith Phillips, Dirprwy Bennaeth (Ymchwil) yn y Brifysgol: "Mae hwn yn gyfle unigryw i ddatblygu ymagwedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth i ddatblygu cymunedol dementia-gyfeillgar ac i'r Brifysgol i gyfrannu arbenigedd a gwybodaeth yr ydym wedi adeiladu dros y mlynedd ar ddementia, gofal, dylunio a'r amgylchedd.

"Stirling ymrwymiad hirsefydlog i wella bywydau pobl â dementia ac mae'r prosiect hwn, mewn ymuno gyda llu o sefydliadau lleol a grwpiau cymunedol, yn ein galluogi i ddangos ac yn ymestyn ein buddsoddiad yn y maes hwn."

Yn y ddwy flynedd gyntaf, bydd y prosiect yn cael ei dreialu mewn cymdogaethau yn Stirling y Gogledd, cyn cael ei ymestyn ar draws y rhanbarth Dyffryn Forth yn y drydedd flwyddyn.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest