dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Wendy Perry

Medi 26th, 2016

Cymryd stoc o ragnodi meddyginiaeth

Pam ei fod yn bwysig os ydym yn defnyddio meddyginiaethau gwrth-seicotig i fynd i'r afael ag ymddygiad ofidus mewn pobl â dementia?

Pan ddechreuais fy swydd gyntaf iawn mewn gofal yn 1989 roedd gennym rai syniadau diddorol ynghylch ymddygiad pobl â dementia. Roeddwn yn dal i fyw yn yr Unol Daleithiau ar y pryd, ond o'r hyn yr wyf wedi'i chasglu, nid yw gofalu am bobl â dementia mor wahanol yn y DU ar y pryd. Os bydd rhywun yn "crwydro" rydym ffrwyno nhw, yn eu cadeiriau olwyn, yn eu gwely, yn eu gogwyddo bachgen ddiog. Wrth gwrs erbyn hyn rydym yn cydnabod nad yw hyn yn ymyriad priodol. Mae'n cyfyngu ar hawliau'r unigolyn, ac yn aml mae'n achosi anaf yn hytrach nag atal.

A dweud y gwir pan fyddaf yn hyfforddi gofalwyr newydd eu bod yn aml yn brawychu yn y syniad y gallai hyn erioed wedi cael eu gweld ffordd mor dda i gefnogi person â dementia. Ond os oes un peth yr wyf wedi'i ddysgu dros y 27 mlynedd diwethaf mewn gofal dementia, mae'n ein bod yn dal heb gael y cyfan cyfrifedig allan. Er nad ydym yn defnyddio ataliad corfforol mwyach, rydym yn ei wneud yn dal yn rheolaidd yn gemegol atal rhai pobl â dementia. Mae hyn fel arfer yn digwydd yng nghyd-destun ymddygiad mewn trallod.

Yn y ddwy strategaeth dementia yr Alban yn y gorffennol, y strategaeth Saesneg a'r Prif Weinidogion Her ar ddemensia ddibyniaeth hon ar cyfyngiadau cemegol wedi cael ei amlygu, a dulliau o leihau'r defnydd o feddyginiaethau cyffuriau gwrth-seicotig i addasu ymddygiad mewn pobl â dementia wedi cael eu gweithredu. Maent yn cael eu golygu fel dewis olaf, pan fydd yr holl ymyriadau anffarmacolegol eraill wedi methu a phan yr ymddygiad yn fygythiad i les y person sydd â dementia. Ond fel gofalwyr teuluol ac ymarferwyr rheng flaen, mae'n bwysig deall pam gostyngiad hwn mor hanfodol.

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn ymwybodol bod y feddyginiaeth yn fwy bydd person yn cael y mwyaf tebygol ydynt i gael i gael sgîl-effeithiau a rhyngweithiadau cyffuriau negyddol. Ond pan fyddwn yn edrych ar y potensial ar gyfer canlyniadau negyddol o feddyginiaethau gwrthseicotig ddefnydd agosach, mae'n ei ddatgelu darlun ysgytwol iawn. Mae llawer o bobl yn cael eu rhagnodi meddyginiaethau hyn yn amhriodol oherwydd bod rhai o'r meddyginiaethau wedi cael eu dangos i gael effaith ar ymddygiad. Nid ydynt yn cael eu datblygu ar gyfer y diben hwn, maent yn cael eu datblygu i drin seicosis. Mae'n bosibl i rywun sydd â demensia hefyd gael seicosis, a phan fydd hyn yn digwydd, yna meddyginiaethau hyn yn aml ar bresgripsiwn i drin y seicosis a byddai'n cael ei ystyried yn ddefnydd priodol. Yn achos seicosis diagnosis, mae'n cael ei bennu yn aml fod y manteision i'r unigolyn gymryd y feddyginiaeth yn fwy na'r risgiau nid ansylweddol o gymryd y feddyginiaeth. Ond pan fydd rhywun â dementia, nid oes ganddo seicosis ei ragnodi gwrth-seicotig i "helpu gyda'u symptomau ymddygiadol" ar y gorau yn derbyn meddyginiaeth gwenwynig sy'n achosi mwy o ddryswch, llonyddiad ac yn lleihau eu symudedd, gan arwain at salwch difrifol a mwy o yn disgyn.

Yn 2009 comisiynodd yr Adran Iechyd adroddiad annibynnol ar y defnydd o feddyginiaeth gwrth-seicotig i bobl â dementia lle nodwyd bod y defnydd o feddyginiaethau mewn cartrefi gofal yn broblem fawr. "Ymddengys fod gwrth-seicotig yn cael eu cychwyn yn rhy rhydd, nad ydynt yn cael eu hadolygu'n briodol ar ôl cychwyn, ac nad ydynt yn cael eu lleihau neu eu tynnu'n ôl cyn gynted ag y gallent fod "(Banerjee, 2009). Aeth Dr Banerjee ymlaen i ddweud bod ymchwil wedi dangos, er bod manteision wrth drin ymddygiad ymosodol a seicosis dros chwech i ddeuddeg wythnos, nid yw meddyginiaeth gwrthseicotig yn effeithiol wrth drin symptomau ymddygiadol eraill ac nid yn effeithiol os cânt eu cymryd am gyfnodau hwy o amser. Hyd yn oed pan gaiff ei ddefnyddio yn y tymor byr, rhaid iddynt fod yn gytbwys yn erbyn y sgîl-effeithiau. O'r meddyginiaethau gwrthseicotig gael yn unig risperidone ei drwyddedu i'w ddefnyddio mewn gwirionedd gyda phobl â dementia, ac hyd yn oed wedyn hyd a argymhellir o ddefnydd yw chwe wythnos.

Felly beth yw'r rhai mwy o risgiau sy'n gwarantu canllawiau o'r fath dynn ar gyfer defnydd?

80% risg uwch o Emboledd Ysgyfeiniol

300% mwy o berygl o gael strôc

200% mwy o risg o ddirywiad cyflymach gwybyddol

200% mwy o risg o farwolaeth

Yn wir Dr. Bannerjee wedi datgan "Mae'r defnydd o'r cyffuriau hyn yn y rhai â dementia Mae risg glinigol sylweddol ynghlwm, gan gynnwys amcangyfrif ceidwadol o farwolaethau ychwanegol 1,800 820 a digwyddiadau andwyol ychwanegol difrifol megis strôc bob blwyddyn"

Mae'n sicr yn beth da i ni roi diwedd ar ragnodi amhriodol o feddyginiaethau gwrth-seicotig ... wnaeth .Or ni?

Y mis hwn adroddiad yn y British Medical Journal, a oedd yn gynnyrch gan ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Warwick, Lancaster, Dwyrain Anglia, Coventry a City University Llundain, i'r casgliad bod y Strategaeth Demensia Cenedlaethol yn Lloegr yn "nad sy'n gysylltiedig â llai o PP (rhagnodi gwrthseicotig pwynt cyffredinolrwydd) lefelau neu'r mathau o ragnodi gwrthseicotig mewn cartrefi gofal. "aeth ymlaen i alw am" safonau clir sy'n pennu asiantau a argymhellir, dosages a hyd y driniaeth, ynghyd â monitro rheolaidd a mwy o atebolrwydd ar gyfer rhagnodi gwrthseicotig ... "fel dull o mynd i'r afael â'r mater yn fwy effeithiol.

A beth am yr Alban? Wel hyd y gwn na fu unrhyw wybodaeth olrhain swyddogol a gyhoeddwyd am y cyfraddau rhagnodi gwrthseicotig ers y mater yn mynd i'r afael yn gyntaf yn y strategaeth 2010 (gweler y tueddiadau Amser yn rhagnodi seicoweithredol i bobl â dementia yn yr Alban 2001-2011) yr adroddiad hwn touted llawer gan ei fod yn dangos gostyngiad mewn rhagnodi gwrthseicotig ar gyfer y chwarter cyntaf yn 2011, ond yr hyn sydd wedi digwydd ers hynny? Mae gennym rywfaint o dystiolaeth i awgrymu nad Alban wedi bod unrhyw fwy llwyddiannus na Lloegr yn y maes hwn (gweler adroddiad y Comisiwn Lles Meddyliol, 2014). Mae Scottish Dementia Strategaeth 2013-2016, ymrwymiad 13 yn nodi: "Byddwn yn cwblhau a gweithredu ymrwymiad cenedlaethol ar ragnodi meddyginiaethau seicoweithredol, fel rhan o sicrhau bod meddyginiaeth o'r fath yn cael ei ddefnyddio dim ond pan nad oes dewis arall addas a lle mae budd amlwg i'r sawl sy'n derbyn y feddyginiaeth. "Fodd bynnag, rydym yn ar ddiwedd y cylch strategaeth ac nid yw'n glir beth y broses ymrwymiad a gweithredu cenedlaethol mewn gwirionedd yn edrych fel.

Ond yn ddigon o wleidyddiaeth, y cwestiwn yr wyf yn peri yw: Pwy sy'n gyfrifol am fynd i'r afael â'r mater hwn? Rhan o'r ateb yw nad yw hwn yn fater y gellir ei datrys ar dim ond un lefel. Yn y pen draw y meddyginiaethau eu rhagnodi gan feddyg teulu neu Seiciatrydd, sy'n aml yn cael ei roi mewn sefyllfa anghynaliadwy y mae eu unig offeryn i helpu mewn cyfnod o argyfwng ar gyfer eu claf yn pad presgripsiwn. Felly, mae hyn yn fater sy'n mynnu bod pob parti sy'n ymwneud â'r cymorth yr unigolyn i ddeall eu rhan wrth ddefnyddio ymyriadau heb gyffuriau.

Ni allwn yn unig mandad i feddygon a seiciatryddion na allant rhagnodi meddyginiaethau hyn at ddibenion lliniaru symptomau ymddygiadol a allai gyd-fynd dementia. Mae'n rhaid i ni hefyd haddysgu am pam nad yw'n ymateb therapiwtig priodol a hyd yn oed yn bwysicach mae angen i ni eu haddysgu am y defnydd o ymyriadau heb fod yn ffarmacolegol a pha gwestiynau i'w gofyn o staff cymorth a theulu gofalwyr i benderfynu a yw ymyriadau eraill wedi bod rhoi cynnig. Mae hefyd yn gofyn am ymagwedd amlddisgyblaethol a dderbynnir pam ymddygiad mewn trallod yn digwydd mewn pobl sydd â dementia, a chred fod pob ymddygiad wedi ystyr.

Ni allwn feio staff yr ysbyty i ddechrau pobl ar feddyginiaethau amhriodol yn yr ysbyty, heb fynd i'r afael â'r rhesymau pam y feddyginiaeth yn cael ei ddefnyddio. Sut y gallwn addasu mannau ysbyty i deimlo'n fwy diogel ac yn fwy diogel i bobl â dementia yn yr ysbyty, a sut rydym yn helpu staff yr ysbyty ar bob lefel yn deall y pwys mwyaf ar eu dull yn nghanol brofiad trawmatig i'r claf.

Ni allwn yn unig feio cartrefi gofal ar gyfer y lefel uchel o ddefnydd gwrthseicotig amhriodol yn eu cleientiaid gyda dementia. Mae angen iddynt gael system glir ar gyfer adolygiadau meddyginiaeth amserol sefydlu, sy'n cael ei dilyn gan eu Meddyg Teulu a Fferyllwyr. Gofal a staff cymorth ym mhob lleoliad (gan gynnwys gofal cartref a staff tai!) Mae angen i gael eu haddysgu ynglŷn â sut i ddeall ymddygiad trallodus ac wedi helpu i ddefnyddio ymyriadau therapiwtig tu hwnt "tynnu sylw gyda phaned o de". Mae hyn yn gofyn am fuddsoddiad mewn datblygu staff. Fel rhywun sydd wedi bod yn gysylltiedig â hyfforddi staff cymorth i ddeall ymddygiad ofidus gallaf ddweud wrthych nad yw hyn yn bwnc unwaith ac am byth. Ni allwn ddisgwyl i'r gweithiwr gofal cyfartalog sydd wedi mynychu un prynhawn o hyfforddiant am ymddygiad ofidus i fod yn hyfedr yn cefnogi rhywun sy'n ofidus. Mae'n aml yn cymryd sesiynau hyfforddi lluosog staff, cyfleoedd i fyfyrio ar eu harfer (yn unigol ac mewn sefyllfaoedd grŵp), a mentora er mwyn datblygu eu sgiliau mewn gwirionedd yn y maes hwn. Ond mae hyn yn ddolen hollbwysig i leihau defnydd gwrthseicotig mewn lleoliadau gofal. Un o ganlyniadau gwych o fuddsoddi yn hyn (y tu hwnt i gael staff hyfedr a empathetig) yw bod staff rheng flaen yn dod yn fwy hyderus wrth helpu llais yr unigolyn â dementia ac yn enwedig y rhai sydd â dementia datblygedig i gael eu clywed.

Ac yn olaf, teuluoedd gwir angen hyfforddiant a chymorth i ddeall ymddygiad ofidus ac beth allant ei wneud i gefnogi eu hoff un drwy newidiadau ymddygiad hyn. Anaml y teuluoedd yn cael y wybodaeth gefndir i gwestiynu rhagnodi cyffuriau gwrthseicotig, ac efallai yn ystyried hwn yn gadarnhaol oherwydd bod rhywun yn mynd i'r afael yn olaf yn fater anodd iawn iddynt. Rydym yn cysylltu â aml gan deuluoedd i gael gwybod os gallant fynychu ein Deall diwrnodau hyfforddi Ymddygiad Distressed ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Ac weithiau maent yn ei wneud yn bresennol, ond mae angen cwrs penodol teulu oherwydd pan ddaw i newidiadau mewn ymddygiad yn y person yr ydych yn caru, gael eu cyfeirio i rywle arall nid yw'n fawr o gysur. Mae'r materion a'r pryderon y mae angen mynd i'r afael ar gyfer rhywun sy'n cael eu cefnogi gan y teulu yn eu cartref yn aml yn wahanol iawn na'r hyn a welwn mewn lleoliadau gofal. Ond fel yr amser hwn nid oes arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu cwrs o'r fath, ac nid oes ei olygu i gynnig hyn i ofalwyr fel gwasanaeth rhad ac am ddim.

Trosfwaol pob un o'r meysydd hyn, mae angen, gan fod yr adroddiad a grybwyllir uchod yn dangos, mae arweiniad clir ar gyfer defnyddio cyffuriau gwrthseicotig (y beth, pryd, pam a sut) pan gaiff ei ddefnyddio gydag unigolion sy'n byw gyda dementia. Mae angen iddo fod yn un lle mae pawb sy'n ymwneud â'r broses cymorth yn deall. Dim ymarferydd neu ofalwr yn mynd ati i leihau ansawdd bywyd yn yr unigolyn â demensia, felly gadewch i ni wneud yn siwr bod pawb sy'n ymwneud â'r broses sydd â'r wybodaeth a'r offer sydd eu hangen i gefnogi lles a lleihau gofid y rhai maent yn gofalu amdanynt.


Rhaglen i helpu chi i ddatblygu eich rhinweddau arweinyddiaeth mwyn hybu a gwella gofal demensia o safon.

DSDC wedi datblygu'r Arferion Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia gyda ffocws ar ofal sy'n canolbwyntio gall y rhaglen yn eich helpu i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen wedi ei hachredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys ac City & Guilds


Banerjee S. (2009) Mae'r defnydd o feddyginiaeth gwrthseicotig ar gyfer pobl â dementia: Amser ar gyfer gweithredu. Llundain: Yr Adran Iechyd

Szczepura A, Wild D, Khan AJ, et al. rhagnodi gwrthseicotig mewn cartrefi gofal cyn ac ar ôl lansio'r strategaeth demensia cenedlaethol: astudiaeth arsylwadol mewn sefydliadau yn Lloegr dros gyfnod o 4-blwyddyn. 2016 Agored BMJ; 6: e009882. doi: 10.1136 / bmjopen-2015- 009882

Llywodraeth yr Alban (2013) Strategaeth Dementia Genedlaethol yr Alban: 2013-2016.

Llywodraeth yr Alban Strategaeth Demensia Cenedlaethol Scottland (yn 2010).

Guthrie, B., & Clark, S. (2012). Tueddiadau amser mewn rhagnodi seicoweithredol i bobl â dementia yn yr Alban 2001-2011. Dundee, Yr Alban: Prifysgol Dundee a GIG Fife.

Y Comisiwn Lles Meddyliol yr Alban (2014) Urddas a Pharch: dementia parhaus ymweliadau gofal

Cysylltiadau i adroddiadau:

http://www.mwcscot.org.uk/media/191892/dignity_and_respect_-_final_approved.pdf

http://www.gov.scot/resource/0039/00393277.pdf

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest