dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Jim Hayton

Hydref 20th, 2016

Mae rôl y tai yn cefnogi dementia

ymgynghorydd tai Jim Hayton yn adlewyrchu ar y gyfres ddiweddar o weithdai yn edrych ar rôl gweithwyr proffesiynol tai yn cefnogi pobl â dementia.

Gofynnwyd i mi yn ddiweddar i gynorthwyo Arneil Johnston o ran hwyluso rhai gweithdai ar ddementia fel rhan o'r gwaith a ariennir CIH yn edrych ar ffyrdd y mae ymarferwyr tai gallai gefnogi pobl orau ar wahanol gamau o'r cyflwr trallodus hwn, o'r diagnosis cynnar i gamau uwch y cyflwr .

Trefnwyd y gweithdai o gwmpas pedwar llwybr gwahanol, a oedd yn archwilio gyda gweithwyr tai proffesiynol a phartner o iechyd a gofal cymdeithasol sut gallai'r tai gorau:

  • Cynorthwyo i diagnosis cynnar o ddemensia
  • cynllun tai priodol ac effeithiol Comisiwn ac ymyriadau dylunio
  • Cynorthwyo a chefnogi pobl â dementia i fynd i mewn a dychwelyd adref o'r ysbyty
  • Hyrwyddo dull cyfannol o dementia

Edrychodd pob gweithdy ar yr hyn a allai gyfateb arferion gorau ym mhob llwybr, cyn cyferbyniol hyn gyda phrofiad byd go iawn ar hyn o bryd a nodi unrhyw wybodaeth a'r sgiliau bylchau sydd angen rhoi sylw iddynt. Yna byddwn yn eu dilysu ein casgliadau a'n hargymhellion drwy pedwar gweithdy pellach, y tro hwn gyda dim ond gweithwyr proffesiynol tai. Dylai'r canlyniadau ac argymhellion arfer yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol agos.

Yn ystod y gweithdai, fodd bynnag, mae consensws clir yn dod i'r amlwg o'r angen i weithwyr proffesiynol tai (a chydweithwyr mewn timau cysylltiedig fel hawliau lles neu atgyweiriadau a chynnal a chadw) derbyn hyfforddiant sylfaenol mewn ymwybyddiaeth dementia. Gwybodaeth sylfaenol am yr hyn sy'n gweithio o ran cefnogi pobl ar wahanol gamau o ddementia ei nodi fel arf gwerthfawr ar gyfer ymarferwyr tai feddu arnynt. Yn yr un modd, mae'r gofyniad i sefydliadau tai adlewyrchu ymyriadau cyfeillgar dementia mewn strategaethau busnes a rheoli asedau Cytunodd pawb, fel yr oedd pwysigrwydd Datganiadau Cyfraniad Tai cadarn a chlir, yn elfen hanfodol o integreiddio tai gydag iechyd a gofal cymdeithasol.

Ar lefel bersonol, er eu bod wedi gweithio ym maes tai ers dros 35 mlynedd, yr oeddwn yn synnu gan gyn lleied roeddwn yn gwybod am y cyflwr a'r ymyriadau effeithiol posibl y gall tai ei ddarparu. Yr wyf yn ennill llawer o fewnwelediadau o'r gwaith paratoi ar gyfer y gweithdai ac o'r arbenigedd y cyfranogwyr ar y diwrnod. Insights megis y ffaith nad oes angen diagnosis o ddementia fod yn ddedfryd marwolaeth; hynny gyda chymorth personol a chymunedol priodol, gan ddefnyddio modelau megis yn Alzheimer Scotland Pum Piler Cefnogaeth Post Diagnostig, y bwriedir iddynt fod ar gael i bawb yn y flwyddyn gyntaf o ddiagnosis dementia, pobl sydd â'r cyflwr yn gallu byw bywydau ystyrlon gartref cyhyd ag y bosibl, gobeithio tra'n dal i gael gallu i wneud dewisiadau pwysig am eu gofal, yr amgylchedd a materion personol.

gallaf yn argymell yn arbennig y deunyddiau dysgu a gynhyrchwyd gan Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Prifysgol Stirling, yn enwedig ar rôl tu dai a dyluniad allanol o ran lliniaru effeithiau dementia ar anawsterau gyda chanfyddiad gofodol ac yn syml symud o gwmpas heb ddamwain. Yn y gweithdai rydym yn dysgu o'r anawsterau pobl â dementia phrofiad weithiau wrth wahaniaethu arwynebau gwahanol - waliau o loriau ar gyfer example- os lliwiau yn anwahanadwy, neu sut y gall ryg tywyll ar lawr lliw ysgafnach yn ymddangos i fod yn twll yn y ddaear y mae pobl Bydd ceisio a cherdded o gwmpas. Felly ... gonnae dim Dae hynny! ... Yn lle hynny, rhaid i waliau lliw cyferbyniol i loriau, a / neu mae ganddynt sgertin gyferbyniol yn glir. A lloriau gwastad lliw unffurf os gwelwch yn dda, heb unrhyw daith a slip peryglon. Neu manteision arwyddion clir a diamwys - defnyddio lluniau lle bo modd er mwyn nodi mannau ac ystafelloedd.

Daeth yn amlwg hefyd gormod bod llawer ohonom wedi cael profiad personol yn ogystal â proffesiynol o ddementia. Roeddwn i'n meddwl fy hen fam 82 mlwydd hun, a oedd yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi colli tair chwaer hynaf i ddementia. Rhag ofn eich bod yn pendroni fy mam ei hun yn iawn. Gall hyn gael rhywbeth i'w wneud gyda hi yn gaeth pos croesair, ond mae hynny'n stori arall!

Dysgais llawer iawn drwy gymryd rhan yn y gweithdai, ac yn edrych ymlaen at gyhoeddi ymchwil Arneil Johnston maes o law. Rwy'n sicr y bydd cydweithwyr gael yn addysgiadol ac yn berthnasol i'w swydd bob dydd ym mha bynnag gangen o dai y maent yn gweithio a hyd yn oed o bosibl, fel fi, yn bersonol.


gwybodaeth bellach

1. Darllenwch y crynodebau gweithdy yma.

2. Cymerwch arolwg byr:

Elfen allweddol y prosiect ymchwil yw nodi ac asesu sgiliau a gofynion gwybodaeth ar gyfer gweithwyr tai i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i bobl â dementia. Os hoffech chi i gynorthwyo gwaith ymchwil hwn, llenwch ein harolwg byr:

3. Digwyddiadau cyfnewid ymarfer:

I gael gwybod mwy am yr ymchwil CIH Alban, rydym yn cynnal dau ddigwyddiad cyfnewid ymarfer:

- Dydd Mawrth 22 Tachwedd yn y Gymdeithas Frenhinol Caeredin

- Dydd Mercher 23 Tachwedd yn Adeilad Athrawon yn Glasgow

Mae'r digwyddiadau hyn yn yn rhad ac am ddim ond mae lleoedd yn gyfyngedig felly mae'n hanfodol cadw lle.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, cliciwch ar y cysylltiadau uchod


Arfer Gorau ym maes gofal dementia ar gyfer staff tai
Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac adeiladu perthynas ystyrlon ac yn cynnwys canllawiau ar gyfathrebu ac ymddygiad.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest