dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Beverley Larkins

Awst 2nd, 2016

Wrecsam: rheolwyr cartrefi gofal Ymgysylltu

Datblygu Gweithlu Wrecsam wedi cyflwyno cyrsiau hyfforddiant dementia undydd am nifer o flynyddoedd ac yn y blynyddoedd 4 diwethaf hyn wedi cael eu mynychu gan dros gynrychiolwyr 1,000 o'r sector preifat, y sector gwirfoddol a'r sector annibynnol. Rhoddodd y cynrychiolwyr adborth cadarnhaol am fod wedi dysgu llawer, ond dros y cyfnod hwn o amser roedd yn amlwg nad oedd hyn wedi dylanwadu ar unrhyw newid arwyddocaol mewn diwylliant a'r ffordd y gofal yn cael ei ddarparu.

Rydym i gyd yn ymwybodol iawn y bydd darparu gofal ar gyfer y rhai sy'n byw gyda dementia fod ar ei orau os bydd pawb sy'n gysylltiedig â mwy o ddealltwriaeth drylwyr o nid yn unig y gwahanol fathau o ddementia ond sut orau i gwrdd ag anghenion penodol y rhai sydd angen gofal a chymorth . newid diwylliant yn broses tymor hir, ac mae'n rhaid ei harwain gan reolwyr wedi ymrwymo'n llwyr i'r 'weledigaeth' a fydd yn caniatáu i'w staff i roi ar waith yr hyn y maent wedi'i ddysgu. Rwyf hefyd yn credu ein bod i gyd yn cael llawer mwy i ddysgu am effeithiau demensia, ond yn bwysicach am y ffordd orau o gefnogi'r rhai sy'n byw gyda symptomau anodd ar hyd eu taith dementia. "

Dyma lle mae'r Arfer Gorau mewn rhaglen gofal Dementia yn dod i ei ben ei hun. Yn Wrecsam rydym dyfeisio strategaeth sy'n ymwneud Rheolwyr Cartrefi Gofal o'r cychwyn cyntaf. Rydym yn credu bod er mwyn iddo fod yn rheolwyr ar waith yn llwyddiannus a oedd am eu staff i gymryd rhan yn y rhaglen dylai gael cipolwg ar yr hyn y mae'r rhaglen yn ymwneud, byddai'r ymrwymiad rhaid iddynt roi i gefnogi'r staff sy'n ymwneud yn y broses ac i gael gwell dealltwriaeth o ddementia drwy gynyddu eu gwybodaeth o'r pwnc ymhellach.

Mae cwrs rheoli dau ddiwrnod ei gyflwyno ar 19th a 20th Ionawr 2016 ac yna gofynnwyd rhai oedd yn bresennol i anfon datganiad o ddiddordeb yn y enwebu rhaglen aelod o staff yn eu tîm a hoffai gymryd rhan yn y rhaglen mis 6. lleoedd 10 ar gael ar gyfer hyfforddiant hwn 'Hwylusydd'.

AGGCC, Comisiynydd Plant Cymru ac mae ein Swyddogion Monitro Contractau yn fewnol yn cael eu gwahodd i fynychu'r cwrs rheoli o ddydd 2 er eu bod yn ymwybodol o'r hyn y mae ein bwriadau a beth fyddai'r cartrefi sy'n cymryd rhan yn y cynllun yn cael ei wneud.

Aelod Arweiniol dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, y Cynghorydd Joan Lowe, Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Charlotte Walton a'r wasg yn cael eu gwahodd i 'Lansio' hyfforddiant Hwylusydd dau ddiwrnod a gynhaliwyd ar y 23rd a 24th Mawrth. Ar yr ail ddiwrnod yr hyfforddiant hwn roedd gan y rhan fwyaf o gynrychiolwyr eisoes anfon enwau'r 8 o staff y byddent yn gweithio drwy'r rhaglen ran 6 gyda.

Hyfforddi a Datblygu Wrecsam wedi bod yn hynod o awyddus i gefnogi'r holl rhai sy'n cymryd rhan ac yn cynnig i drefnu 'Cyfarfodydd Hwylusydd' i roi'r rheiny sy'n arwain y rhaglen (yr hwyluswyr) y cyfle i gyfarfod a rhannu profiadau, arfer da a meysydd sydd angen eu datblygu.

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ym mis Mehefin. Y rhai a oedd yn bresennol wedi rhoi adborth llafar mewn perthynas â'r cynnydd a wnaed a'r rhai sy'n methu mynychu wedi anfon adroddiad cynnydd. Roedd pawb yn cytuno bod y cyfarfod yn fuddiol felly cyfarfod pellach wedi ei drefnu ar gyfer mis Medi.

Mae adborth gan hwyluswyr na'r disgwyl

Yr wyf yn falch iawn o allu i rannu gyda chi rai o'r pwyntiau allweddol a amlygwyd:

* Mae'r rhan fwyaf wedi cael eu 'synnu' i ddysgu o'r nifer o wahanol fathau o ddemensia credu dementia oedd yr unig diagnosis

* Delirium bellach yn cael ei nodi ac yr ymdrinnir yn ddi-oed - yn awr mae staff yn rhoi gwybod i nyrsys fod hyn yn wir

* Ymddygiad yn cael ei sy'n gysylltiedig â gwahanol fathau o ddemensia yn dangos gwell dealltwriaeth

* Mae teuluoedd yn fwy ymwybodol erbyn hyn gan eu bod yn cael eu gofyn i roi mewnbwn i'r ddogfennaeth a gyflwynwyd yn ddiweddar 'Dyma fi'. Mae'r staff hefyd yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd gasglu'r wybodaeth

* Preswylwyr newydd diagnosis o ddementia yn cael eu dilyn i fyny er mwyn cael y math penodol o ddementia er mwyn cymorth gorau i'w hanghenion

* Mae staff yn elwa yn fawr o enghreifftiau ymarferol o sut orau i ymateb i ymateb i sefyllfaoedd anodd, hy strategaethau dargyfeirio pan preswylydd yn dod yn cynhyrfu, ymagweddau dawelach

* Hwyluswyr wedi arsylwi rhai sydd ar y rhaglen yn rhaeadru eu gwybodaeth i aelodau eraill o staff

* Mae staff yn deall yr angen i ymateb yn brydlon pan fydd preswylwyr yn dechrau dod yn cynhyrfu i atal y sefyllfa rhag gwaethygu

* Roedd un grŵp diddordeb arbennig yn y effaith meddyginiaeth yn ei gael ar drigolion

* Mae staff yn awr yn ymgysylltu'n fwy mewn gweithgareddau gyda phreswylwyr (siarad yn benodol am eu gorffennol)

Byddwn yn parhau i gefnogi'r rhai ar y rhaglen ac yn edrych ymlaen at y Seremoni Wobrwyo, y byddwn yn trefnu tuag at ddiwedd y flwyddyn, ar ôl cwblhau'n llwyddiannus y Cwrs Achrededig gan hwyluswyr ac aelodau o'u tîm.

Yn y pen draw, hoffwn ddiolch i'r rhai sydd yn cymryd rhan yn y rhaglen ac mae eu hymrwymiad i wella'r ddarpariaeth gofal y rhai sy'n byw gyda dementia


DSDC wedi datblygu'r Arferion Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia i'ch helpu i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen nid yn unig yn bodloni'r safonau hyn ond yn cael ei achredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys ac City & Guilds

DSDC yn cynnig yn fewnol hyfforddiant a hyrwyddo'rg. Gyda cymdeithion a phartneriaid sy'n gweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol y gall DSDC weithio'n gyflym ac yn hyblyg, cyflwyno hyfforddiant yn ein adeilad neu mewn lleoliad o'ch dewis.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest