dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Gorffennaf 6th, 2017

clefyd Huntington: dull galluogi i gefnogi teuluoedd - cwrs dysgu cyfunol

clefyd Huntington yn gyflwr genetig sy'n effeithio ar fwy na 5700 o oedolion yn y DU. Fodd bynnag, oherwydd natur etifeddol y cyflwr llawer mwy o bobl, aelodau o'r teulu a ffrindiau, yn cael eu hefyd eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyflwr. Mae pobl sydd â phrofiad chlefyd newidiadau Huntington yn eu galluoedd corfforol, gwybyddol a seicolegol wrth i'r fynd yn ei flaen cyflwr sy'n dod â nifer o heriau ar gyfer y person a'r rhai sy'n gofalu ac yn eu cefnogi.

clefyd Huntington yn effeithio ar y teulu cyfan, er y gall rhai aelodau o'r teulu fod yn symptomatig gall eraill fod yn meddwl am gael prawf rhagfynegol, efallai y bydd rhai wedi penderfynu yn erbyn prawf, efallai y bydd rhai yn gwybod nad oes ganddynt y cyflwr a bydd yn aml yn blant a phobl ifanc bobl sy'n ymgymryd â rolau gofalu a dysgu am glefyd Huntington yn ifanc iawn. Mae'r cwrs yn ystyried y teulu cyfan, eu hanghenion a'u profiadau a'r ffyrdd y gall ymarferwyr helpu.

ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol mewn gwahanol leoliadau yn fwyfwy tebygol o roi cymorth i deuluoedd sydd â chlefyd Huntington oherwydd mwy o gyffredinolrwydd ac ymwybyddiaeth o'r cyflwr ond yn aml heb fawr o wybodaeth am glefyd neu sgiliau Huntington i gefnogi unigolion a theuluoedd. Mae'r cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i glefyd Huntington ac yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau newydd er mwyn eu galluogi i ymgysylltu â theuluoedd sydd â chlefyd Huntington a darparu cefnogaeth a chyngor priodol. Mae'r cwrs yn tynnu ar ymchwil ac arferion cyfredol yn y maes, gan gynnwys tystiolaeth o bob rhan o'r DU a rhannau eraill o'r byd. Cyflwynir y cwrs gan Brifysgol Stirling ar y cyd â'r Cymdeithas Scottish Huntington (SHA). Mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi ddau gan academyddion yn y Brifysgol ac ymarferwyr o SHA sy'n darparu helaeth manwl profiad, o weithio gyda theuluoedd sydd â chlefyd Huntington. Dyfarnwyd y bartneriaeth hon wobr 'Partneriaeth Perfect' yng Ngwobrau Elusen 2015 Alban am eu gwaith datblygu a chyflwyno cwrs hwn. Mae'r cwrs wedi cael ei gynnal ers 2014 ac mae wedi denu myfyrwyr o gwaith cymdeithasol, nyrsio, therapi galwedigaethol, cartrefi nyrsio a gwasanaethau clefyd arbenigol Huntington. Mae pobl wedi cael ystod o brofiad o glefyd Huntington ond mae pob un wedi adrodd yn gadarnhaol ar eu dysgu o'r cwrs.

Mae'r cwrs yn cael ei redeg gan ddefnyddio dull dysgu cyfunol sy'n cynnwys dau ddiwrnod ym Mhrifysgol Stirling campws (4th a 5th Medi 2017) ac yna 14 wythnos o ddysgu ar-lein ac mae'n credydau 20 10 werth o lefel SCQF. Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch fan hyn.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest