dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Paul Hudson

Mawrth 9th, 2016

Theatr Cyfeillgar Dementia

Creu amgylcheddau galluogi yn adeiladau hanesyddol - Yr heriau a'r manteision.

Mae llawer ohonom yn caru mynd i'r theatr a'r celfyddydau, ond beth sy'n digwydd pan mae pobl a allai fod wedi mwynhau theatr eu hoes eu cael eu hunain yn byw gyda dementia? Dechreuodd ein staff yn y Brenin a Gŵyl Theatrau yng Nghaeredin i hysbysiad hyn yn digwydd. Cyfeillion y theatr a oedd wedi bod yn gefnogwyr brwd dros nifer o flynyddoedd yn sydyn rhoi'r gorau i ymweld. Ar ôl cysylltu nhw, darganfuwyd eu bod wedi cael diagnosis o ddementia ac nad ydynt bellach yn teimlo'n hyderus yn dod i weld sioeau. Felly, y theatrau yn dechrau gofyn y cwestiwn 'A oes rhywbeth y gallwn ei wneud er mwyn i bobl yn dal i ddod i'r theatr?' O ganlyniad, y flwyddyn ddiwethaf mae'r Ymddiriedolaeth Theatrau Gŵyl City gais am gyllid Trust Newidiadau Bywyd a dyfarnwyd £ 320,000 dros dair blynedd i archwilio sut y gallai ein lleoliadau fod yn gymunedau cyfeillgar dementia.

'Beth sy'n gwneud dementia theatr gyfeillgar?'

Mae llawer o leoliadau o amgylch y DU yn awr yn cynnig digwyddiadau a sioeau cyfeillgar dementia fel rhan o'u rhaglen, gan addasu eu gweithdrefnau ar gyfer sioeau hyn; gosod arwyddion ychwanegol; cael staff a / neu wirfoddolwyr sy'n gweithio mewn meysydd allweddol blaen tŷ ac yn yr awditoriwm fwy rheng flaen. Mae rhai lleoliadau yn awr yn cynnig perfformiadau cyfeillgar dementia a addaswyd o gynyrchiadau teithiol mawr fel rhan o'u rhaglenni. Rydym yn dechrau i ofyn i ni'n hunain yn rhywbeth hon y gallwn ei wneud drwy'r amser? A allem addasu ein lleoliadau a gweithdrefnau a galluogi ein hadeiladau i fod yn fwy hygyrch a haws ei defnyddio 24 / 7?

Yn allweddol i unrhyw ran o'r gwaith hwn wedi bod a bydd yn parhau i fod yn cynnwys lleisiau pobl sy'n byw gyda dementia, eu gofalwyr ac mae ein cynulleidfa ehangach yn ogystal. Rydym hefyd yn cymryd y penderfyniad i gael ein hadeiladau harchwilio gan y DSDC i roi arwydd clir o'r dasg sydd o'n blaenau. Felly, dros gyfnod o ddau ddiwrnod yr ymwelwyd â hwy ddiwethaf Prif Bensaer Medi Lesley Palmer o DSDC Theatr Stiwdio a Theatr Festival. Un o'r prif heriau yma yw oedran yr adeiladau a'u gwahanol lefelau o hygyrchedd. Mae'r theatr Ŵyl Ailadeiladwyd yn 1994 gyda'i ffryntiad gwydr agored eiconig tra'n cadw'r awditoriwm Milburn Brothers 1928 gwreiddiol. Agorodd y theatr Stiwdio yn 2013 a hwn yw'r mwyaf hygyrch o'n hadeiladau. Mae ein chwaer lleoliad y Brenin Theatre yn adeilad rhestredig gradd A a agorwyd ym 1906, a dyma'r adeilad lleiaf hygyrch â'i set ei hun o heriau. Felly, ar gyfer yr erthygl hon byddwn yn canolbwyntio ar y Theatre Festival.

Arfog gyda ein harchwiliad adeiladu DSDC gwahoddwyd ein grŵp cyntaf o bobl sy'n byw gyda dementia am dro o amgylch y mannau cyntedd Gŵyl Theatr a choridorau. Daeth yn glir yn fuan iawn ei fod yn yr amgylchedd oedd yr elfen sy'n anablu yn yr hafaliad. Ddim o reidrwydd dementia y person. Wrth i ni gerdded o amgylch ac roeddwn yn egluro rhai o'r hyn yr oeddem yn bwriadu ei wneud, fel gwella arwyddion dywedodd un wraig, 'fel eich bod newydd ei wneud gwell i bawb, yna?'

Mae'r broses o addasu ein hadeiladau i bobl sy'n byw gyda dementia yn y pen draw yn gwneud amgylcheddau nhw fwy cyfeillgar a chymorth ar gyfer llawer mwy o bobl. Mae'r archwiliad cynhwysfawr o DSDC nodi saith maes allweddol ar gyfer addasu'r Theatre Festival a'r tri maes ar gyfer Theatr Stiwdio mwy newydd.

Mae'r caffi yn Theatr Festival eisoes ddyledus am adnewyddu cyn i'r prosiect ddechrau ac roedd yn rhif saith ar y rhestr daro archwilio. Ddim yn flaenoriaeth enfawr ond rhoddodd gyfle gwych i weithredu rhai o'r canfyddiadau o'r archwiliad cyn ymgymryd â darnau mwy ni.

Theatre Festival Caeredin Old Dylunio Caffi Dyma y caffi fel ag yr oedd. Mae llawer o arwynebau caled ar gefn a blaen y bar a oedd ynghyd â'r llawr llechi yn gwneud y gofod swnllyd iawn hyd yn oed gyda dim ond ychydig o gwerin mewn a hyd yn oed yn fwy felly gyda sioe gwerthu allan a phobl 1915 melino o gwmpas y cynteddau. Mae'r goleuadau yn goleuadau sbot cyfeiriadol hen ffasiwn sydd yn y nos taflu cysgodion dryslyd o gwmpas y lle ac ar y byrddau a chadeiriau. Roedd y tablau hefyd yn eithaf adlewyrchol a'r seddi, gyda'i seddi llwyd a chefnau du a oedd yn gyferbyniol mewn tôn nid oedd cyferbyniad digonol rhwng y seddau cadeirydd a'r lloriau du er mwyn iddynt fod mor weladwy ag y gallent fod ar gyfer pobl ag demensia a hefyd pobl â nam ar eu golwg.

Y Cyfarwyddwr Gweithrediadau yn y theatrau, Brian Loudon, yn gallu cysylltu â archwaeth uniongyrchol, y cwmni sy'n rhedeg y caffi, mae eu dylunwyr a dod o hyd i dyluniad sy'n cyflawni caffis awydd i gael amgylchedd stylish i ciniawyr i fwynhau eu bwyd a diod i mewn ac ar yr un pryd cyflawni ein dymuniad y dylai'r gofod fod mor gefnogol ag y bo modd ar gyfer ystod eang o gwsmeriaid, ond yn enwedig yr elfennau hynny a amlygwyd yn yr archwiliad i gefnogi mwy dylunio cyfeillgar dementia.

Dylunio Theatre Festival Caeredin New CafeMae'r gofod newydd wedi gwella goleuadau, arwynebau pren ar y bariau i helpu lladd y acwsteg, ynghyd â llenni a man eistedd arddull soffa newydd i ymestyn y gallu caffi a darparu man eistedd mwy cymdeithasol sydd wedi bod yn boblogaidd iawn gyda defnyddwyr cadeiriau olwyn a rhai o'n grwpiau mwy i'r ymgynghoriad gyda'r prosiect gyfeillgar dementia. Mae'n lle llawer mwy hygyrch ac mae'r fwydlen dryslyd ei ysgrifennu ar gefn y wal bar wedi mynd ac wedi cael ei ddisodli gan oergell gwydr mawr fel y gallwch weld y bwyd cyn gwneud penderfyniad beth i'w fwyta.

Wrth i'r prosiect symud yn ei flaen, byddwn yn parhau i weithio gyda'n grwpiau ymgynghori ar yr archwiliadau adeiladu ar waith a bydd y grŵp yn awr yn cynorthwyo gyda archwiliad ffurfiol y Brenin Theatr eleni. Rydym am i'n theatrau fod mor groesawgar a chefnogol fel amgylchedd ag sy'n bosibl ar gyfer ein holl gynulleidfaoedd. Nid dim ond ein cynulleidfaoedd presennol ac ar gyfer ein cynulleidfaoedd yn y dyfodol yn ogystal.


Paul Hudson yw cydlynydd Forget Me Not.

Mae'r prosiect hwn wedi ei ariannu gan yr Ymddiriedolaeth Newidiadau Bywyd ac mae'n cefnogi Theatrau Gwyliau a Brenin wrth wneud Cymunedau sy'n Gyfeillgar i Dementia. Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau rhaglennu a pherfformiadau sy'n addas ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr.

Mae pob Forget Me Not digwyddiadau am ddim, ond angen tocyn. I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r digwyddiadau sydd ar y gweill neu sydd i'w cynnwys yn eu grwpiau ffocws i helpu i gynllunio digwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â Paul: paul.hudson@edtheatres.com


DSDC yn darparu archwiliad ac achredu ar gyfer adeiladau ysbytai a cartrefi gofal ac rydym wrthi'n cynnal cynllun peilot ein dull archwilio adeiladau cyhoeddus. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â dawn.humble @ stir.ac.uk

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: Dylunio dementia