dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Martin Quirke

Chwefror 1st, 2017

Gall arwyddion achub bywydau

Mae'r rhan fwyaf ohonom roi ychydig o ystyriaeth i faint o arwyddion yn ein cefnogi yn ein bywydau bob dydd, ond, yn enwedig ar gyfer pobl â dementia, a gynlluniwyd yn dda ac yn dda y gall arwyddion a osodir chwarae rôl sylfaenol o ran lleihau trallod, cynnal annibyniaeth, a gwella lles cyffredinol.

P'un a ydym yn sylweddoli hynny ai peidio, mae'r rhan fwyaf ohonom yn dibynnu ar yr arwyddion i fynd â ni drwy'r dydd. Rydym yn dibynnu ar arwyddbyst ar ymyl y ffordd i arwain y ffordd wrth i ni yrru (hyd yn oed gyda systemau llywio â lloeren yn y car), ac rydym yn mewn gwirionedd yn dibynnu ar arwyddion yn ein cyfeirio tuag at y toiled pan fydd angen i fynd. Yn wir, rydym mewn gwirionedd yn unig yn tueddu i hysbysiad ein dibyniaeth ar yr wybodaeth a gawn o arwyddion pan fyddant yn absennol neu'n methu i fod yn ddefnyddiol. Pan rydym yn ei wneud yn sylweddoli maint ein dibyniaeth, mae'n fwy na thebyg yn wir i ddweud nad ydym yn tueddu i ystyried arwyddion 'cyffredin' i fod yn fater mor ddifrifol y gallai effeithio ar ein hiechyd - ac eto, ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia, yr effaith gall arwyddion fod yn union mae hyn yn ddifrifol.

O safbwynt gwybyddol, rydym ond yn tueddu i angen arwyddion lle mae bylchau yn ein gwybodaeth am ein hamgylchedd. Rydym yn ei ddal bob un yn ein cof 'map gwybyddol' o'r rhwydwaith o leoedd sy'n gyfarwydd i ni - gallai hyn gael ei ddisgrifio fel darlun meddwl. Mae'n rhoi tawelwch meddwl i ni am ble i ddod o hyd i gyrchfannau a, i raddau amrywiol, mae'r llwybrau rhyngddynt. Yn unol â hynny, rydym yn anaml iawn y mae angen arwyddion i'n helpu ni i ddod o hyd i leoedd yr ydym yn gwybod yn dda, er ein bod yn dod yn raddol yn fwy dibynnol ar eu cyfer fel ein hamgylchedd yn dod yn llai cyfarwydd.

Os, wrth ddarllen hyn, rydych yn eistedd mewn amgylchedd cyfarwydd, efallai eich gweithle neu gartref, yna mae'n debygol y gallwch chi yn syth ddychmygu union lle y gallai fod angen i chi fynd os byddwch yn penderfynu gwneud paned neis o de. Rydych eisoes yn gwybod ble i fynd, a sut i gyrraedd yno, oherwydd eich bod yn dal yn 'map gwybyddol' ddigon manwl. Yn wir mae'n debyg y gallwch gofio cymaint o fanylion y gallwch hyd yn oed ddychmygu pa ddrws cwpwrdd y cwpanau yn cael eu cuddio y tu ôl.

Nawr, dychmygwch penderfynu gwneud hynny paned o de, ond yn methu â dwyn i gof bod darlun meddyliol. Gweithio allan ble mae'r gegin yn ac, wrth gael yno, ar ôl i hela mewn cypyrddau i ddod o hyd i gwpan ei gwneud yn ofynnol mwy o ymdrech feddyliol. Os ydych yn ychwanegu at yr her hon lai broblem sylweddol ar allu'r problemau, fel sy'n nodweddiadol gyda dementia, yna gall gweithgaredd o'r fath cyffredin bywyd bob dydd yn dod yn broses fwy heriol, rhwystredig, a hyd yn oed yn drallodus. Gall arwyddion da yn helpu i atal y problemau hyn, yn enwedig mewn mannau a gynlluniwyd yn dda sy'n gwneud y gorau y gwelededd o'r pethau yr ydych am ddod o hyd (ee labelu a / neu wydr blaen cypyrddau storio - delfrydol ar gyfer uned wal y gegin).

Nid yw'n anghyffredin i rywun sydd â dementia i osod allan am gyrchfan ac yn methu dod o hyd i'w ffordd. Ar ychydig o weithiau eraill yn hyn fel drallodus fel wrth geisio dod o hyd i doiled. Nid yn unig y mae ymdeimlad gwych o frys, ond efallai y bydd y canlyniadau methu canfod ffordd nid yn unig yn arwain at embaras ar unwaith ond effeithiau tymor hwy megis llai o hunan-barch ac anymataliaeth camddiagnosis. Trwy ddarparu arwyddion priodol, gallwn ganiatáu canfod ffordd ymreolaethol (a'i gwneud yn haws i wneud te!). Gallwn helpu pobl sy'n byw gyda dementia i'w helpu eu hunain.

Nid yw'r ymgyrch dynol ar gyfer hunan-benderfyniad, urddas a byw'n annibynnol yn dod i ben ar y diagnosis o ddementia - os unrhyw beth, y dymuniad yn cynyddu. dylunio da ac arwyddion da cyfunol yn gallu mynd yn bell tuag at wella ansawdd bywyd i ni i gyd, pa un a ydym yn yfed te neu beidio.

Awgrymiadau 10 ar arwyddion ar gyfer dementia


DSDC yn Groesffordd Dementia a Dylunio cwrs yn cynnwys gwybodaeth am sut i wayfind, dylunio arwyddion da ac awgrymiadau ar gyfer lleihau annibendod gweledol.

DSDC yn Cyflwyniad i Ddylunio Dementia rhoi cyflwyniad i ddylunio o barhau amgylcheddau gofal ac ysbyty i bobl â dementia. Dysgwch sut y gall, newidiadau cost isel syml i'r amgylchedd wneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth leihau cynnwrf a gofid.

DSDC yn 10 Awgrymiadau ar arwyddion ar gyfer dementia ebook yn amlinellu deg agwedd pwysig i'w hystyried wrth ddylunio a lleoli arwyddion er budd pobl hŷn; yn enwedig y rhai â dementia.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest