dementia sy'n Canolbwyntio

Gan James McKillop

Medi 6th, 2016

The Place, effaith amgylchedd ar gyfathrebu

Mae llawer ohonoch wedi cwrdd neu glywed am James McKillop, James wedi bod yn byw gyda dementia am 15 mlynedd, ac roedd yn sefydlol aelod o'r Gweithgor Dementia Scottish yn 2002.

Dros gyfres o flogiau bydd James yn rhannu rhai mewnwelediadau o gwmpas cyfathrebu gyda a chefnogi pobl â dementia.

Rhan 2: The Place, effaith amgylchedd ar gyfathrebu

Os bydd rhywun rydych cludo i swyddfa brysur neu i ystafell rhyfedd, oni fyddech yn ei dynnu? Hoffech chi gael eich cyfweld mewn ystafell newyddion brysur? Dewis y lle cywir ar gyfer y sgwrs gyda rhywun sy'n byw gyda dementia yn bwysig. Dyma rai awgrymiadau wrth ddewis lle ar gyfer cyfathrebu pwysig:

  • Efallai eich bod eisoes yn amharu drefn ddyddiol ac mae trefn yn bwysig i lawer o bobl sy'n byw gyda dementia. Dewis i gyfarfod yn eu cartref neu ystafell ei hun mewn cartref gofal yn aml gorau, mae'n ei gwneud yn haws i ganolbwyntio ar yr hyn yr ydych yn sôn amdano.
  • Defnyddiwch frawddegau byr syml.
  • Os oes rhaid i chi eu bodloni y tu allan i amgylchedd cyfarwydd, cofiwch y gall pobl gael hyd yn oed yn fwy dryslyd mewn amgylcheddau prysur swnllyd, megis gorsafoedd rheilffordd a meysydd awyr, gyda llawer o bobl yn crwydro o gwmpas. Os yn bosibl, hebrwng y person rydych yn siarad ag ystafell dawel, ond nid ydynt yn gwneud yn edrych fel eich bod yn eu arestio, yn enwedig os ydych yn gwisgo gwisg.
  • Cofiwch y gallai rhai pobl yn awr yn byw gyda dementia wedi cael profiadau yn y gorffennol sy'n arwain at ofn greddfol o awdurdod, yn enwedig o wisgoedd / swyddogion gwryw, fel rhai mewnfudwyr / ffoaduriaid.
  • Mae'n syniad da i sicrhau amgylchoedd mor groesawgar â phosibl, gall edrych yn swyddogol llwm cymell pryder. Er ei bod yn ormod i ddisgwyl blodau ffres mewn ystafell bob dydd, gall efallai blodyn bywyd hir mewn pot yn gwneud edrych yn swyddfa fwy croesawgar.
  • Gall symbyliad Diangen gan eu hamgylchedd yn tynnu oddi wrth werth y cyfarfod. Er y gall fod y tu hwnt i'ch rheolaeth, edrychwch i weld a all sw ^ n allanol o'r tu mewn neu'r tu allan yn cael ei leihau neu ei ddileu. Gall hyn fod teledu, radio, pobl eraill yn y tŷ neu waith cartref neu sŵn traffig a ffyrdd o'r tu allan.

Yn James 'rhandaliad blog nesaf mae'n rhannu ei gynghorion ar gyfer gosod yr olygfa ar gyfer sgwrs.


Yn ei swydd flaenorol ar gyfathrebu James wedi cynnwys:

Rhan 1: Paratoi ar gyfer cyfathrebu effeithiol

Bydd ysgrifennu James McKillop ar ddementia a chyfathrebu yn cael eu cyhoeddi fel llyfryn adnoddau gan Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd ddiweddarach yn 2016.


Arfer Gorau ym maes gofal dementia
Mae'r rhaglen yn seiliedig ar ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac adeiladu perthynas ystyrlon ac yn cynnwys canllawiau ar gyfathrebu ac ymddygiad.

10 Cyfres Awgrymiadau Defnyddiol
Mae'r llyfrau hyn yn gyfres fer o ganllawiau mewn iaith syml ar gyfer y defnydd o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol, pobl â dementia a theuluoedd yr effeithir arnynt gan ddementia. Maent yn seiliedig ar ymchwil, ond gydag anghenion a chyfyngiadau amser y gofalwr prysur neu broffesiynol mewn golwg.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest