dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Vikki McCall

Chwefror 10th, 2017

Mae Bywyd Da!

Beth ydym yn ei deall fel bywyd da yn ein blynyddoedd diweddarach?

Mae hyn yn y cwestiwn canolog mewn prosiect ymchwil gyfredol, ymchwilwyr cymunedol 30 ledled yr Alban ar hyn o bryd yn gweithio i ddarganfod beth hanfod bywyd da a beth mae angen i bobl hŷn i gyflawni a / neu gynnal bywyd da.

Bydd y prosiect hefyd yn archwilio sut ansawdd bywyd yn wahanol i bobl sydd â chyflwr tymor hir, fel dementia, yn ogystal â phobl hŷn sy'n dod yn ofalwyr am bartner, perthynas neu ffrind.

Ein nod yw defnyddio ein canfyddiadau i ddylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau i wella polisïau sy'n cefnogi pobl hŷn wrth iddynt heneiddio.

Mae ein ymchwilwyr cymunedol wedi defnyddio nifer o ddulliau i gasglu gwybodaeth hwn, gan gynnwys grwpiau ffocws, sydd wedi cymryd rhan bobl o bob cwr o'r wlad. Allweddol 'ansawdd bywyd' themâu sydd wedi dod i'r amlwg o'r cyfarfodydd hyn yn cynnwys:

  • annibyniaeth bersonol
  • iechyd a lles
  • gofal a chymorth
  • symudedd a thrafnidiaeth
  • perthynas
  • technoleg
  • gwasanaethau
  • cymunedau
  • rôl pobl hŷn mewn cymdeithas.

I gynnwys ac ymgysylltu cymaint o bobl hŷn ag sy'n bosibl ac i gael mewnwelediad pellach rydym wedi datblygu arolwg a fydd yn cael eu dosbarthu ledled yr Alban. Gallwch gyfrannu at y prosiect drwy gwblhau'r holiadur ar-lein.

Mae'r prosiect wedi profi yn brofiad sy'n cyfoethogi gan y ddau ymchwilwyr academaidd a chymunedol fel ei gilydd

Dr Meddai, Corinne Greasley-Adams, Cymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Gyfadran Stirling Gwyddorau Cymdeithasol:

"Rydym yn defnyddio dull unigryw sy'n cyfuno gwybodaeth a sgiliau ymchwilwyr cymunedol ac brifysgol, gan ddarparu llwyfan ar gyfer dysgu a phrofiadau newydd.

"Drwy hyn prosiect rydym yn dangos sut y mae'n bosibl i wneud gwaith ymchwil gyda phobl yn hytrach nag am bobl a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'w bywydau. "

Dywedodd Ro Pengelly, ymchwilydd cymunedol, grŵp Aberdeen:

"Mae bod yn rhan yn y prosiect ymchwil wedi bod yn bleser oherwydd ei fod yn agored i glywed am yr hyn sy'n digwydd yn ymarferol; ac oherwydd ei hethos bod pob dynol yn ased, gyda egnïon a diddordebau hyd yn oed pan heneiddio. Mae Bywyd Da yn cyd-gynhyrchu ar ei orau, gyda ymchwil gymhwysol yna gall hynny helpu i lywio llunio polisïau ym maes ymchwil cymunedau, elusennau a llywodraethau. "

Dywedodd Janice Mason Duff, ymchwilydd cymunedol, grŵp Stirling:

"Roedd yn gyfarfod o'r hen a'r newydd mewn mwy nag un ffordd! Mae dulliau newydd ymchwil, cwrdd â phobl newydd, ond ar yr un pryd gan ddefnyddio rhai o'r hen sgiliau yr wyf wedi ei ddysgu yn fy ngyrfa. Mwynheais hwyluso un o'r sesiynau grŵp ffocws a bod yn rhan o'r tîm ymchwil ehangach. Mae'n gwneud i mi deimlo'n werthfawr yn yr ystyr y gallai wyf yn dal i gyfrannu mewn ffordd gadarnhaol i brosiect gwerth chweil ac yn berthnasol. "

Rydym yn eich annog i rannu'r holiadur gyda pherthynas, ffrindiau a chydweithwyr i helpu i gael mor eang ag y bo modd ymateb.

Gall copïau papur o'r holiadur yn cael ei dderbyn drwy e-bostio agoodlife@stir.ac.uk neu ffonio'r Tîm Polisi Alban Concern ar 0333 323 2400.

Bydd y canfyddiadau yn cael eu crynhoi yn adroddiad terfynol ysgrifenedig a fideo, a chyfres o adroddiadau byr a phosteri ar themâu allweddol. Byddwn hefyd yn cynhyrchu pecyn cymorth i gefnogi prosiectau tebyg yn y dyfodol.

Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn 2017 hydref.


Oedran yr Alban a Phrifysgol Stirling wedi cael eu hariannu gan yr Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd i gynnal ymchwil ar ansawdd bywyd mewn blynyddoedd diweddarach.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest