dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Ionawr 9th, 2017

Rhywioldeb, galluedd a chaniatâd

Gall Rhywioldeb a dementia fod yn bwnc tabŵ.

Yr oeddwn yn darllen i fyny ar y gwaith ymchwil o amgylch rhywioldeb a dementia am gwrs rydym yn lansio eleni ac deuthum ar draws erthygl newyddion gan y New York Times am achos llys lle mae gŵr oedrannus ei gyhuddo o gam-drin rhywiol trydydd ffeloniaeth gradd ar gyfer cael cyfarfyddiad rhywiol gyda'i wraig, a oedd â diagnosis o Glefyd Alzheimer ac yn byw mewn cartref gofal. Mae llawer o elfennau dorcalonnus i'r stori hon, ac a yw'r gwr a wnaeth neu nad oedd yn gwneud rhywbeth o'i le yn unig yn un o'r materion mwyaf a gafodd ei hamlygu. Mae'r achos llys yn dwyn i ffocws yr anawsterau ynghylch materion gallu a chaniatâd, cyfranogiad teulu a hawliau, yn ogystal â'r heriau a wynebir gan ddarparwyr gofal i ddarparu gofal gwirioneddol sy'n canolbwyntio ar unigolion sy'n cydnabod ac yn cefnogi anghenion pobl am agosatrwydd mewn amgylchedd byw cymunedol. Yn ddiddorol derbyniodd y Times cymaint o sylwadau ar yr erthygl (bron 1200) eu bod yn cyhoeddi erthygl dilynol a oedd yn amlygu ymatebion y darllenwyr, mae rhai fel y gallech ddisgwyl, mynegodd bryder dwfn dros gapasiti, tra bod eraill yn cymryd ymagwedd lawer mwy mewnblyg i'r stori , holi a fyddai angen nodi yn eu Byw hunain a fydd a allent gynnal perthynas rywiol gyda eu partner hyd yn oed ar ôl iddynt gael eu bernir heb allu.

Un pwynt arbennig o ddiddorol bod yr erthygl a godwyd i mi oedd y ffordd y mae galluedd a chaniatâd yn bod (neu beidio â bod) a aseswyd. Arfer orau mewn asesu capasiti yn cydnabod bod gallu yn situationally benodol, sy'n golygu efallai na fydd person yn meddu ar allu i gymryd camau gweithredu penodol, ond yn dal i allu i gymryd camau eraill. Mae natur rhywioldeb yw ei fod yn uwchlaw allu llafar, ac weithiau yn rhan o'r apêl o weithgaredd rhywiol yw y gall ei gario gydag ef elfen o risg. A yw'n weithgaredd orau asesu ar gyfer priodoldeb ddefnyddio ein hymagwedd yn hytrach medicalised i asesu gallu? A beth am ganiatâd? Fel y dywedodd un darllenydd sylw at y ffaith, ar ôl bod mewn perthynas blwyddyn 30 gyda'i phartner, yn anaml roedd angen caniatâd llafar i weithgaredd rhywiol wrth iddynt nodir drwy eu gweithredoedd ac ymatebion i'w gilydd eu bod yn cydsynio.

Waeth beth fo'r canlyniad yr achos, y stori hon yn cefnogi pwysigrwydd sefydliadau cael polisi ysgrifenedig am gefnogi anghenion rhywiol ymysg defnyddwyr gwasanaeth â nam gwybyddol, fel bod y hawliau'r unigolyn â dementia i gadw eu perthnasau agos yn cael eu diogelu, ond maent hefyd bydd cael eu gwarchod yn ddiogel mewn sefyllfaoedd lle y gallant fod mewn perygl o niwed. Ar ôl gweithio ar draws y gwasanaethau preswyl a gofal Gwn fod hwn yn fater sy'n cael ei anwybyddu i raddau helaeth nes bod argyfwng neu argyfwng canfyddedig, a phan fydd hynny'n digwydd gall gweithwyr gofal proffesiynol yn ei chael yn anodd i deimlo'n hyderus am yr hyn y rôl y maent fel y dylai darparwr gwasanaeth chwarae. Ond mae angen i gael y sgyrsiau hyn, mae angen i ni siarad â'r staff am eu pryderon, ac mae angen i ni wella o ran edrych ar hyn o dull hawliau dynol, gan fod i ddiwedd ein bywydau rydym yn dal unigolion ag anghenion rhywiol.


Dementia a Rhywioldeb

Gall Rhywioldeb a dementia fod yn bwnc tabŵ, ac eto gall ymddygiad sy'n ymddangos yn amhriodol fod yn ymgais person i fynegi anghenion cymdeithasol ac emosiynol sylfaenol. Sut ydym yn ymlafnio drwy'r ein syniadau eu hunain o rywioldeb a heneiddio i weld ymddygiad rhywiol am yr hyn ydyw? Ymunwch â ni ar Fawrth 2, 2017.

DSDC wedi datblygu'r Arferion Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia gyda ffocws ar ofal sy'n canolbwyntio gall y rhaglen yn eich helpu i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen wedi ei hachredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys ac City & Guilds

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest