dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Lynn Kennedy

Hydref 9th, 2016

galluogi Risg ym maes gofal dementia

"Peidiwch â mynd i mi anghywir, gofalwyr yw'r bobl bwysicaf yn y byd, ond gallwch gael gofalwyr a cheidwaid. Mae'r olaf ceisio cymryd yn ganiataol cyfrifoldeb llwyr ar gyfer eich bywyd cyn pryd, ac mae llawer ohonynt o gwmpas ".

Roedd hwn yn dyfyniad gan rywun â dementia ac mae'n adlewyrchu'n glir profiadau rhai pobl mewn perthynas â gwasanaethau gofal.

Mae rheoli risg yn weithred gydbwyso. Mae'n ymwneud â sicrhau cydbwysedd rhwng effeithiau cadarnhaol o gymryd risg yn erbyn yr effeithiau negyddol o osgoi'r risg ar gyfer y person. Fel gofalwyr (y ddau deulu a dalwyd) rydym am i amddiffyn y person ond mae hyn yn, yn amlach na pheidio, am iechyd corfforol y person. Rydym yn tueddu i esgeuluso yr effaith ar les emosiynol a seicolegol y person.

Gall roi diogelwch yn gyntaf yn gwadu y person yr hawl i ddewis a hunan-benderfyniad. Gall hyn arwain at golli hunan-barch, mwy o ddibyniaeth ac nid yw'n cefnogi egwyddorion gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Adnabod ac adeiladu ar gryfderau'r unigolyn. Peidiwch ag anghofio y gallant fod wedi eu hadeiladu rhai strategaethau da ar gyfer rheoli risg drwy gydol eu bywydau. Canolbwyntiwch ar ystyr y sefyllfa i'r unigolyn - nid yw'r sefyllfa beryglus. Rhaid i unrhyw ymyriadau neu ddewisiadau eraill yn y lleiaf cyfyngol. Dylai pawb sy'n ymwneud â gofal y person geisio dod i ddealltwriaeth a rennir o risg gyda'r person - nid o reidrwydd cytundeb a rennir.

egwyddorion arfer gorau wrth hyrwyddo ymagwedd alluogi risg yn cynnwys:

 • Ymgynghori a Chyfathrebu
 • Paratoi cynllun risg
 • Sicrhau bod pawb yn arwyddo i fyny ato
 • Rhannu Gwybodaeth
 • Monitro ac Adolygu
 • cefnogi Staff
 • Gan ganolbwyntio ar alluogi i reoli ansicrwydd yn hytrach na chreu sicrwydd
 • Gyda'i gilydd hybu risg-alluogi fel tîm
 • Sicrhau bod pobl â demensia gael eiriolwr (pan fo angen)
 • Adolygu eich offer - beth pwysoliad yw / / budd-daliadau / colledion emosiynol corfforol?
 • Sut ydych chi'n rheoli safbwyntiau gwahanol teulu?

Cofiwch nid oes y fath beth â phenderfyniad di-risg; y, opsiwn sy'n ymddangos yn ddiogel wrth-risg yn dod gyda ei risgiau ei hun.

Mae ffocws cadarnhaol cymryd risgiau ar wneud penderfyniadau da am risg; mae'n cymryd risgiau cyfrifo a rhesymegol, peidio â gadael pethau i siawns.

Gwneud penderfyniadau yn arfer y pŵer; pobl eraill (sut bynnag y-bwriadau da) yn aml yn gwadu bobl sy'n byw gyda dementia pŵer hwn.

Mae'n rhy hawdd i gyd i weld y negatifau a diffygion o gwmpas rhywun sy'n byw gyda demensia ac i aros yn anymwybodol eu galluoedd a'u potensial a rhai o'r adnoddau sydd ganddynt o'u cwmpas.


Rhaglen i helpu chi i ddatblygu eich rhinweddau arweinyddiaeth mwyn hybu a gwella gofal demensia o safon.

DSDC wedi datblygu'r Arferion Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia gyda ffocws ar ofal sy'n canolbwyntio gall y rhaglen yn eich helpu i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen wedi ei hachredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys ac City & Guilds

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Mis Alzheimer