dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Ike Kamphof

Mawrth 13th, 2017

Gwnewch-credu materion

Gall gofal dementia da a rhith yn mynd gyda'i gilydd?

Dychmygwch cartref gofal i bobl â dementia a drefnir fel gymdogaeth. unedau byw am chwech i saith o bobl llinell strydoedd go iawn lle mae'r haul yn tywynnu ac yn ysgafn chwythu awel. Ac, ie, weithiau mae downpour go iawn, dim ond pan fydd y trigolion yn gadael y siop groser neu'r caffi i fynd adref. Mae sgwâr gyda ffynnon a rhai meinciau o'i gwmpas i gyfarfod. Mae trin gwallt, bwyty, ac mae yna nifer o ganolfannau ar gyfer gweithgareddau, megis y gymdeithas cerddoriaeth neu clwb pobi. Dim ond un ffordd allan, a bod y drws yn cael ei warchod. Ond o fewn y cyfleuster, pobl â dementia yn rhydd i symud a byw eu bywydau mor normal â phosibl. Rhai sy'n rhoi gofal yn helpu i drefnu'r cartrefi a garddwyr a siopwyr hyfforddedig yn cefnogi diogelwch a lles.

Mae arbrofion gyda hyn a elwir yn "pentrefi dementia" yn cael eu cynnal yn yr Iseldiroedd, y Swistir a Chanada. Maent yn y pinacl gofal tosturiol, mae rhai pobl yn dweud, yn ddewis amgen gwirioneddol i leoliadau mwy clinigol. Mae eraill yn hanfodol. Cofiwch y ffilm 1998 Y Sioe Truman? Pa dilysrwydd sydd yna mewn bywyd sy'n cael ei gyfeirio yn dawel y tu ôl i'r llenni, beirniaid hyn yn gofyn, mae bywyd yn chwarae o fewn anweledig, ond yn rhy real, rhwystrau?

Nid yw'r rhan fwyaf o gartrefi gofal yn mynd i eithafion hyn. Ond mae llawer o wrthrychau arloesol sydd ar hyn o bryd yn mynd i ofal dementia gwneud defnydd o wneud-credu. Meddyliwch am doliau baban neu robotiaid-fath cymdeithasol fel sêl gwyn blewog PARO-sy'n darparu cwmnïaeth i bobl â dementia drwy wahodd teimladau o ofal. Meddyliwch am ddrysau allanfa cuddliw greadigol sy'n edrych fel silffoedd llyfrau neu dirweddau, neu o fws ffug arosfannau. Bwriedir iddynt leihau'r gofid i bobl sy'n dymuno gadael y cartref gofal, maent hefyd yn esgus bod yn rhywbeth heblaw yr hyn y maent mewn gwirionedd. Neu beth am osodiadau realiti ffilmiau a rhithwir sy'n cynnig profiadau o fynd am dro yn y goedwig neu fod arddangosfa awyr Spangled seren am gysur yn ystod nosweithiau di-gwsg? Mae'r rhestr yn ddiddiwedd.

Arloesi fel y rhain yn cael potensial i gefnogi gwaith gofal ac i ddarparu pobl â dementia gyda phrofiadau pleserus neu weithgareddau ystyrlon. Ond maent hefyd yn cynnwys peryglon, megis y bygythiad o dwyll a thrin meddal.

Mae'r cyfyng-gyngor moesegol yw ffocws ein prosiect ymchwil Make-Believe Matters. Mae'r Pethau Rôl Moesol Chwarae mewn Gofal Dementia, A ariennir gan y Sefydliad Iseldiroedd ar gyfer Ymchwil a Datblygu Iechyd. Yr ydym, Ruud Hendriks a Ike Kamphof, ymchwilwyr o Gyfadran y Celfyddydau a Diwylliant Prifysgol Maastricht (yr Iseldiroedd), ar hyn o bryd yn gwneud gwaith maes mewn cartrefi gofal i astudio amrywiaeth eang o wrthrychau sy'n cael agweddau ar wneud-credu. Rydym yn arsylwi sut y gwrthrychau hyn yn cael eu defnyddio a brofir gan bobl â dementia a rhai sy'n rhoi gofal. Ac rydym yn cyfweld gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a dylunwyr am eu barn a'u cyfyng-gyngor wrth ddefnyddio gwrthrychau fel y rhain.

Twyll a thwyll posibl yn faterion moesegol difrifol. Lle gofal sy'n canolbwyntio ar unigolyn yn anelu at gynnal y personhood pobl â demensia fel unigolion unigryw, twyllo pobl yn bygwth eu hurddas. Mae'n cyfyngu ar eu rhyddid i ddewis trwy eu cyflenwi â gwybodaeth ffug, a gall fod rhywsut yn gwneud yr hyn y mae pobl yn profi llai gwir neu ddilys.

Eto i gyd, yn gwneud-credu mewn gofal dementia hefyd yn fater cymhleth. Yn sicr, nid yw pob yn esgus yn anghywir. Gall Cael hwyl gyda'i gilydd yn golygu gwneud-credu, yn ogystal â rhai mathau o gymorth heb fod yn agored. Hyd yn oed yn fwy anodd yw'r ffaith bod llawer o bobl sydd â dementia, ar adegau, profi gwahanol gwirioneddau personol na'r realiti gwirioneddol rhannu gyda'r rhai o'u cwmpas. Gall Parchu a rhannu profiadau hyn gyda nhw mewn gwirionedd yn mynnu rhyw fath o esgus neu chwarae rôl gan rhai sy'n rhoi gofal a theulu. Onid yw bod yr union beth dementia pentrefi a nifer o wrthrychau o golur yn credu hefyd ei wneud?

Yn ystod ein hymweliad diweddar gyda ymchwilwyr yn y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia cawsom ddadl fywiog am y materion dyrys. Dylem osgoi efelychu a bob amser yn edrych am ddewisiadau eraill go iawn? Pryd mae profiadau a gynigir gan wrthrychau, a grëwyd gan ddylunwyr a rhai sy'n rhoi gofal, yn wirioneddol gefnogol pobl â dementia? A phan maen nhw'n darparu ffug-profiadau? Beth am camouflaging drws allanfa poster sy'n ei gwneud yn edrych fel silffoedd llyfrau, neu outfitting cornel glyd gyda doliau baban yn cribs â sibrwd meddal babanod? Ymddengys y gwrthrychau hyn i fod yn gwneud addewidion ffug.

Rydym hefyd yn gofyn i ni'n hunain ynglŷn â'r rôl o ddefnyddwyr. Beth allai da defnydd o wrthrychau ag agweddau o wneud-credu edrych? A yw'n angen sgiliau arbennig? Fel un sy'n rhoi gofal wrthym: "Dydych chi ddim yn dweud celwydd a dweud y ddol yn faban, ond dylech ddal fel un. Ac nad ydych yn ei daflu yn y gornel ar ôl hynny. "

Mae'r rhan fwyaf yn sicr, nid yw un ateb yn addas i bawb o bobl a phob sefyllfa. Mae pob person sydd â dementia yn wahanol ac mae gan bob sefyllfa gofal ei ofynion ei hun.

Os ydych yn ofalwr, aelod o'r teulu, neu berson sydd â demensia, efallai y bydd gennych eich barn a'ch profiadau eu hunain. Byddem wrth ein bodd i groesawu chi i mewn i'r drafodaeth ac i glywed oddi wrthych gan sylwadau i'r swydd hon.

Cewch wybod mwy am y gwaith ymchwil hwn yn ein meistr rhyngwladol ar 1st Mehefin lle bydd Dr Ike Kamphoff yn cyflwyno.


Awduron

Ike Kamphof yn Athro Cynorthwyol yn Adran Athroniaeth ym Mhrifysgol Maastricht.

Ruud Hendriks yn gweithio yn yr Adran Athroniaeth yng Nghyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Maastricht.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest