dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Emma Reynish

Ionawr 8th, 2017

Grymuso gofalwyr

Yr anhawster, straen a blinder a all ddeillio o rôl darparu gofal yn cael ei alw yn "baich gofalwr" neu "straen" gan ymchwilwyr. Tra darparu gofal yn gallu dod â boddhad a gwobrau, gan gydnabod yr heriau y rôl yn bwysig i gefnogi gofalwyr yn llawn.

Gall yr heriau hyn yn deillio o:

 • cynyddu difrifoldeb clefyd gan arwain at lai gallu gweithredol
 • cyfnodau o amser pan fydd symptomau niwroseiciatrig, megis anhwylderau hwyliau, rhithdybiaethau, rhithweledigaethau ac aflonyddwch ymddygiadol yn bresennol.

Mae ymdeimlad mwy o faich fod o ganlyniad i:

 • y gofalwr yn fenywod,
 • y gofalwr oedd y priod
 • digwyddiadau bywyd llawn straen ychwanegol,
 • problemau iechyd corfforol,
 • hanes teuluol o broblemau iechyd meddwl,
 • ansawdd gwael y berthynas rhwng y gofalwr a'r derbynnydd gofal,
 • lefelau isel o hunan-barch

Mae person sydd â dementia ryngweithio gyda'r system gofal iechyd yn gymhleth ac yn dibynnu ar y ddau eu statws iechyd eu hunain, a bod y gofalwr.

Gall blinder Mae gofalwyr yn arwain at fethiant yn y gofalu, gan arwain at gais am ofal seibiant brys neu eu derbyn i'r ysbyty neu gartref gofal. O ganlyniad, gan gydnabod heriau cyffredin hyn a darparu cefnogaeth i ofalwyr cyn iddynt gyrraedd pwynt argyfwng yn hanfodol.

Wrth ystyried sut y gall gweithwyr proffesiynol grymuso ac yn cefnogi gofalwyr, un o'r ardaloedd pwysicaf i'w bwysleisio yw sicrhau bod gofalwyr yn cael eu nodi fel gofalwyr. Heb adnabod hwn, ni fydd eu hanghenion yn cael eu hasesu ac ni fyddant yn cael mynediad at y cymorth priodol,

Yn aml, nid yw gofalwyr yn adnabod eu hunain fel gofalwyr neu ofyn am gymorth, gan flaenoriaethu sy'n derbyn gofal ar gyfer anghenion unigolyn uwchlaw eu hunain. Mae'n gyffredin i glywed sylwadau megis

"Rwy'n dim ond gwneud yr hyn y byddai unrhyw gŵr yn ei wneud ..."

Nid wyf yn credu y dylwn i gael unrhyw gymorth, ddylwn i? "

"Pam fod angen cefnogi i mi? - Dydw i ddim y person sy'n sâl "

Mae'n bwysig bod gweithwyr proffesiynol yn cymryd yr amser i drafod y sefyllfa gofalwr gyda'r gofalwr, gall hyn yn rhoi grym i'r gofalwr a'r gyfreithloni eu hanghenion ac yn helpu i leddfu teimladau o euogrwydd. Mae hyn yn ei dro, gall dros gyfnod o amser yn lleihau gall yr effaith gofalu negyddol ei chael ar iechyd a lles.

Pan fydd gofalwr wedi cael ei nodi, mae nifer o ffyrdd y gellir darparu cymorth:

 • Sicrhau bod gofalwyr yn cael gwybodaeth glir
 • gwasanaethau lleol arwyddbost neu, os yn bosibl, yn cyfeirio gofalwyr i wasanaethau y gellir rhoi iddynt y cymorth priodol, megis gweithwyr cefnogi ysbytai, awdurdodau lleol neu sefydliadau trydydd sector.
 • Cynnwys gofalwyr fel "partneriaid cyfartal mewn gofal". Mae hyn yn cydnabod gofalwyr fel arbenigwyr yn y bobl y maent yn gofalu amdano, gyda'r ddwy gwybodaeth werthfawr i gyfrannu at, ac angen am wybodaeth ynglŷn â chynllunio gofal. Yr allwedd i'r dull hwn o weithredu yn agored cyfathrebu, yn onest gyda gofalwyr, yn enwedig mewn perthynas â rhannu gwybodaeth a chyfrinachedd

Peidiwch nodi efallai nad yw pob ofalwyr am gymorth pan ddaethant i sylw'r i ddechrau ond yn gyffredinol maent yn werth gwybod ble y gallant fynd pe eu newid sefyllfa.

Cwestiynau i weithwyr proffesiynol i'w hystyried er mwyn darparu cefnogaeth i ofalwyr:

 • A yw fy man gwaith brotocol adnabod gofalwr? A yw cofnodion a gedwir y gofalwyr a nodwyd?
 • Sut alla i gymryd rhan fwy o ofalwyr mewn sgwrs am eu rôl gofalu?
 • Ydw i'n gwybod lle gall gofalwyr gael mwy o wybodaeth a chymorth, a gallaf ysgrifennu atgyfeiriad fy hun?
 • A oes mwy o ffyrdd y gallaf gynnwys gofalwyr wrth gynllunio gofal?
 • A oes gennyf caniatâd person sy'n derbyn gofal i rannu gwybodaeth? Os nad yw, ydw i'n gwybod pa fath o wybodaeth sy'n briodol i'w rhannu gyda gofalwr?

Awduron

Yr Athro Emma Reynish - Geriatregydd Ymgynghorol, Athro Dementia Ymchwil, Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Stirling, emma.reynish@stir.ac.uk

Nicola Thomson - Gweithiwr Cefnogi Gofalwyr, Tîm Cefnogi Gofalwyr Caeredin, Caeredin Partneriaeth Gofal Cymdeithasol Iechyd a, Caeredin Nicola.Thomson@nhslothian.scot.nhs.uk

Jane Robertson - Darlithydd mewn Astudiaethau Dementia, Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Stirling, jmrobertson@stir.ac.uk


cyfeiriadau

Brodaty, H. & Hadzi-Pavlovic, D. 1990, "Effeithiau Seicogymdeithasol ar Ofalwyr o Byw gyda Phobl â Dementia", Awstralia a Seland Newydd Journal of Psychiatry, cyf. 24, dim. 3, tt. 351 361-.

Campbell, P. [et al.] 2008, "Penderfynyddion faich yn y rhai sy'n gofalu am rywun â dementia", International cylchgrawn seiciatreg geriatrig, cyf. 23, dim. 10, tt. 1078 1085-.

Carduff, E. [et al.] 2014, "Deall y rhwystrau i adnabod gofalwyr pobl ag afiechyd datblygedig mewn gofal sylfaenol: driongli dair ffynhonnell data", Arfer Teulu BMC, cyf. 15, dim. 1.

Carduff, E. [. Et al] 2016, "Treialu dull newydd ym maes gofal sylfaenol i nodi, asesu a chefnogi gofalwyr pobl â salwch terfynol: Astudiaeth dichonoldeb", Arfer Teulu BMC, cyf. 17, dim. 1.

Cree, L. [et al.] 2015, "Mae profiadau Gofalwyr o gymryd rhan mewn cynllunio gofal: Archwiliad ansoddol yr hwyluswyr a'r rhwystrau rhag ymgysylltu â gwasanaethau iechyd meddwl", BMC Seiciatreg, cyf. 15, dim. 1.

Jarvis, A. & Worth, A. 2005, " 'anghenion gwybodaeth., Ymarferydd Cymunedol: cylchgrawn y Ymarferwyr Cymunedol gofalwyr Cyfarfod" Cymdeithas & Ymwelwyr Iechyd', cyf. 78, dim. 9, tt. 322-326.

Pinfold, V. [et al.] 2004, cadarnhaol a chynhwysol? Ffyrdd effeithiol i Weithwyr Proffesiynol i Ymrwymo Gofalwyr yng Rhannu Gwybodaeth, National Cydlynu Ganolfan ar gyfer Darparu Gwasanaethau GIG a Threfniadaeth, NIHR.

Schulz, R. [et al.] 1995, "effeithiau afiachusrwydd Seiciatrig a chorfforol darparu gofal dementia: Nifer yr achosion, cyfateb, ac achosion", Gerontologist, cyf. 35, dim. 6, tt. 771 791-.

Wilks, SE [et al.] 2011, "ymddygiad ymosodol Alzheimer: Dylanwadau ar ofalwr ymdopi a gwydnwch", Journal of Gwaith Cymdeithasol Gerontological, cyf. 54, dim. 3, tt. 260 275-.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest