dementia sy'n Canolbwyntio

Erbyn Henriette Laidlaw

Mehefin 7th, 2016

Edrych gofal oed yn wahanol

DSDC wedi bod yn gweithio gyda Gofal bywyd yn Awstralia yn helaeth ar lefel strategol er mwyn eu cynorthwyo gyda'u hamcanion i ddarparu dull cyfannol i ansawdd bywyd y rhai sydd yn eu gofal. Gofynasom Gofal Life i rannu gyda ni eu gweledigaeth a sut y maent yn gweld y cynnwys DSDC eu cynorthwyo i gyrraedd eu nodau.

Ar Care Oes, rydym yn edrych ar ofal oed yn wahanol. Rydym yn credu mewn darparu model gwasanaeth sy'n sicrhau parch at hoffterau ein cleientiaid ac yn eu grymuso a'u teuluoedd i gymryd rhan ym mhob agwedd ar eu gofal.

Mae'r gred yn ein galluogi i weld y tu hwnt i'r agweddau confensiynol sy'n gysylltiedig heneiddio ac yn ymdrechu i adeiladu dyfodol sy'n darparu profiad arloesol a chadarnhaol ar gyfer pob unigolyn, yn enwedig ar gyfer y rhai sydd â dementia.

Rydym yn credu'n angerddol mewn profiad yn 'Bob Dydd Live' ac yn cael eu buddsoddi mewn darparu ymagwedd gyfannol tuag at les cyffredinol, yn hytrach na'r dull clinigol traddodiadol. Rydym am "i bartner gyda phobl er mwyn iddynt gofleidio bywyd a byw bob dydd" yn seiliedig ar yr hyn y gallant ei wneud, nid ar yr hyn y gallant ei wneud mwyach.

Ymrwymiad Gofal Life yw darparu rhagoriaeth mewn gwasanaethau demensia yn Ne Awstralia ac fel rhan o'r ymrwymiad hwn chwilio am sefydliad i bartner gyda er mwyn helpu i gyflawni rhagoriaeth hwn. Ar ôl siarad gyda nifer o bartneriaid posibl yn genedlaethol ac yn rhyngwladol partneriaeth ffurfiwyd gyda Chanolfan Dementia Gwasanaethau Datblygu (DSDC) ym Mhrifysgol Stirling, yn dilyn ymweliad gan Prif Swyddog Gweithredol, Allen Candy a Rheolwr Cyffredinol Arloesi a Datblygu Gwasanaethau, Deborah Muldoon.

Roedd y DSDC dewis oherwydd rhaglenni sy'n seiliedig ar eu hymchwil, enw da, aliniad â gweledigaeth Gofal Life ac yn bwysig â'r gallu i hyfforddi staff gofal Bywyd ei hun i redeg y rhaglenni i sicrhau y gall y sefydliad fod yn gynaliadwy yn arddangos rhagoriaeth mewn dementia.

Shirley Law, Pennaeth Dysgu a Datblygu yn DSDC, wedi treulio pythefnos gyda rhai neu ein staff allweddol gan gynnwys:

Hyfforddiant pump Staff Arweinyddiaeth i redeg y "Effaith Heneiddio a Dementia"Gweithdy, a fydd yn cael ei gyflwyno i bob aelod o staff 680 fel rhan hyfforddi blynyddol Care Bywyd y flwyddyn hon, ac yna i'r holl staff newydd trwy ein Sefydlu Corfforaethol misol. Byddwn hefyd yn cyflwyno gweithdy hwn i bob Wirfoddolwyr 250 yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Chwe aelod o staff o fewn ein gwasanaethau cymunedol a phreswyl wedi cael eu hyfforddi i gyflwyno'r "Dementia yn y Gymuned"Gweithdy i ofalwyr sy'n gofalu am rywun yn y gymuned sydd â demensia, ond hefyd i deuluoedd y mae eu hoff un ar hyn o bryd yn un o'n lleoliadau preswyl. Y nod yw cefnogi teuluoedd i ddeall beth yw dementia a sut y gallant gefnogi orau eu hanwyliaid.

Un ar bymtheg o staff o bob of Life Cares gwasanaethau wedi cael eu hyfforddi i fod yn hwyluswyr o'r Arfer Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia a byddant bob cymryd 8 eu cydweithwyr drwy'r chwe modiwl yn ystod y chwe mis nesaf.

Mae'r hwyluswyr i gyd yn ofalwyr, ENs neu Cydlynwyr Cymunedol a gweithio gyda phobl â dementia yn ddyddiol.

Eu nod yw annog pobl y maent yn gweithio gyda hwy i feddwl am sut y maent yn ymateb i rywun â dementia a ffocws ar ddull gweithredu sy'n canolbwyntio ar y person. Rydym eisoes yn gwneud gwaith eithaf da o ran rheoli hyn, ond rydym yn gyson yn gofyn i ni ein hunain sut y gallwn wella'r ffordd yr ydym yn rhoi'r ansawdd bywyd gorau posibl pob cleient ac yn byw profiad bob dydd.

Bydd y nod fydd ymestyn y rhaglen i staff arall 100 6 yn y mis cyntaf 2017.

Hwyluswyr Gofal Bywyd

Rydym eisoes yn gweld ymateb cadarnhaol iawn at y "Effaith Heneiddio a Dementia" gweithdai ymysg staff, yn enwedig ar ôl cwblhau'r gweithgareddau efelychu. Yn dilyn y gweithdai bu llawer o frwdfrydedd ar draws y sefydliad i hefyd fod yn rhan o'r rownd gyntaf y Arferion Gorau mewn rhaglen Gofal Dementia.

Ymrwymiad Gofal Life i gynllunio a darparu gwasanaethau gofal dementia yn parhau i barhau i fod yn ganolbwynt a blaenoriaeth wrth i ni gydnabod yr agwedd bwysig hon o fywydau heneiddio De Awstraliaid.

Nid yw cyflenwi gwasanaeth yw'r unig agwedd Gofal Bywyd yn mynd i'r afael ac mae wedi datblygu Cynllun Meistr dros y ddwy flynedd ddiwethaf gan sicrhau bod ein portffolio eiddo yn cael ei hailddatblygu i gefnogi ein cyfeiriad strategol ac yn ein galluogi i gyflwyno profiad "Live Bob Dydd" i bob un o'n cleientiaid.

Fel rhan o'r Prif Gynllun, Gofal Life ar hyn o bryd yn y broses o ymgymryd â'r ailddatblygiad uchelgeisiol o un o'n cyfleusterau preswyl gyda phwyslais cryf ar sicrhau bod y dyluniad adeilad cyfan yn cael ei oed gyfeillgar gyda ffocws penodol ar y gofynion ychwanegol ar gyfer pobl ag dementia.

Mae ein Tîm Gweithredol, Cyfarwyddwr Prosiect a Phenseiri, a gymerwyd ymlaen gan Care Life, wedi bod yn gweithio'n agos gyda Lesley Palmer a'r tîm Pensaer DSDC i sicrhau ein bod yn ystyried ac yn gweithredu cynllun arferion gorau rhyngwladol drwy gydol y gwaith ailddatblygu.

Gofal Bywyd yn dwyn ynghyd egwyddorion dylunio arfer gorau byd a staff medrus i ddarparu gwasanaethau premiwm a rhagoriaeth dementia mewn opsiynau llety wladwriaeth-of-the-celf ar gyfer De Awstralia wrth iddynt heneiddio.


DSDC wedi datblygu'r Arferion Gorau yn y rhaglen Gofal Dementia i'ch helpu i gyflawni safonau gofal cenedlaethol a rhanbarthol. Mae'r rhaglen nid yn unig yn bodloni'r safonau hyn ond yn cael ei achredu gan y Coleg Brenhinol y Nyrsys ac City & Guilds

DSDC yn cynnig yn fewnol hyfforddiant a hyrwyddo'rg. Gyda cymdeithion a phartneriaid sy'n gweithio ar draws y DU ac yn rhyngwladol y gall DSDC weithio'n gyflym ac yn hyblyg, cyflwyno hyfforddiant yn ein adeilad neu mewn lleoliad o'ch dewis.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest