dementia sy'n Canolbwyntio

By Valerie Nelson

Mehefin 8th, 2017

Pŵer Atwrnai a Dementia

'Eich perthynas agosaf yn ddi-rym heb Atwrneiaeth'Fel y slogan yr ymgyrch yn mynd.

'Ond dw i'n atwrnai lles fy mam ac rwy'n teimlo'n ddi-rym iawn'Cwyno fy ffrind i mi y diwrnod o'r blaen. 'Mae gan fy mam ddementia ac mae wedi bod yn yr ysbyty am yr wythnos ddiwethaf ond mae pethau yn cadw digwydd heb i mi wybod am y peth'. Aeth ymlaen i ddisgrifio sut ei mam wedi cael eu derbyn i'r ysbyty yn dilyn cwymp lle'r oedd wedi torri ei chlun. 'Buont yn siarad â mi cyn ei bod wedi llawdriniaeth a doeddwn i ddim yn meddwl i ddweud wrthynt fy mod yn ei atwrnai ond doedden nhw ddim yn gofyn chwaith. ers i mi wedi dweud wrthynt, ond mae hi wedi drip hylif roi i fyny, gwrthfiotigau ar bresgripsiwn ac cathetr rhoi mewn a dim ond wedi dod o hyd allan pan rwyf wedi mynd i ymweld â hi'. Nid oedd yn cwyno am ofal ei mam, a oedd wedi bod yn ardderchog, yn union ddirgelwch ynghylch pam nad oedd wedi bod yn ymgynghori â hwy ynghylch ymyriadau eithaf mawr mewn bywyd ei mam.

Mae'r gyfraith yn darparu ffyrdd o gefnogi a diogelu hawliau oedolion ag anhwylder meddwl, ond dim ond yn effeithiol os ydym yn gwybod beth ydyw a ble i wneud cais iddo. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf ohonom yn eithaf wyliadwrus o gyfraith ac yn tueddu i feddwl am y peth fel faes cymhleth ac arbenigol nad yw'n berthnasol i ni. Ydy, mae'r gyfraith yn gymhleth ar adegau ond mae hefyd yn cynllunio i fod yn hygyrch ac yn ymarferol. Fel dinasyddion ac aelodau o gymunedau, nid oes angen i ni wybod popeth, ond mae angen i bawb ei wybod o leiaf y pethau sylfaenol, yn ddelfrydol cyn y diagnosis o gyflwr iechyd fel dementia a allai effeithio ar ein gallu i wneud penderfyniadau. Mae angen i bawb, sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol o staff ategol i feddygon wybod digon ar eu lefel o gyfrifoldeb i ddarparu gofal sy'n cefnogi ac yn diogelu hawliau oedolion o fewn fframwaith y gyfraith.

Felly, er seiliad Hawliau Dynol yn dod; Oedolion ag Analluedd (yr Alban) 2000, Iechyd Meddwl (Gofal a Thriniaeth) Deddf yr Alban 2003 a'r Cymorth Oedolion ac Amddiffyn (yr Alban) 2007, pob un sydd â'r potensial i wneud cais i bob un ohonom mewn rhyw ffordd neu'i gilydd . Gwybod am y deddfau hyn yn oed yn fwy pwysig pan fydd ein gwaith yn cynnwys cefnogi a diogelu hawliau pobl â dementia.

Felly beth am fy ffrind a'i mam. Wel, diolch byth ei mam hadennill yn dda o'i glun wedi torri a dychwelyd adref o fewn pythefnos. Mae fy ffrind a minnau treulio peth amser yn darllen ac yn siarad am y cod ymarfer ar gyfer atwrneiod felly mae hi'n awr yn llawer cliriach am ei rôl, cyfrifoldebau darparwyr gofal a sut y gall y ddau yn gweithio gyda'i gilydd. Fel ymarferwyr, byddem yn well cael hyd at gyflymu fel nad yw'n dal ni allan.

Cwestiynau 10 am y gyfraith a dementia yn yr Alban.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Gofal dementia