dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Kevin Hope

Mawrth 1st, 2017

Nid oes neb yn ynys, cyfan o ei hun

Sut mae datblygu arweinyddiaeth effeithiol ar gyfer gwasanaethau gofal dementia?

Gwella Ansawdd parhaus mewn gwasanaethau yn elfen sylfaenol wrth ddarparu gofal i bobl â dementia. Mae ceisio ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth lleoli mewn ymagwedd sy'n canolbwyntio ar unigolion yn parhau i fod ar flaen y gad ein dyheadau. Fodd bynnag, bydd dyheadau o'r fath yn parhau i fod allan o'n gafael heb ystyriaeth o cog hanfodol yn yr olwyn - arweinyddiaeth glinigol sef cryf.

Mae wedi cael ei awgrymu bod hyn yn fwy na thebyg anoddaf o'r holl rolau wrth ymgorffori diwylliant gwella, gan fod angen i arweinwyr clinigol i gydbwyso sylw a galwadau oddi wrth y system bresennol, tra'n cefnogi'r newid i ffyrdd newydd o weithredu.

Hynny- sut y gellir cyflawni hyn? Yn hanesyddol, rhoddwyd pwyslais ar arddulliau a strategaethau rheoli, ond mae gwahaniaeth rhwng rheoli ac arwain. Gellir dadlau, systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn cael eu gor-reoli ac o dan-harwain. Yn hytrach na awdurdod sy'n cael ei neilltuo ac legitimized yn rhinwedd teitl (a phrofiad), mae angen i arweinwyr feddu ar y gallu i ddylanwadu ar eraill, yn ysbrydoledig ac yn gallu mynegi eu gweledigaeth er mwyn dod ag eraill i le na fyddent wedi bod fel arall .

Mae arweinyddiaeth effeithiol yn dibynnu ar werthusiad gonest o'ch cryfderau, gwendidau, ac arddull arweinyddiaeth eu hunain. Drwy ddatblygu ymwybyddiaeth o sut y mae eich gweithrediadau effeithio ar eraill, sut mae gwahanol sefyllfaoedd galw ymagweddau gwahanol, ac ehangu eich repertoire bersonol o strategaethau arweinyddiaeth byddwch yn dod yn arweinydd yn fwy hyderus ac effeithiol. Fel unigolion, mae angen i ni ddatblygu ein hunanymwybyddiaeth ynghylch sut mae ein harddull a gweithgareddau arwain hun alinio gyda'r math delfrydol. Ar gyfer hyn, gallwn ystyried dulliau a thechnegau sy'n hwyluso hyn, gan gynnwys adborth a hunanasesu.

O ystyried hunan angen i ni symud i ystyriaeth o bobl eraill a meddwl am sut i wneud y gorau o botensial y tîm rydym yn arwain. Gall deall y gwahaniaethau mewn rolau tîm a'u amrywiaeth yn ein helpu i weithio'n fwy effeithiol gydag eraill i hyrwyddo canlyniadau cadarnhaol. Cymell eraill yn sgil pwysig sydd hefyd yn cael sylw yn cynnwys dadansoddiad o diffiniad ehangach o agweddau llafur cwmpasu megis perchnogaeth, hunaniaeth a balchder yn y gweithlu.

symud yn y pen draw o un lle i'r llall, gwell, lle yn y canlyniad a ddymunir ac yn deall y prosesau sy'n gysylltiedig â newid yn hanfodol rhagofyniad i sicrhau newid llwyddiannus.

Fel unwaith Ysgrifennodd John Donne "Na ynys yw dyn, cyfan o ei hun" tynnu sylw at y pwynt pwysig nad ydym yn ffynnu yn llawn pan hynysu oddi wrth bobl eraill.

rhaglen ddeuddydd newydd DSDC yn, Arweinyddiaeth Effeithiol ar gyfer Gwasanaethau Gofal Dementia, mynd i'r afael â'r pwnc pwysig o arweinyddiaeth a gofal dementia. Yn anelu at Arweinwyr rheng flaen (ee Rheolwyr Ward, Goruchwylwyr, Arweinwyr Tîm, Arweinwyr Shift) ac Arweinwyr Gweithredol (ee Rheolwyr Cofrestredig, a Rheolwyr Gwasanaeth), y cwrs dau ddiwrnod yn archwilio ystod o wybodaeth berthnasol a anelir at eich cynorthwyo i ddatblygu eich arweinyddiaeth Bydd sgiliau eich helpu i nodi beth sy'n nodweddu arweinyddiaeth dda ac mae ei nodweddion ac ymddygiad cysylltiedig.

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle pwysig i rwydweithio o fewn a thu hwnt cymunedau dementia, gan gynnwys y potensial i gysylltu gyda, a chael cefnogaeth gan bobl o'r un meddylfryd a sydd wedi dilyn y rhaglen hon o ddatblygiad.

Byddwn yn cyflwyno'r rhaglen hon yn Stirling ac Manceinion yn y misoedd nesaf.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i fod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn wrth ddatblygu arweinwyr heddiw wrth hyrwyddo gwasanaethau gofal dementia yn fwy effeithiol.


Dr Kevin Hope yn ymgynghorydd annibynnol gan nyrsys ac Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Stirling. Mae'n cael ei nyrs gofrestredig ar ôl gweithio yn gyffredinol iechyd meddwl, a gofal pobl hŷn. Mae Kevin yn addysgwr profiadol gyda hanes o lwyddiant wrth gefnogi a goruchwylio myfyrwyr gofal iechyd tuag at ddyfarniadau cofrestru, graddio ac ôl-raddedig proffesiynol. Ef oedd yn gyfrifol am ddatblygu, cyflwyno a rheoli Radd Meistr ôl-raddedig mewn Gofal Dementia a oedd, fel rhan o'i gylch gwaith, datblygu arweinwyr y dyfodol yn y maes.

Yn ogystal, roedd yn rhan o'r tîm a tendro'n llwyddiannus am a chyflwyno rhaglen ac adnoddau dysgu addysgol i gefnogi ymyriadau cynnar i bobl sy'n derbyn diagnosis o Ddementia ledled yr Alban.

Mae ei rôl bresennol yn ei weld yn gweithio ochr yn ochr â staff y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia afael ymwybyddiaeth o ddementia a datblygu sgiliau yn y gweithlu ar draws pob sector, yn ogystal â hyrwyddo modelau cadarnhaol o arweinyddiaeth sy'n hyrwyddo gofal dementia effeithiol.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest