dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Hydref 22nd, 2015

Sut i ymrwymo i effaith gynaliadwy mewn gofal

Yr Athro Timothy KwokFel cyfarwyddwr y Ganolfan Clwb Jockey o Cadarnhaol Heneiddio ac yn Athro yn yr Adran Meddygaeth a Therapiwteg yn y Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong, Yr Athro Timothy Kwok wedi adeiladu enw da byd-eang am ei waith ym maes gofal dementia mewn ysbytai. Ahead o fynd i'r afael y mis nesaf Cynhadledd Dementia Ryngwladol yn Birmingham, siaradodd yr Athro Kwok i INSIGHTS ynghylch maint yr her yn Hong Kong, a sut y mae ei dîm ati i ddelio â hi.

Sut mae'r duedd ledled y byd i boblogaethau chwarae allan yn Hong Kong sy'n heneiddio? Yw'r her ddemograffig mwyach, neu lai, dwys yno nag y mae yng ngweddill Asia?

Mae canran o'n poblogaeth sydd dros 65 yn awr yn rhedeg ar 13%, o'i gymharu â chyfartaledd Asiaidd Southeast o tua 10%. Yn fwy pryderus, disgwylir y 13% i gynyddu i fwy na 20% o fewn y blynyddoedd 15, sy'n golygu ein bod yn sôn am gynnydd sylweddol boblogaeth: mae gennym saith miliwn o bobl yn Hong Kong, ac mae rhai welyau mewn cartrefi nyrsio 90,000. Ychwanegwch at hyn realiti hirhoedledd cynyddol: yn erbyn y tir mawr cyfartalog disgwyliadau oes Tseineaidd o 76 i ddynion, a 78 i ferched, mae'r niferoedd Hong Kong yn 81 86 a, yn y drefn honno.

Felly, mae'r her sy'n ein hwynebu - yn wir, yr hyn yr ydym wedi bod yn eu hwynebu ers peth amser - yw bod angen inni naill ai o welyau mwy ysbyty neu ffordd o ddod yn gyfreithlon i lawr hyd yr arhosiad ar gyfer y bobl sy'n byw gwelyau hynny. Ac mae hyn yn oed yn fwy beirniadol o ystyried y gallai ein hysbytai yma yn cael ei ariannu'n gyhoeddus, ond nid yw gofal sylfaenol yn. Nid yw'r llywodraeth yn talu am wasanaethau rheng flaen o'r math hwnnw, sy'n golygu bod llawer o bobl a allai mewn rhannau eraill o'r byd yn mynd i weld eu meddyg teulu lleol, yn Hong Kong yn mynd yn syth i'r ysbyty. Mae hyn yn rhoi pwysau enfawr ar ein gwasanaethau ymadfer, yn ychwanegol at yr hyn y mae'n rhaid i ni ei wneud yn y ffordd o ofal acíwt.

O ystyried niferoedd hynny, o ran dim ond yr angen cynyddol, byddwn i'n dychmygu hyd yn oed gwelliannau cynyddol bach ond sylweddol y gall wneud gwahaniaeth mawr?

Oes y gallant, ond mae angen iddynt fod yn newidiadau gydag effeithiau y gallwch fesur a, hyd yn oed yn fwy pwysig, newidiadau y gellir eu cynnal dros gyfnod o amser. A'r rhan gynhaliol: dyna'r her. I wneud y math hwnnw o wahaniaeth, rydym yn darganfod bod angen i chi prynu i mewn o'r cychwyn cyntaf ar y brig. Yn ein hachos ni, mae hynny'n golygu ymrwymiad gan ein nyrs pen, y mae ei hymroddiad wedi arwain yn ei gwirionedd yn gwneud ei PhD ym maes gofal dementia.

A oedd yna un newid eich bod yn canolbwyntio ar fwy na dim: rhywbeth yr ydych yn cyfrif y gellid mesur a gellid ei gynnal dros gyfnod o amser, a gwneud gwahaniaeth go iawn - gan dybio hefyd, wrth gwrs, eich bod yn llwyddo i dynnu i ffwrdd?

Ydw. Fi jyst grybwyll adnoddau a hyd yr arhosiad: roeddem yn gwybod na allem wneud llawer am adnoddau ac yn wir y byddai yn ôl pob tebyg dim ond yn colli llawer o amser yn poeni dros gyllidebau a darfod i fyny gan ddefnyddio diffyg adnoddau fel esgus dros beidio â gwneud hyn, nid gwneud hynny. Ond beth wnaethom ni mewn gwirionedd yn cael rheolaeth dros? Beth am hyn: rydym yn gostwng cyfartaledd hyd arhosiad yn ein hysbyty.

Ond nid dim ond drwy gorchymyn amserau rhyddhau cynharach ...

Na, wrth gwrs: Roeddwn yn arfer y gair "gyfreithlon" pan soniais am leihau hyd yr arhosiad. Mae traean ein cleifion yn cael eu rhyddhau i mewn Cartrefi Gofal: os nad ydynt yn barod i fynd, byddant yn ôl, gyda'r holl bod hynny'n ei olygu o ran mwy o gostau a gofid i'r cleifion. Felly, mae'n rhaid iddynt fynd drwy weithdrefn ffurfiol rhyddhau a bod yn gywir yn barod i adael. Y cwestiwn i ni oedd: yr hyn y gallwn ei wneud i hwyluso gwyriadau cynharach sy'n gweithio ar eu cyfer? Yn awr, un agwedd ar ofal Rwyf bob amser wedi meddwl amdano fel wrthgynhyrchiol, yn ddealladwy efallai, mewn rhai amgylchiadau, ond drallodus ddieithriad ac nid yn ddefnyddiol o gwbl i unrhyw un, yn bolisi gan atal cleifion dryslyd yn gorfforol. Aethom ati i leihau ataliaeth, yn bennaf drwy leihau'r angen amdano.

Sut wnaethoch chi hynny?

Rydym yn buddsoddi mewn gwelyau is y gellid ei godi er lles y staff gofal, ond a allai fel arfer yn cael eu gosod llawer is i leihau cwympiadau ac yn gwneud yr holl broses o fynd i mewn ac allan yn llawer haws. Rydym yn gosod synwyryddion pwysedd allai fod o gymorth wrth fonitro a lleihau crwydro. Rydym yn symud orsafoedd nyrsio i ganol y wardiau er mwyn gwella gwelededd. Rydym yn cadw ystadegau llawer gwell ar gwympiadau a gwneud newidiadau lle y gallem o ganlyniad i'r hyn y mae'r data yn ei ddweud wrthym. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau ymrwymiad hwnnw gan uwch staff yr wyf yn siarad amdanynt yn gynharach, a llwyfannu gweithdai rheolaidd i gynnig addysg a sicrwydd i staff rheng flaen fel bod pawb, yn syml pawb yn deall bob amser yr hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni, a gallai dathlu ein llwyddiant yn dod i'r amlwg wrth i ni gyflawni hynny.

Felly, rydych yn ei gyflawni? A gallech ei fesur?

Pan fyddwn yn gosod allan ar y daith hon, tua phum mlynedd yn ôl, mae ein cyfartaledd hyd arhosiad ar gyfer cleifion hŷn â nam gwybyddol bod yn ddyddiau 23. Nid yw effaith yr hyn yr ydym yn ei wneud yn syth; mae bob amser yn bwysig i lywio cwrs cyson ac â disgwyl gormod yn rhy fuan. Ond gallem weld gwelliannau o fewn chwe mis, nid yn unig o ran hyd yr arhosiad, ond gydag ansawdd bywyd i gleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr, a gyda'n staff yn ogystal: nid yn unig oedd awyrgylch gwell ar y wardiau. Ond buddugoliaeth mwyaf oedd gyda'r rhai hyd yr arhosiad rhifau. Rydym yn dod â bod cyfartalog y diwrnodau 23 18 i lawr i.

Parch yno! Gostyngiad o 22% a heb unrhyw newid i'r adnoddau ariannol ymrwymo i'r ymarfer cyfan?

Mae hynny'n iawn. Rydym yn buddsoddi mewn rhai gweithdai arfer gorau â mis Mehefin Andrews a'i thîm o Stirling, ond y math hwnnw o ddysgu a rhannu bob amser yn mynd ar ac weithiau yn cynhyrchu adenillion sylweddol ar fuddsoddiad, yn enwedig pan fydd eich pobl allweddol prynu i mewn i'r broses o weithredu hyn sydd gennych a ddysgwyd.

Diolch, Timothy. Rydym yn edrych ymlaen at glywed mwy amdano yn Birmingham.

Insights Alzheimer yn gylchlythyr ar-lein a grëwyd ar gyfer defnyddwyr - cleifion a gofalwyr yn bennaf - sy'n byw gyda'r her o glefyd Alzheimer. Yn seiliedig ar algorithmau chwilio deallus sy'n sgwrio y Rhyngrwyd ar gyfer y rhan fwyaf o ddarllen, straeon perthnasol a defnyddiol o bob cwr o'r byd, mae'n cael ei churadu a'i gyhoeddi bob Dydd Mawrth gan dîm o arbenigwyr iechyd a chyhoeddi. Gallwch danysgrifio i gylchlythyrau wythnosol yn y dyfodol yma.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest