dementia sy'n Canolbwyntio

Gorffennaf 10th, 2017

Mae taith o Gofalwr i Ymchwilydd

Adlewyrchiad o Gofalwr

Pan gymerais gyntaf ar y rôl fel gofalwr ar gyfer fy nhad oddeutu dair blynedd ar ddeg yn ôl, cefais ychydig iawn o wybodaeth neu ddealltwriaeth o ddementia a'r effaith y gallai ei gael ar deulu, yn ogystal â'r unigolyn sy'n byw gyda'r clefyd hwn.

Pan oedd fy nhad ei dderbyn i'r ysbyty, deuthum yn ymwybodol bod diffyg clir o ddealltwriaeth o effaith dementia a deliriwm mewn cleifion dryslyd mewn lleoliad ysbyty cyffredinol. I mi, roedd yn ymddangos meddygon ac nid oedd staff nyrsio yr addysg a'r hyfforddiant i ddeall ac yn briodol diagnosis a rheoli gofal claf â dementia. Yn wir arddull ymosodol / bendant rhai staff nyrsio yn gwaethygu ymddygiad a sefyllfa fy nhad. Ar ben hynny, meddygon a nyrsys wedi methu â gwrando yn briodol i'r teulu ar eu derbyn i A & E lle na ellid dad ymateb yn effeithiol ei hun.

Mewn amgylchiadau di-drefn yn A & E ei gwaethygu y sefyllfa yn arwain at cynyddol pwysau ar staff yn yr adran honno ar y pryd. Ar ddau achlysur, nid oedd yn cadw at brotocol rheoli meddyginiaeth. Arweiniodd hyn at dad codi a storio amrywiaeth o feddyginiaeth, yr ydym yn credu yn dod oddi wrth gleifion eraill, heb yn wybod i'r staff nyrsio.

Roedd yna hefyd ychydig o achlysuron pan ganfuwyd dad grwydr; mewn ward arall, mewn lifft ac i lawr dihangfa dân. Ag ymddygiadau ofidus hyn, yr wyf yn teimlo fy mod yn gwneud i deimlo dad oedd yn niwsans.

Pan ofynnais unrhyw gwestiynau fel gwarcheidwad cyfreithiol (yr wyf yn teimlo yn rhesymol ac yn gofyn mewn modd neis), Synhwyrais staff yn amheus i mi a pam yr wyf yn gofyn cwestiynau o'r fath. Delio gyda swyddogion iechyd meddwl, gweithwyr cymdeithasol, seiciatryddion, meddygon, nyrsys a thribiwnlysoedd apêl iechyd meddwl yn anodd, ond roedd rhaid i mi ddysgu yn gyflym i weithio gyda'r tîm i gael y canlyniad gorau i dad.

Unwaith y byddwn yn ei reoli ein ffordd drwy hyn i gyd, dad wedyn oedi yn ei ryddhau. Mae hyn yn achosi pob un ohonom, gan gynnwys dad, pryder sylweddol a gofid.

Erbyn meddwl, rwy'n credu bod gan y profiad effaith niweidiol sylweddol ar fy mam yn hwyr dirywio iechyd hefyd. Roedd Mam prif ofalwr dad a'r pryder, straen a gofid ar bob un ohonom oedd mewn unrhyw amheuaeth sylweddol.

Yn awr, wrth edrych yn ôl, yr wyf yn teimlo y sefyllfa ar gyfer teuluoedd mewn amgylchiadau tebyg wedi gwella, sydd ond yn gallu bod yn beth da, ac yr wyf yn credu prosiectau ymchwil ac addysg wedi chwarae rhan go iawn yn y gwelliannau hyn.

Myfyrio ar ddatblygiad asesu

Yr wyf yn awr wedi dod yn rhan o ymchwil i wella bywydau i bobl â dementia a'u gofalwyr. Mae'r cyfle hwn wedi fy ngalluogi i weld cynnydd uniongyrchol mewn gofal dementia ers fy mhrofiad uchod.

Er enghraifft, bu addysg a hyfforddiant ar gyfer meddygon a staff nyrsio o ran gofalu am gleifion dementia mewn lleoliad ysbyty cyffredinol. Yn ystod yr hyfforddiant hwn, cefais y cyfle i roi adborth o fy mhrofiad personol. Mae hyn wedi arwain at ddatblygu pecyn asesu i'w defnyddio yn y ysbyty aciwt.

Mae'r offeryn asesu bellach yn golygu nyrsys a hyfforddwyd yn arbennig yn cynnal yr asesiad AMT ar bob claf oed flynyddoedd 65 neu'n hŷn gael eu derbyn / o fewn oriau 24 derbyn. Gall hyn pennu'r ward briodol ar gyfer y claf a'r gofal sydd ei angen.

ers i mi wedi gweld y gwelliant mewn gofal ac rwy'n falch o fod wedi gallu cyfrannu. Gwelais uniongyrchol y lefel o graffu a wneir i werthuso systemau a safonau gofal a phenderfynu gofynion gwella pellach.

Adlewyrchiad o ymchwilydd

Mae'r cyfle i gymryd rhan yn y prosiect hwn, mewn gallu ymchwil, wedi bod yn brofiad diddorol a gwerthfawr. Mae wedi bod yn gyfle da i aelod o'r cyhoedd i gyfrannu at ddylanwadu ar ganlyniadau gwell i gleifion â dementia mewn ysbytai cyffredinol.

Rwyf wedi dysgu cymaint o ddarllen y papurau ymchwil, mynychu cyfarfodydd prosiect a holi datganiadau. Ar ôl cael ei gynnwys yn y tîm Rwy'n eithaf rhyfeddu at faint o waith a wneir. Darparodd y tîm dadl iach gyda gallu i herio meddwl, pan fo angen, er mwyn cael y wybodaeth briodol.

Bydd canfyddiadau prosiect a'r canlyniadau (gan gynnwys ymyriadau yn y dyfodol) fod yn wirioneddol ddiddorol i aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb mewn gofal dementia.

Bydd y gwaith ymchwil a wnaeth Marion yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2017

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest