dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Chwefror 6th, 2017

Byw yn dda: Pam amgylcheddau addasol bwysig i bobl sy'n byw gyda dementia

Mae ein hymennydd yn anhygoel. Bob dydd wrth i ni symud drwy'r byd ein hymennydd arwain ein mudiad, ein gweithredoedd gwybyddol, ac mae ein dealltwriaeth o'r amgylchedd o'n cwmpas. Mae'n hidlo allan y sŵn unneeded, annibendod a gwybodaeth synhwyraidd arall sy'n ein hatal rhag gwneud y pethau sy'n ein helpu i gael ein hanghenion eu diwallu. Mae ein hymennydd yn ein helpu i brosesu hyn sy'n digwydd o'n cwmpas yn ddarnau hylaw, mae'n ein cadw'n ddiogel, ac yn ein helpu i fwynhau ein hunain.

Yn anffodus, niwed i'r ymennydd a achosir gan glefydau niwrolegol megis clefyd Alzheimer, Fasgwlaidd dementia, dementia Corff Lewy, a llawer, llawer o rai eraill yn gallu lleihau gallu'r ymennydd i hidlo allan gwybodaeth unneeded a chadw'r darnau yn ein helpu i fynd o gwmpas ein diwrnod. Ond a yw'n bosibl i addasu ein hamgylcheddau yn y fath fodd bod y wybodaeth synhwyraidd sy'n bresennol yn cefnogi dealltwriaeth o'r amgylchedd yn hytrach nag atal hyn? Ydy, mae'n bosibl, ond mae angen i ni fod â dealltwriaeth o ddementia, o sut mae'r ymennydd yn gweithio, ac am y modd dylunio a décor o ofod yn cefnogi neu derfynau rhywun â nam gwybyddol.

Mae ymchwil wedi dangos i ni y gall gael amgylchedd cywir â manteision pwysig i'r unigolyn sy'n byw gyda dementia. Mae sylfaen dystiolaeth sy'n dangos y gall amgylcheddau sydd wedi eu haddasu ar gyfer gwybyddiaeth cefnogi lleihau'r tebygolrwydd o gwympo, cynnwrf, ymddygiad trallod, y defnydd o feddyginiaeth gwrth-seicotig a chefnogaeth canfod ffordd, gweithgaredd, faint o faeth, patrymau cysgu, cyfathrebu, ansawdd bywyd, annibyniaeth a lles *. Er bod lle o hyd i ragor o dystiolaeth ategol addasu amgylcheddol, mae'r dystiolaeth sydd gennym wedi dangos i ni bod pan fyddwn yn addasu'r amgylchedd i gefnogi nam gwybyddol, a pan fydd y rhai sy'n gweithio o fewn practis amgylchedd gymorth o'r fath sy'n canolbwyntio ar unigolion, mae'n galluogi pobl â dementia i yn byw ac yn gweithio'n well.

Yn aml, yn y Ganolfan Dementia pan fyddwn yn sôn am egwyddorion dylunio cyfeillgar dementia tybir ydym yn sôn yn unig am y cynllun pensaernïol adeilad, ac os nad yw rhywun yn creu gofod newydd, yna yr egwyddorion Nid oes rhaid i gais ar eu cyfer . Yn anffodus, nid yw'r rhan fwyaf ohonom mewn sefyllfa i adeiladu man cyhoeddus newydd, gwasanaeth, neu gartref gofal. Ond gall yr egwyddorion hyn yn cael eu cymhwyso i fannau sy'n bodoli eisoes yn ogystal. Maent lywio sut rydym yn addasu ein hamgylchedd presennol i gefnogi'r ymennydd yn well, ac felly yn cynorthwyo'r unigolyn yn well. Gallant ein harwain ar adegau o adnewyddu, ailwampio ac ad-drefnu er mwyn ystyried sut y gall y dewisiadau a wnawn gynorthwyo unigolyn i gynnal eu hannibyniaeth, eu diogelwch, eu hurddas, ac mae eu lles.

Os hoffech chi ddysgu mwy am sut i gefnogi unigolion â dementia drwy addasu amgylcheddol, yna ymunwch â ni am y groesffordd Design + Dementia, cwrs dau ddiwrnod lle gallwch deilwra eich dysgu i'r pynciau sy'n addas i'ch anghenion. Ymunwch yn y sgwrs am sut y gall amgylcheddau gefnogi unigolion i fyw yn dda gyda dementia.

Croestoriad Dylunio + Dementia, Newcastle, 21-22 Mawrth

Croestoriad Dylunio + Dementia, Stirling, 17-18 May

Croestoriad Dylunio + Dementia, Llundain, 7-8 Mehefin

* Yn seiliedig ar astudiaethau ymchwil a adolygwyd yn Bowes, A. (2016) Dylunio amgylcheddau ar gyfer pobl â dementia [et al.]: Adolygiad o lenyddiaeth strwythuredig. cylchgrawn Prydain 34 nam ar y golwg (3)

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest