dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Marion Preez

Tachwedd 4th, 2016

Creu mannau awyr agored llwyddiannus

Mae treulio amser o fewn mannau gwyrdd yn cael effeithiau positif ar iechyd corfforol a meddyliol pawb ac yn enwedig ar gyfer yr henoed a phobl sy'n byw gyda dementia yn yr awyr agored yn gallu cefnogi rhyddhad straen a rhoi hwb meddyliol a lles emosiynol. Gall ymweld â'r awyr agored a chyflawni gweithgareddau corfforol yn gwella ymhellach gallu gweithredol ymhlith pobl hŷn, a gall helpu i gynnal ansawdd bywyd ac annibyniaeth.

Er mwyn gwneud defnydd o'r budd-daliadau hyn, mae angen i gael eu creu sy'n denu pobl i mewn gwirionedd yn eu defnyddio mannau awyr agored. Ar gyfer amgylcheddau awyr agored a adeiladwyd o'r newydd presennol yn ogystal gan y gall hyn gael ei gyflawni gan yr egwyddorion dylunio canlynol.

1. Gwnewch yr awyr agored hygyrch

Yn naturiol, dylai'r mynediad i'r awyr agored fod yn ddi-rwystr, yn hygyrch ar bob adeg ac yn weledol ac yn gorfforol cysylltu â'r dan do. Yn gyffredinol y cynllun a dylai elfennau o fewn yr awyr agored addas ar gyfer pobl hŷn a phobl sy'n byw gyda dementia. Mae gofod awyr agored wedi'i strwythuro'n dda ac yn hawdd anghofio ei gwneud yn fwy amlwg o ran sut i ddefnyddio'r lle a ble i fynd. Llwybrau sy'n cysylltu dylai gwahanol leoedd bob amser yn arwain yn ôl at y tu mewn, dylai unrhyw pennau marw neu giatiau cloi amlwg yn cael ei osgoi. Fel ar gyfer yr elfennau o fewn, dylent gael eu hintegreiddio'n dda, unwaith eto er mwyn deall eu defnydd yn hawdd. Lle y dylid canllawiau gofynnol yn cael eu gosod i ddarparu cymorth a all helpu pobl â dementia deimlo'n fwy diogel wrth archwilio dylid cynnig dodrefn cyfleoedd eistedd yn yr awyr agored .. Digon ac amrywiol sy'n cael ei ffurfio ergonomaidd, mae cefn parhaus, breichiau, ac arwynebau pren. Tablau i roi i lawr paned o de neu lyfr wrth ymyl y sedd neu fainc yn annog gweithgarwch a chynyddu'r tebygolrwydd y person yn aros y tu allan am gyfnod hwy. Blancedi, clustogau neu siacedi gosod ar y bodoli i'r awyr agored yn lleihau'r angen i ddychwelyd i'ch ystafell wely neu fflat ac amser dilynol a gymerwyd i fynd y tu allan. Mae hyn wedi ei nodi, yn cynyddu'r tebygolrwydd o bobl yn mynd allan. Ategolion megis blanketsmake y gwahodd awyr agored, yn gyfforddus ac yn ddeniadol i'w defnyddio. Mae gwybod bod toiledau gerllaw a gellir eu gweld yn hawdd y gall ei gwneud yn fwy tebygol i bobl hŷn a phobl sy'n byw gyda dementia i ddefnyddio'r awyr agored.

2. Amrywio'r mannau awyr agored

I wneud yr awyr agored diddorol a deniadol y cwestiwn 'Pa gweithgareddau ystyrlon yn cael ei gynnig?' Mae angen ystyried. Gallai gweithgareddau ystyrlon amrywio o fwyta cinio, yfed paned o de, darllen llyfr, cael sgwrs gyda ffrind, arsylwi blodau, bywyd gwyllt neu chwarae gyda phlant, garddio, bwyta ffrwythau, mynd am dro i ddefnyddio deunydd planhigion ar gyfer gweithgareddau celf neu addurno. Unwaith y bydd y gweithgareddau wedi eu nodi a fyddai'n addas ar gyfer anghenion, diddordebau a galluoedd defnyddwyr ', gall gwahanol leoedd yn cael eu creu sy'n meithrin yr ystod eang o ddefnyddiau: ardaloedd cymunedol mwy, ardaloedd tawel, mannau eistedd bach, llwybrau sy'n cynnig gwahanol pellter teithiau cerdded, ardaloedd i arsylwi neu efallai hyd yn oed oedran a 'anawsterau' gallu priodol drwy ganiatáu newid bach yn lefel y (sut bynnag osgoi peryglon baglu).

3. Gwella plannu

Gellir plannu yn cael ei ddefnyddio fel elfennau creu gwahanol leoedd, amgylcheddau neu nodweddion gyda diddordeb arbennig. Drwy'r lleoli a dewis o blanhigion y gellir nodweddion amrywiol yn cael eu creu: dawel, cyferbyniol, agored, cyfyngu neu farn mewn i'r cyfagos ehangach. Gall defnyddio planhigion gydag uchder gwahanol, gwead, arogleuon a lliw yn rhoi strwythur, yn darparu'r holl log y flwyddyn ac yn cynnig amgylchedd deniadol trwy gydol y flwyddyn. Yn ogystal, bioamrywiaeth dylid ei wella. Mae hyn nid yn unig yn hanfodol ar gyfer manteision amgylcheddol ond hefyd yn denu cynnig cyfleoedd bywyd gwyllt i arsylwi neu bwyntiau siarad.

4. Ysgogi holl synhwyrau

Ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia, mae'n bwysig cefnogi ac ysgogi'r synhwyrau. Dylai amgylcheddau yn cael eu creu sy'n mynd i'r afael holl synhwyrau: sain, golwg, cyffyrddiad, arogl a blas. Gellir cyflawni hyn drwy ddarparu planhigion sy'n swnio'n a symud yn wahanol o fewn y gwynt, planhigion sy'n rhoi arogl yn ystod adegau gwahanol o'r flwyddyn, sy'n cynhyrchu ffrwythau y gellir eu casglu wrth gerdded gan neu a godwyd gwelyau plannu gyda gwahanol gweadog a phlanhigion persawrus a all fod yn hawdd cyffwrdd a'u harchwilio. Gall y defnydd o wahanol ddeunyddiau megis pren, metel neu garreg hefyd yn ychwanegu nodweddion gwahanol: cynnes / oer, llyfn / garw.

5. addasu at y dyfodol

Wrth ddarparu mannau agored a gynlluniwyd yn dda, mae angen gwarantu sicrhau y gall y lleoedd gael eu defnyddio yn ddiogel, ond hefyd yn aros yn ddeniadol dros y blynyddoedd cynnal a chadw o ansawdd da. Ar ben hynny mae'n hanfodol i hyfforddi staff o fanteision defnyddio'r mannau awyr agored gan sicrhau eu defnydd yn cael eu hannog, ond hefyd i hyrwyddo ac integreiddio gweithgareddau awyr agored fel rhan o'r bob dydd. Newid amodau, megis defnyddwyr symudol a gweithgar neu'r defnydd o angen offer digidol i gael eu hystyried er mwyn sicrhau bod y mannau awyr agored yn ddeniadol neu gellir eu haddasu ar gyfer defnyddwyr yn y dyfodol i ddod.

Darparu mannau awyr agored llwyddiannus mewn amgylcheddau gofal yn ogystal ag o fewn ein mannau agored cyhoeddus yn allweddol i amgylcheddau sydd o fudd henoed a phobl sy'n byw gyda dementia ac i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio gan y demograffig hwn. Yn dilyn yr egwyddorion dylunio uchod ac ystyried pob un o'r pwyntiau yn ofalus yn gallu cynnig lleoedd sy'n caniatáu gweithgareddau sy'n creu cyfleoedd i fod yn rhan o'r gymuned ehangach, er mwyn rhoi pwrpas a chadw syniad o un-hunan.


Mae Marion Preez yn bensaer ac artist tirwedd cymwysedig. Fel Cydymaith o'r DSDC mae'n dod â'i gwybodaeth ar ddylunio lleoedd awyr agored. Mae Marion wedi bod yn ymwneud ag ymchwil a datblygu'r arferion cyfarwyddyd gorau sy'n dylunio lleoedd awyr agored i henoed a phobl sy'n byw gyda dementia. Fel rhan o'i gwaith ymarfer mae'n ymgymryd â chynllunio a gwella mynediad gwell i fannau awyr agored o fewn datblygiadau tai hynaf presennol.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest