dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ailidh Aikman

Gorffennaf 5th, 2017

Rwy'n gofal a: Dathlu Gofalwyr Cenedlaethol wythnos- BSG a Phrifysgol Stirling

Ar ddydd Gwener 16th Mehefin ymuno â grŵp o ofalwyr, gwneuthurwyr polisi, ac ymchwilwyr at ei gilydd i ddathlu Wythnos Genedlaethol y Gofalwyr ym Mhrifysgol Stirling. Nod y bore oedd i ddangos y math o waith sy'n mynd ymlaen yn y maes o ofalu am oedolion hŷn, tra'n cynnig lle i bobl ddweud beth sydd ar goll a beth sydd angen ei wella.

Dechreuodd y digwyddiad gyda prif anerchiad gan yr Athro Caroline Glendinning a ddangosodd pwysigrwydd deall yn gyfrifoldeb preifat a chyhoeddus o ofal. Tynnodd yr Athro Glendinning ein sylw at y canlyniadau lawer yn gadael gofal 'y tu ôl i ddrysau caeedig' ac mae'r oedi heriau wyneb wlad pan fydd anawsterau yn dod yn ormod i'w rheoli.

Ardal o berthnasedd arbennig i'r digwyddiad ac mae'r trafodaethau yn sut y gallwn gefnogi yn well pobl i barhau i weithio (os ydynt yn dymuno) tra'n jyglo eu cyfrifoldebau gofalu. Mae enghreifftiau o reoli gofal yn llwyddiannus mewn gwledydd eraill Trafodwyd, tra'n nodi bod diffygion mewn cynlluniau megis absenoldeb ofalwr di-dâl yn dal i fod. gwneud Glendinning yn glir bod angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o greu amgylcheddau gwaith hyblyg a diogel, ac yn ei gwneud yn fwy ymarferol i bobl barhau i fod yn rhan o'r gweithlu heb golli pob hawl.

Yn dilyn hyn, seilio Fiona Collie o Gofalwr Alban (rhan o Carers UK) sgwrs yr Athro Glendinning o fewn cyd-destun polisi Alban. Yn ogystal ag amlygu gwaith Gofalwr Alban, atgyfnerthu Fiona Collie fod yn her allweddol sy'n ein hwynebu mewn ymchwil a pholisi yn helpu pobl i gydnabod eu hunain fel gofalwyr ac felly hawl i'r cymorth sydd ar gael.

Sgwrs Fiona Collie yn Dilynwyd hyn gan gyflwyniad ingol gan Ward Tracey a oedd wedi gofalu am ei mam â demensia. Tracey yn gallu mynychu'r digwyddiad ac anfon felly wrth siarad o flaen llaw i ddarllen a cherdd fideo symudol. Yn ogystal â thynnu cyfeiriad i rai o'r gofalwyr sialensiau allweddol megis Tracey wyneb, mae hi hefyd yn dangos yn wych pa mor bwysig yw cyflwyno gwybodaeth mewn ffyrdd newydd. Byddai'n wych gweld gwaith ymchwil bwydo'n ôl mewn ffyrdd tebyg yn y dyfodol.

Yn olaf, mae'r digwyddiad yn gorffen gyda chinio a 'caffi byd o syniadau yn canolbwyntio ar yr hyn y mae pobl yn meddwl y dylai ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi yn gwybod am ofalu a beth y gellid ei wneud yn y dyfodol. Rydym yn gobeithio yn gallu defnyddio'r syniadau hyn fel man cychwyn ar gyfer cyfeiriadau newydd.

Fel trefnwyr hoffem ddiolch i bawb a fynychodd, rydym yn gobeithio ei bod yn graff i bawb sy'n gysylltiedig ac yn adlewyrchu ein nod cyffredinol o ddathlu gwaith caled y mae gofalwyr yn ei wneud. Hoffem ddiolch i'r BSG am ariannu'r digwyddiad hwn ac annog myfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa i ymgymryd â phrosiect o'r fath. Diolch i Brifysgol Stirling a'r DSDC am gynnal y digwyddiad, Caffi 33 gyfer y gacen blasus, ac mae pob tîm yn rhan o wneud y cyfan yn digwydd.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia