dementia sy'n Canolbwyntio

Gan James McKillop

Medi 12th, 2016

Gosod y cefndir yn dda gallu gwella cyfathrebu

Mae llawer ohonoch wedi cwrdd neu glywed am James McKillop, James wedi bod yn byw gyda dementia am 15 mlynedd, ac roedd yn sefydlol aelod o'r Gweithgor Dementia Scottish yn 2002.

Dros gyfres o flogiau James yn rhannu rhai mewnwelediadau o gwmpas cyfathrebu gyda a chefnogi pobl â dementia.

Rhan 3: Disgrifio'r sefyllfa dda y gall gwella cyfathrebu

Wrth osod y llwyfan ar gyfer sgwrs talu sylw at y canlynol:

Cyn belled ag y bo modd, sicrhau bod y person sy'n byw gyda dementia yn gyfforddus.

 • Ydyn nhw wedi bod i'r toiled yn ddiweddar?
 • Ydyn nhw wedi cael rhywbeth i'w yfed? A oes rhywfaint o hylif i sipian gan fod y cyfarfod yn mynd ymlaen?
 • A ydynt yn dal i fod yn eu dillad nos ac rydych cyrraedd yn rhy gynnar?
 • A yw eu dillad addas ar gyfer y diwrnod ac yn edrych cyfforddus?
 • A ydynt yn chwysu, cosi neu'n chwilio oer? Mae rhai pobl, er oer, nid ydynt yn teimlo na sôn amdano. A yw'r tymheredd yr ystafell yn naill ai yn eithafol?
 • Os bydd amser yn mynd heibio ac maent yn awr mewn heulwen uniongyrchol, a ydynt yn cael eu rhostio?
 • A ydynt yn eistedd mewn drafft, neu a yw'r ystafell stuffy a mygu?
 • A ydynt yn eistedd mewn cadair a gefnogir caled tra eu bod yn cynnig eu hoff gadair chi? Mae'n well i wirio.
 • A yw eu cadair a chi yn ar ongl sgwâr? Mae'n hanfodol eich bod yn siarad wyneb yn wyneb.
 • Gofynnwch a allwch chi symud eich cadair.

Os ydynt yn defnyddio cadair olwyn:

 • Os oes angen i symud eu cadair olwyn i gynorthwyo cyfathrebu, ofyn am ganiatâd i symud ac esbonio pam. Mae'n rhan ohonynt drwy estyniad.
 • Peidiwch â mynd o'r tu ôl a dim ond yn siarad pryd y gallant eich gweld yn glir.
 • Os cewch eich cyfarch wrth y drws ac yn eu dilyn i mewn i ystafell, peidiwch â siarad hyd nes y byddwch yn cael y ddau eistedd ac ar yr un lefel y llygad ac yn siarad yn glir ac yn gymedrol.

Goleuadau yn bwysig iawn i bobl wrth iddynt fynd yn hŷn.

 • Ceisiwch sicrhau nad yw eich cefn yn wynebu llachar ffenestr, fel arall bydd eich wyneb yn y tywyllwch.
 • Mae pobl yn hoffi gweld emosiynau pobl wrth eu gwefusau symud, i ddarllen yr hyn sydd unsaid. Os nad yw'r ystafell yn olau, gofynnwch i roi'r golau ymlaen, fel y gallant weld chi.
 • Os ydynt yn gwisgo sbectol, yn awgrymu eu bod yn eu rhoi ar, sy'n eu helpu i ddilyn chi.
 • angen i chi hefyd fod yn gallu gweld y person yn glir er mwyn i chi ddilyn eu mynegiant wyneb ac iaith y corff.

Yn rhannol, bydd pedwar o'i swydd ar gyfathrebu James yn rhannu awgrymiadau ar gyfer gwneud asesiadau a chasglu gwybodaeth oddi wrth rywun sy'n byw gyda dementia.


Yn ei swyddi blaenorol ar gyfathrebu James wedi cwmpasu:

Rhan 1: Paratoi ar gyfer cyfathrebu effeithiol

Rhan 2: Place, effaith amgylchedd ar gyfathrebu

Bydd ysgrifennu James McKillop ar ddementia a chyfathrebu yn cael eu cyhoeddi fel llyfryn adnoddau gan Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd ddiweddarach yn 2016.


Arfer Gorau ym maes gofal dementia
Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac adeiladu perthynas ystyrlon ac yn cynnwys canllawiau ar gyfathrebu ac ymddygiad.

10 Cyfres Awgrymiadau Defnyddiol
Mae'r llyfrau hyn yn gyfres fer o ganllawiau mewn iaith syml ar gyfer y defnydd o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, pobl â dementia a theuluoedd yr effeithir arnynt gan ddementia. Maent yn seiliedig ar ymchwil, ond gydag anghenion a chyfyngiadau amser y gofalwr prysur neu broffesiynol mewn golwg.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest