dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Lynn Kennedy

Hydref 19th, 2016

Dementia a Gofal Lliniarol

Mae'r sefydliad Marie Curie disgrifio yn lliniarol a gofal diwedd oes fel: 'Mae gofal lliniarol ar gyfer pobl sy'n byw gyda salwch terfynol lle gwellhad yw bellach yn bosibl. Ei nod yw trin neu reoli poen a symptomau corfforol eraill. Bydd hefyd yn helpu gydag unrhyw anghenion seicolegol, cymdeithasol neu ysbrydol. Mae gofal lliniarol yn cynnwys gofalu am bobl sy'n dod at ddiwedd eu hoes. '

'Gofal diwedd oes yn rhan bwysig o ofal lliniarol. Mae ar gyfer pobl sy'n cael eu hystyried i fod yn y flwyddyn ddiwethaf o fywyd, ond gall yr amserlen hon fod yn anodd i'w rhagweld. Gofal diwedd oes yn anelu at helpu pobl i fyw yn ogystal ag y bo modd ac i farw gydag urddas. '

Cydnabyddir bod pobl yn marw o dementia datblygedig anghenion rhyfeddol o debyg i'r rhai a marw o ganser datblygedig. Eto bobl sy'n marw o dementia datblygedig yn fwy tebygol o:

 • yn marw mewn ward ysbyty acíwt neu gartref gofal
 • rhaid i driniaethau ymosodol anghyfforddus cyn marwolaeth

Maent hefyd yn llai tebygol o:

 • gael eu rhagnodi analgesia priodol
 • wedi anghenion ysbrydol sylw
 • gael cynllun gofal uwch

Sut y gall hyn fod?

diagnosis nad ydynt canser yn iawn heb gynrychiolaeth ddigonol mewn gwasanaethau gofal lliniarol arbenigol a llwyth gwaith. Gallai hyn fod oherwydd y diffyg cydnabyddiaeth o dementia fel salwch terfynol ac mae ei prognosis ansicr rhannol. Mae hyn yn cael ei gymhlethu gan y cyfraddau cenedlaethol o ddiagnosis o ddementia yn y DU. . Ar hyn o bryd mae'r cyfraddau y DU o ddiagnosis o ddementia yn amrywio o 43.4 67% i% rhwng y pedair gwlad. (Tŷ'r Cyffredin Llyfrgell, 2016)

'Fframwaith Strategol Llywodraeth yr Alban ar gyfer Gweithredu ar Lliniarol a gofal diwedd bywyd 2016 - 2021 yn datgan:

'Erbyn 2021, bydd pawb yn yr Alban sydd angen gofal lliniarol yn cael mynediad ato'

Mae hon yn weledigaeth feiddgar ac yn un y dylem fod yn wir gyflawni, er y gall fod rhywfaint o gymhlethdod yn y cyfarfod hwn. Adnabod bobl a allai gael budd o ofal lliniarol y byddai angen gwella, a gwella yn sylweddol, os ydym am sicrhau bod yr holl rhai a fyddai'n cael budd o ofal lliniarol y byddai'n wir yn cael mynediad ato.

Heriau Gofal Lliniarol mewn Gofal Dementia

Gofalwyr sy'n darparu gofal lliniarol i bobl â dementia gyfyng-gyngor wyneb. Gall y rhain gynnwys:

 • Gwahaniaethu rhwng ymagwedd meddygol ymosodol a dull lliniarol
 • Asesu a rheoli poen a symptomau eraill
 • Cyfathrebu effeithiol ynghylch materion diwedd oes
 • canfyddiadau Teuluoedd '
 • Dadebru (DNAR)
 • defnydd o wrthfiotigau
 • ail-hydradu artiffisial
 • Mynediad i ysbyty acíwt
 • Defnyddio cyffuriau seicoweithredol

Mae'n rhaid i ni ofyn i ni ein hunain pan ddaw i lliniarol / gofal diwedd oes y gallai dementia gofal ddysgu gwersi o ofal canser? Rwy'n credu ein bod yn gwybod yr ateb i'r un ....


DSDC wedi datblygu'r Arferion Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia i'ch helpu i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen nid yn unig yn bodloni'r safonau hyn ond yn cael ei achredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys ac City & Guilds

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Mis Alzheimer