dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Emma Reynish

Chwefror 2nd, 2017

Trin poen mewn pobl sydd â dementia

Mae'r draul o fywyd bob dydd yn raddol yn cael effaith ar ein cyrff. Mae'r tebygolrwydd o brofi poen yn cynyddu gyda henaint oherwydd y newidiadau dirywiol a achosir gan y draul yn y cymalau megis pen-gliniau a chluniau ac yn y cefn. Gall clefyd y cyd dirywiol neu osteoarthritis yn effeithio ar bob un ohonom wrth i ni heneiddio, ac nid pobl yr effeithir arnynt gan ddementia yn cael eu heithrio. Osteoarthritis yw'r achos mwyaf cyffredin o boen ond mae afiechydon eraill (megis diabetes a rhwymedd) yn cael eu amlygiadau poen eu hunain.

Gall y ffordd yr ydym yn dioddef poen yn bersonol iawn ac yn debygol o fod yn wahanol ym mhob unigolyn. poen cronig (sy'n effeithio arnom ni ddydd ar ôl dydd) yn mor debygol o amlygu fel blinder, rhwystredigaeth a diffyg les gan ei fod fel poen yn uniongyrchol, y gellir ei pinpointed i un lleoliad. Yn ogystal gall poen o ganlyniad i glefyd ar y cyd mewn un ardal yn cael eu teimlo mewn lle hollol wahanol ond cysylltiedig yn y corff, ee osteoarthritis gellir profi fel poen pen-glin y glun. profiad unigolyn o boen hefyd yn cael ei gymhlethu gan y natur y annormaledd sylfaenol sy'n achosi'r boen. Er enghraifft, draul gyffredinol o esgyrn y cefn yn gallu arwain at dirywiad yr esgyrn sy'n colli eu ffurf ac efallai yn dechrau i rwbio ar y nerfau sy'n tarddu yn y llinyn asgwrn y cefn yn achosi "niwropathig" neu boen nerf. Gall hyn arwain at boen a allai gael eu disgrifio fel saethu poen neu curo poen.

Bydd pobl â dementia brofi pob math yma o boen mor aml ag y boblogaeth yn gyffredinol. Mae eu dementia, fodd bynnag, gall effeithio ar y ffordd y mae pob profiadau unigol ac amlygu y boen. Gall fod yn anodd i gydnabod y anghysur profiadol ac yna cyfathrebu ei fod yn boen. Gall rhywun sydd â dementia, sy'n dioddef poen yn fwy tueddol o deimladau cysylltiedig o flinder, rhwystredigaeth a diffyg lles. Gall eu profiad o boen ond yn cael ei weld fel newid mewn trefn bob dydd (megis newid mewn patrwm cysgu) gan bobl o'u cwmpas. Mewn achosion o deimladau boen yn fwy gwanychol o rwystredigaeth Gellir arddangos gan newid yn ymddygiad neu ymddygiad ofidus newydd.

O bwynt proffesiynolyn gofal o farn y dylai asesiad poen yn rhywun sydd â dementia yn cynnwys trafodaethau gyda gofalwyr, teulu a ffrindiau a fydd yn gallu i adrodd ar unrhyw newidiadau diweddar mewn arferion neu ymddygiad.

Achosion cyffredin o boen mewn pobl â dementia yn cynnwys:

  • osteoarthritis - draul gyffredinol o esgyrn yn enwedig ar cymalau, ee dwylo / pengliniau a chluniau
  • osteoporosis - esgyrn yn teneuo y gall y canlyniadau mewn toriadau mathru yn yr esgyrn, yn yr asgwrn cefn neu risg uwch o esgyrn wedi torri yn dilyn mân trawma
  • esgyrn torri - yn enwedig y glun ar ôl syrthio
  • rhwymedd
  • ataliad dŵr - gall fod yn gysylltiedig â haint wrin a / neu rwymedd
  • perifferol niwropatheg - gweld yn fwyaf cyffredin mewn cleifion â diabetes
  • clefyd perifferol fasgwlaidd - gan arwain at boen goes wrth gerdded neu boen gronig isgemig y bysedd traed

Oherwydd amlder y mathau amrywiol o boen yn y boblogaeth hŷn, bydd pobl â dementia yn aml yn profi rhyw fath o boen. Os oes amheuaeth fod rhywun sydd â dementia yn profi poen, yna dylai triniaeth ar brawf. Fodd bynnag, dylai hyn trothwy isel ar gyfer treial o driniaeth yn cael ei ynghyd â brif egwyddor bod yn rhaid i'r driniaeth ceisio peidio achosi niwed pellach.

Felly, dylai'r cam cyntaf fod yn brawf o dabledi paracetamol rheolaidd. Ychydig o sgîl-effeithiau sydd gan y meddyginiaeth hon ac mewn astudiaeth (Husebo et al., 2011) dangoswyd bod cleifion â dementia nad oeddent yn gallu cwyno o boen yn dangos gostyngiad mewn ymddygiad gofidus pan gaiff ei drin am boen.

poen cryfach lladd meddyginiaethau y tu hwnt i'r cam cyntaf oll y potensial i achosi sgîl-effeithiau difrifol mewn pobl sydd â dementia a chyngor meddygol dylid ceisio os oes angen y camau triniaeth bellach. Gall sgîl-effeithiau posibl cael ei rannu yn y rhai sy'n effeithio ar bobl gydag a heb dementia a'r rhai sy'n benodol i bobl â dementia.

poenladdwyr cryfach yn gyffredinol yn cael rhywfaint o opiadau a yw mor wan fel codeine neu cryfach megis morffin. sgîl-effeithiau cyffredin yn cynnwys rhwymedd / cyfog a syrthni a dylai'r rhain gael eu harsylwi ar gyfer ac yn cael eu trin mewn unrhyw un sy'n dechrau ar gyffuriau lleddfu poen sy'n gysylltiedig â opiadau.

Gall sgîl-effeithiau eraill fod yn gysylltiedig â gostyngiad mewn gweithrediad yr arennau sy'n cael ei weld yn aml mewn unigolion hŷn. Mae rhai cyffuriau lleddfu poen opiadau yn dibynnu ar gael ei hysgarthu drwy'r arennau ac yn tueddu i gronni yn y corff ac yn achosi gwaethygu sgîl-effeithiau "gwenwyndra opiadau" os swyddogaeth yr arennau person nam ar, hyd yn oed dros dro oherwydd haint.

Sgîl-effeithiau sy'n benodol i bobl â dementia yn gysylltiedig ag effeithiau gwybyddol o feddyginiaethau. Gall meddyginiaethau opiadau achosi deliriwm (cynnydd mewn ddryswch). Pan ynghyd â gostyngiad yn swyddogaeth yr arennau mwy o ddryswch, neu ddeliriwm, yn gallu dod am â dosau bach o opiadau gwan megis codeine neu gyd-codamol. Newer "opiadau fel" Nid yw meddyginiaethau yn dibynnu ar yr arennau ar gyfer eu metaboledd ac yn ymddangos i achosi llai o broblemau gyda ddeliriwm pan gaiff ei ddefnyddio fel poenladdwyr ar gyfer pobl â dementia.

Sgîl-effeithiau eraill sy'n tueddu i leihau gweithrediad gwybyddol unigolyn ac felly maent yn benodol i bobl ag y gellir fod yn gysylltiedig â meddyginiaethau sy'n cael "faich gwrthgolinergig" dementia (Mulsant et al., 2003). Mae hyn yn golygu bod ochr yn ochr â'u heiddo lladd poen maent yn anfwriadol yn lleihau weithred o un o'r cemegau sy'n trosglwyddo signalau yn yr ymennydd. Mae'r cemegol niwro-drosglwyddo yn bwysig ar gyfer gweithrediad y cof, ac mae'r rhan fwyaf o driniaethau presennol ar gyfer dementia yn cael eu "pro-cholinergic" neu gynyddu weithred y cemegyn hwn. Lladd poen meddyginiaeth sy'n perthyn i'r categori hwn yn cael eu defnyddio'n aml ar gyfer trin poen nerfau. Gallant fod yn effeithiol iawn, ond mewn pobl sydd â dementia yn cael y dos cywir o tabledi hyn yn llawn anawsterau i feddygon sydd angen i gydbwyso'r camau lladd poen cadarnhaol gyda'r effaith niweidiol y gall y feddyginiaeth ei chael ar gof rhywun.

Poen yn gyffredin mewn pobl â demensia oherwydd bod yr amodau sy'n achosi poen yn aml ac yn aml yn gysylltiedig gydag oedran cynyddol. Mae'r ffordd y mae person sydd â dementia yn dangos y gall poen fod yn wahanol ym mhob unigolion, gyda chwynion uniongyrchol o boen aml yn absennol a newidiadau mewn patrwm cysgu neu ymddygiad yn bosibl. Gan fod poen mor gyffredin, dylai triniaeth syml gyda paracetamol rheolaidd yn y lle cyntaf eu rhoi ar brawf hyd yn oed pan y amheuaeth o boen yn isel. Dylai triniaethau cryfach gael ei ystyried yn ofalus; sgîl-effeithiau yn gyffredin ac yn anrhagweladwy ac yn gallu achosi dirywiad mewn cof rhywun a mwy o ddryswch. Y brif egwyddor bod yn rhaid i'r driniaeth ceisio peidio achosi niwed pellach, dylid cadw bob amser.

cyfeiriadau:

Rodger, KT [et al.] (2015) Barn arbenigol ar reoli poen mewn cleifion hŷn yn yr ysbyty â nam gwybyddol: dadansoddiad dulliau cymysg o arolwg cenedlaethol. BMC Geriatreg 15: 56.

Husebo, B. [et al.] (2011) Effeithlonrwydd o boen trin i leihau aflonyddwch ymddygiadol mewn trigolion cartrefi nyrsio sydd â dementia: clwstwr hap treial clinigol BMJ 2011; 343: d4065

Mulsant, BH [et al.] (2003) gweithgarwch gwrthgolinergig serwm mewn sampl yn y gymuned oedolion hŷn: perthynas â pherfformiad gwybyddol Archifau o seiciatreg cyffredinol 60 (2), 198 203-

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest