dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Hydref 13th, 2015

Gall technoleg helpu, ond nid yw'n ateb cyflym

Mae gan dechnoleg ran bwysig i'w chwarae wrth wella gofal dementia, yn enwedig yn estyn allan i gymunedau ynysig. Ond ni ellir ei weld fel "ateb mewn blwch". O flaen drafod ei brofiadau o ofal o bell yn India ac yn yr Alban pan mae'n siarad yn y gynhadledd y mis nesaf, cymerodd seiciatrydd ymgynghorol Dr Sridhar Vaitheswaran peth amser allan o ddiwrnod prysur arall i siarad â INSIGHTS.

Eich profiadau gofal dementia yn India Bydd yn arbennig o berthnasol i'ch cynulleidfa DU, Sridhar, fel y buoch yn gweithio yn yr Alban am ychydig o flynyddoedd?

Mae hynny'n iawn. Roeddwn yn ymwneud â darpariaeth gwasanaethau seiciatrig gyda Grampian GIG fel ymgynghorydd am bum mlynedd ac roedd yn ymwneud yn arbennig o ran darparu cymorth gwasanaethau demensia o bell yn Ynysoedd Shetland. Os gall fy mhrofiad yn nes ymlaen yn yr India yn ddefnyddiol i'r gynhadledd a fydd yn cynrychioli cau priodol o'r cylch i mi. Dim ond oherwydd yr hyn yr wyf yn ei ddysgu yn yr Alban yn sicr wedi bod yn ddefnyddiol yn y gwaith rwy'n ei wneud yn awr gyda fy nhîm yn Chennai.

Beth oeddech chi'n ei wneud yn y Shetland?

Cawsom gynllun gweithredu o'r dechrau, ond wedi dysgu nifer o wersi gwerthfawr wrth fynd ymlaen. Ein nod oedd gwella hygyrchedd i gleifion a rhai sy'n rhoi gofal a oedd yn byw mewn mannau anghysbell. Roedd ganddynt rhywfaint o brofiad blaenorol o'r math o gyfleusterau fideo-gynadledda rydym yn credu y byddai yn gweithio; ond nid oedd gennym brofiad ar y dechrau o'r math o hyfforddiant y byddai ei angen i gael y gorau allan o'r dechnoleg mewn gofal dementia. Ond mae hyn i gyd wedi esblygu dros amser. Mae cael nyrs brofiadol ac yn rhagorol ar fwrdd profi i fod yn hynod o ddefnyddiol.

Beth oedd ei fod a wnaeth y gwahaniaeth wrth i chi wedi datblygu gwell gofal dementia? Beth oedd eich bod wedi dysgu wrth i chi fynd ar hyd?

Roedd yn cyfuno technoleg a hyfforddi sy'n gwneud iddo weithio. Yn fy mhrofiad i - beth bynnag yw'r her iechyd, lle bynnag her sy'n digwydd - y cyfuniad fesur o dechnoleg berthnasol i ddiben penodol, gyda phobl sydd wedi'u hyfforddi'n benodol yn cael y gorau allan o'r dechnoleg: hynny yn wirioneddol wych pan mae'n gweithio. Yn Chennai yn awr ein ystod o dechnolegau yn ehangu ar yr hyn y gellir ei gyflawni gyda apps smartphone ar ffonau symudol, ond y ffactor cyson yw bod gynghrair o dechnoleg gyda hyfforddiant digonol o'r bobl sy'n ei ddefnyddio.

Rhaid bod cyfyngiadau ar yr hyn y gellir ei gyflawni, hyd yn oed gyda hyfforddiant da, o ran costau a phellteroedd? Wrth ddod allan i fannau anghysbell, peidiwch cyfyngiadau cyllidebol o bwys? Ac mae yna rai mannau anghysbell yn rhy bell?

Mae hefyd yn helpu os bydd yr unrhyw dechnoleg ar waith yn cael ei wneud gyda golwg clir o'r hyn y mae'r amcanion, yn erbyn y costau realistig o fuddsoddi mewn gwneud y gwaith yn iawn, i wneud y gwaith technoleg. Yn y dyddiau hyn o bwysau ar gyllidebau iechyd ym mhob man, a oedd yn wers cynnar pwysig. Mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar ganlyniadau gwneud y gorau drwy gael y cydbwysedd iawn rhwng yr hyn yr ydym am ei gyflawni, y dechnoleg a fydd yn ein helpu i gyflawni hynny, a'r hyfforddiant gorau ar gyfer y bobl y mae angen i gael y gorau allan o'r dechnoleg.

A pha mor bwysig yw'r cwestiwn o bellteroedd?

Nawr bod yn ddiddorol. Nid oes debyg, un ateb i'r cwestiwn hwnnw. Yn yr Alban cafwyd bod radiws a ddiffinnir gan ddwy awr o amser teithio yn optimaidd. Llawer llai na hynny a pobl yn ei chael yn haws yn unig i ddod i lle bynnag y gall y ganolfan gofal fod. Llawer mwy na hynny ac mae'n dod yn galed i gefnogi'r syniad o ddarpariaeth leol, hunaniaeth sy'n parhau i fod yn ddigon lleol nad yw'n llithro i fod yn wasanaeth a allai fod yn dod o unrhyw le.

Sut mae'r profiad Grampian cyfieithu i Chennai?

Mae hynny'n pellter a ddiffinnir mwy drwy amser i-fynd-yno nag ar y pellter a deithiwyd. Gall Chennai yn India ddinas bedwaredd fwyaf ond ei bod mor fawr fel Llundain a rydym yn eu gwasanaethu ardal o 600 cilomedr sgwâr. A beth a ddysgwyd gennym yn Grampian GIG - yn bennaf, efallai y byddwn yn ychwanegu, wrth weithio â mis Mehefin Andrews a'i Canolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia - yn sicr wedi dod yn ddefnyddiol wrth ymestyn ein gwasanaethau i mewn i Chennai dosbarth.

A beth yw eich bod yn ei wneud gyda thechnolegau symudol yn Chennai? Soniasoch am app smartphone?

Ydym, rydym yn gyffrous ar y potensial yn hyn. Pa mor bell rydym yn cymryd y bydd hyn yn dibynnu ar y lefel o gefnogaeth a gawn cyllid, ond yr ydym yn edrych ar gyfuniad o SMS - destun annog - gyda negeseuon llais, er nodiadau atgoffa yn ymwneud â gwahanol weithgareddau, gan gymryd meddyginiaethau, a rhybuddion hydradu. . .

Mae pob cael ei gyflwyno gyda ymroddiad agos at hyfforddiant. . .?

Yn hollol. Yw ein ffocws ar gyfer hyn ymlaen darparwyr gofal iechyd a'r miloedd o gynorthwywyr hyfforddiant lled-fedrus, ond byddwn yn ehangu yn fuan i mewn i rhai sy'n rhoi gofal teulu sy'n cymryd yn ganiataol cyfran mor uchel o gyfrifoldeb am ofalu am bobl â dementia. Mae ein hyfforddiant bydd hefyd iddynt hwy a'u hanghenion eu hunain yn ogystal â'u hanghenion mewn gofalu am eraill.

Mae ein dau INSIGHTS cyfweliadau cyn yr un yma, â mis Mehefin Andrews yn yr Alban a gyda Tara Cortes yn yr Unol Daleithiau, wedi datgelu tebygrwydd sobreiddiol yn y ddwy wlad ynglŷn â lefelau ymwybyddiaeth yn gyffredinol ddementia ac mae'r graddau y mae hyfforddiant demensia ar y cwricwlwm mewn ysgolion meddygol ac mewn colegau hyfforddi nyrsys. A fyddech chi'n dweud India yn well eu byd, neu yn debyg o ran hyn?

Yn anffodus, byddai'n rhaid i mi ddweud nad yw'r ymgyrch am well hyfforddiant academaidd ym maes gofal dementia yn eto gael hyd i ni gwthio ar ddrws agored iro'n dda. Nid yw hyn i ddweud nad yw pethau'n gwella, ond mae hynny'n bennaf trwy waith ysbrydoledig o ganolfannau rhagoriaeth academaidd, megis y DSDC ym Mhrifysgol Stirling yn y DU, grŵp arwyddocaol ond bychan o sefydliadau megis y Infosys Sylfaen a SGARFF yn yr India, a'r math o rannu arferion gorau a welwn mewn nifer cynyddol o gynadleddau arbenigol megis byddwn yn gweld y mis nesaf yn Birmingham.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno, Sridhar. Diolch am eich amser.

Insights Alzheimer yn gylchlythyr ar-lein a grëwyd ar gyfer defnyddwyr - cleifion a gofalwyr yn bennaf - sy'n byw gyda'r her o glefyd Alzheimer. Yn seiliedig ar algorithmau chwilio deallus sy'n sgwrio y Rhyngrwyd ar gyfer y rhan fwyaf o ddarllen, straeon perthnasol a defnyddiol o bob cwr o'r byd, mae'n cael ei churadu a'i gyhoeddi bob Dydd Mawrth gan dîm o arbenigwyr iechyd a chyhoeddi. Gallwch danysgrifio i gylchlythyrau wythnosol yn y dyfodol yma.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest