dementia sy'n Canolbwyntio

Gan yr Athro Emma Reynish

Rhagfyr 6th, 2016

Myfyrio a gweithredu ar ganlyniadau dementia

Yng Nghymru a Lloegr mae mwy o bobl yn awr yn marw o glefyd Alzheimer a dementia eraill nag unrhyw beth arall. Mae darlun tebyg yn fwyaf tebygol o fodoli ar gyfer gweddill y DU. Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymwneud â rheoli pobl â dementia, y newyddion hyn yn cynnig cyfle i fyfyrio a gweithredu. Beth mae hyn yn ei olygu i ni a'n hymagwedd at y boblogaeth hŷn?

Mae tri ffactor yn cael eu nodi fel rhai sy'n cyfrannu at yr ystadegyn hwn:

  • Mae pobl yn byw'n hirach nag erioed o'r blaen, ac gydag oedran cynyddol yw'r ffactor risg mwyaf arwyddocaol ar gyfer dementia mae'n dilyn y marwolaethau o ganlyniad i dementia yn adlewyrchu'r duedd hon.
  • Gwelliannau mewn canfod a diagnosis o ddementia yn arwain at fwy o bobl yn cael eu hadnabod fel rhai dementia, gan arwain at fwy o adrodd ar dystysgrifau marwolaeth. Mae'n debyg Adran mentrau Iechyd gan ddechrau gyda Her y Prif Weinidog, a chyflwyno'r Comisiynu dementia ar gyfer Ansawdd ac Arloesi (CQUIN) mewn ysbytai acíwt wedi cael dylanwad yma. newidiadau methodolegol yn y chodio dementia hefyd wedi chwarae eu rhan.
  • Yn olaf, mae cyfraddau marwolaethau ar gyfer y clefydau eraill gyda chyfraddau uchel o farwolaethau - clefyd coronaidd y galon, clefyd serebro-fasgwlaidd (megis strôc), clefyd anadlol is cronig (megis emffysema a broncitis cronig), a chanser yr ysgyfaint - wedi gostwng yn barhaus ers dadansoddiad ddechrau yn 2001 . Mae'r newidiadau hyn yn cael eu priodoli i well triniaeth ac atal. Mae'r ffaith hon yn ei hun bwydo i mewn i'r pwynt cyntaf a grybwyllir ac wedi arwain at bobl yn byw yn hirach.

Yn y darllediadau newyddion y Swyddfa hon Ystadegau Gwladol (SYG) canfyddiad, ychydig wedi cael ei grybwyll am y pwynt olaf ac eto dylai llwyddiant gwell triniaeth ac atal ar gyfer cyflyrau fel clefyd coronaidd y galon a chlefyd serebro-fasgwlaidd efallai yn cael ei ddathlu a'i ddefnyddio fel templed ar gyfer hyrwyddo rheoli dementia. Dylai'r angen brys am "gwella" hynny yw gwaedd frwydr gan nifer o elusennau dementia yn cael ei roi yn y cyd-destun y cynnydd enfawr a wnaed ym meysydd clefyd coronaidd y galon a chlefyd serebro-fasgwlaidd yn y blynyddoedd 40 diwethaf. Nid yw'r un o'r amodau hyn yn cael hysbys "gwella" ac eto gydag ymchwil manwl sydd wedi amlygu ffactorau risg, mwy pathophysiological sylfaenol a dealltwriaeth clinigol, diagnosis mân-draw ac yn caniatáu i'r datblygiad fesul cam o ymyriadau, waeth pa mor fawr neu fach, mae pobl yn awr yn marw llai aml nag o'r blaen o'r cyflyrau hyn.

Mae'r stori atal ar gyfer y ddau o'r amodau hyn yn gryf. Mae wedi cael ei datblygu o sail yr ymchwil epidemiolegol ar ffactorau risg ond mae wedi trawsffurfio i ddull dwbl-pronged gyda'r ddau atal sylfaenol (cyn cychwyniad afiechyd) ac uwchradd (o adeg cychwyniad clefyd) yn agweddau pwysig ar reolaeth glinigol.

I lawer o ymarferwyr meddygol y newidiadau o ran disgwyliad oes y boblogaeth wedi bod yn weladwy o fewn cyd-destun ein ymarfer clinigol hunain. Yn ystod fy swyddi swyddogion tai yn y bobl 1990s yn gynnar yn eu 80s oedd poblogaeth rheolaidd o wardiau meddygaeth geriatrig, a 90 oed yn brin. rowndiau ward Heddiw yn ymweld yn bennaf â phobl yn eu 90s a phobl yn eu hail ganrif o fyw nad ydynt yn nodedig. Yn anffodus, mae'r rhain yn awr yn y bobl sydd mewn perygl o farw ac yn fwy aml na pheidio diagnosis dementia yn rhan o'u aml-forbidrwydd. Yn y SYG gwybod am y prif achos marwolaeth mewn dynion a menywod hŷn na 80 oedd dementia. Mae hwn yn y boblogaeth newydd ar gyfer meddygaeth glinigol, ond hefyd poblogaeth newydd a diddorol ar gyfer astudio epidemiolegol.

astudiaethau epidemiolegol yn ffurfio asgwrn cefn y stori atal a chaniatáu rhagdybiaethau o gael ei gynhyrchu a'i brofi. Gwneud cais hwn i'r maes dementia (boed atal sylfaenol neu eilaidd) yn agor llawer o lwybrau at wella rheoli dementia a chanlyniad hynny heb hyd yn oed grwydro i mewn i'r parth o "gwella".

ymchwil a dealltwriaeth Dementia llusgo maes clefyd coronaidd y galon a chlefyd serebro-fasgwlaidd ond hyd yn oed yn awr yn hysbys ffactorau risg ganol bywyd yn cael eu i fod yn rhagfynegyddion o hwyrach cychwyniad dementia bywyd a gwaith ymchwil clinigol yn dechrau edrych ar strategaethau atal. Mae'r fframwaith atal hefyd yn rhoi'r dewis o atal eilaidd ni. Beth mae neu y gallai hyn edrych fel ym maes dementia? rheoli clinigol sy'n canolbwyntio ar atal dirywiad pellach i'r meddwl, gyda chynnal a chadw o weithgarwch corfforol, gwybyddol a chymdeithasol, ac atal gweithredol o ddeliriwm ac yn disgyn, i enwi dim ond ychydig o linynnau posibl i'r ymyriad.

Ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n ymwneud â rheoli pobl â dementia, mae'r adroddiad ONS mae hyn yn cynnig syniadau ar gyfer y dyfodol. Mae'r cyfleoedd i barhau i adeiladu ein dealltwriaeth, cynhyrchu ac yn profi rhagdybiaethau a darparu gofal clinigol yn fwyfwy manwl gywir i is-grwpiau o'r boblogaeth hon sydd â'r potensial mwyaf ar gyfer budd-dal (rheoli clinigol personol) yn enfawr. Dylem fod yn calonogi gan ganlyniadau llai marwolaethau sydd wedi cael eu hadrodd ar gyfer cyflyrau eraill, a thrwy ddysgu oddi wrth eu cynnydd yn dechrau sylweddoli bod y cyfle i wella canlyniadau ein cleifion â dementia o fewn golwg.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest