dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Hydref 6th, 2015

Adeiladu Strategaeth Genedlaethol ar gyfer clefyd Alzheimer

Yn ein hail gyfweliad o flaen y mis nesaf Cynhadledd Dementia Ryngwladol a Gofal a Sioe Dementia yn Birmingham, INSIGHTS Alzheimer gollwng i mewn ar un o'r goleuadau blaenllaw yn y byd o Alzheimer yn yr Unol Daleithiau. Mae Dr Tara Cortes yw Cyfarwyddwr Gweithredol y Sefydliad Hartford ar gyfer Nyrsio Geriatrig yn Ninas Efrog Newydd, Ac mae'n edrych ymlaen at siarad yn y gynhadledd ar Strategaeth Genedlaethol sy'n dod i'r amlwg ei wlad ar gyfer Alzheimer, a bydd y sylfeini yn addysg, hyfforddiant, a chydweithio.

Tara, eich gyrfa nodedig mewn nyrsio geriatrig wedi gweld chi'n rhan o nifer o achosion hanfodol bwysig, llawer ohonynt yn ymwneud â symud o ganfyddiadau i ffwrdd o broblemau eu hystyried yn anableddau i heriau iechyd yw y gellir ac y mae'n rhaid eu hwynebu.

Dyna oedd y prif gyflawniad Lighthouse International, lle cefais y fraint o fod yn Brif Swyddog Gweithredol am bedair blynedd. Rydym yn gwrthod cydnabod problemau o nam ar y golwg a cholli fel bod yn rhan o'r broses heneiddio: ein her oedd wrth adnabod y cydweithio ac adeiladu rhwydweithiau hyfforddi a allai newid canfyddiad y cyhoedd i'r hyn a oedd, ac yw, yn fater iechyd.

Rhaid i hynny wedi bod yn brofiad cynnar defnyddiol o flaen yr hyn yr ydych yn ei wneud nawr yn y Sefydliad Hartford, â chlefyd Alzheimer, o ystyried adnabod eang arall golli cof yn unig yw rhan naturiol o'r broses heneiddio.

Yn hollol. Nid yw'r ffaith bod amrywiaeth o gyflyrau cydberthyn i ryw raddau â henaint yn golygu eu bod yn anochel, neu na ellir eu hatal. Ond atal heriau iechyd hyn rhag llethol wrthym angen ymdrech enfawr o addysg, a hyfforddiant gwell, yn llawer mwy o ffocws. Bydd yn digwydd, ac mae'n digwydd. Ond yr ateb yn cymryd mwy o amser i ddod i'r amlwg nag sydd ei angen i. Wedi'r cyfan, rydym wedi bod yn clywed am 30 40 i flynyddoedd am y tsunami agosáu ein poblogaeth sy'n heneiddio. Nawr mae'n fan hyn. Yn yr Unol Daleithiau, y genhedlaeth Boomer Baby yn troi 65 ar gyfradd o 10,000 bob dydd.

Sut y mae hynny'n ystadegyn brawychus braidd cael sylw yn ein hyfforddiant nyrsys a meddygon y dyfodol?

Nid yn ddigonol, ac eto. Nyrsio pobl hŷn mewn ysbytai yn cymryd 60% o bob amser gofal; y ffigur hwnnw yn uwch mewn gofal cartref. Ond mae canran y hyfforddiant geriatrig mewn nyrsio ac ysgolion meddygol mewn ffigurau sengl. Dim ond tua hanner y rhaglenni nyrsio i israddedigion yn cynnig cwrs unigryw yn geriatreg. Mae'r rhan fwyaf yn integreiddio geriatreg fel cysyniad ar draws y cwricwlwm, ond meddygol ysgolion yn aml yn unig yn cynnig cwrs dewisol mewn geriatreg. Mae llai na 1% o raddedigion nyrsio yn cael eu hardystio yn geriatreg.

A thu allan i'r ysgol, Tara? Pa hyfforddiant y gellir ei roi i ofalwyr?

Mae hyn yn hanfodol bwysig o ran lleihau yr hyn a alwn y "baich gofalwr". Gan weithio gyda'r Ganolfan Montefiore gyfer y Brain Heneiddio'n, mae'r Sefydliad Hartford yn datblygu rhaglen tair awr ar gyfer addysgu rhai sy'n rhoi gofal, ac rydym yn anelu at adeiladu hyn fel all-lein / modiwl ar-lein cyfunol ar gyfer cyflwyno'r genedlaethol.

Nawr cynlluniau ar gyfer Strategaeth Genedlaethol ar gyfer clefyd Alzheimer yn fawr iawn wrth wraidd yr hyn yr ydych yn mynd i fod yn siarad am yn bedair wythnos yn y Gynhadledd Dementia Rhyngwladol. A allwch roi rhagflas o'r hyn y strategaeth genedlaethol hon yn mynd i edrych fel ni?

Mae yna, yn fras, pedwar prif faes ganolbwyntio. Mae ymchwil yn hanfodol, gyda'r pwyslais cynradd ar ymchwil glinigol wrth i ni fynd ar drywydd uchelgais i ddod o hyd i wellhad neu addasu clefydau triniaeth o fewn y blynyddoedd 10. Mae llawer o waith da yn cael ei wneud yma yn barod, ond bydd mwy o gyllid, mwy o gydweithio, a gwell cyfathrebu helpu. A'r ail ffocws yw ymchwil i elfen gofal i wella ansawdd ac effeithiolrwydd y gwasanaethau dementia - y math o arloesiadau fydd yn cael eu proffilio yn y gynhadledd Birmingham - bydd hyn yn hanfodol hefyd, yn enwedig o ystyried faint o'r baich yn y dyfodol agos yn mynd i dir ar rhai sy'n rhoi gofal.

A yw'r strategaeth Americanaidd yn cynnwys ffocws ar ofalwyr hefyd, felly?

Yn fawr iawn: atal baich rhoi gofal yn ein trydydd maes sy'n peri pryder! Arloesol hyfforddi fel yr un y soniais yn gynharach yn rhan, ond dim ond un rhan, o'r ateb yn yr ardal hon. Er bod y byd o feddyginiaeth wedi cael ei lunio ymateb cydlynol i heriau dementia, mae miliynau o rhai sy'n rhoi gofal o gwmpas y byd yn unig wedi gorfod mynd ymlaen â'r gwaith. Mae gennym fynyddoedd o ddata a hanesion am arferion gorau a syniadau ysbrydoledig ar sut i ddod â'r heriau darparu gofal i mewn i'r brif ffrwd y gymuned, ac yr ydym yn deall yn well nag erioed costau o gael pethau'n anghywir o ran cefnogi rhai sy'n rhoi gofal, a'r manteision sylweddol o gael pethau'n iawn .

Yn ychwanegol at y costau ariannol, rhai sy'n rhoi gofal yn fwy tueddol o iselder.

Nid yn unig hynny, ond a esgeuluswyd rhai sy'n rhoi gofal yn fwy tueddol o yr ystod gyfan o salwch cronig. Ac ar adeg pan mae ein systemau gofal iechyd - yma yn yr Unol mae hynny'n golygu ein Deddf Gofal Fforddiadwy - i gyd yn ymwneud â chadw pobl allan o'r ysbyty, y peth olaf ei angen arnom yn oed yn fwy o bobl ildio i salwch cronig a allai fod wedi cael eu hatal â diagnosis cywir a wnaed yn gynharach, gyda gwell addysg, gyda mesurau ataliol yn llawer mwy gweithredol, a chyda ffyrdd iachach o fyw.

Soniasoch pedwerydd faes ffocws yn y strategaeth genedlaethol newydd?

Wel, dyna addysg. Addysg i bawb sy'n gysylltiedig: y sbectrwm proffesiynol o ddarparwyr iechyd a gwasanaethau; i'r bobl gael diagnosis neu fyw gyda heriau o salwch; y rhai sy'n rhoi gofal; a'r gymuned ehangach, a all gynnig cefnogaeth o'r fath pwerus ar gyfer cleifion a gofalwyr. Ac addysg nid yn unig am y clefyd, ei gynnydd, a strategaethau ar gyfer rheoli ei: ond hefyd yr hyn fydd yn hanfodol bwysig yw Cynllun wirioneddol canolbwyntio ar yr unigolyn Gofal ar gyfer bobl sy'n cael diagnosis, ac ar gyfer y bobl sy'n gofalu amdanynt. Ymgysylltu pawb mewn cynllun gweithredu ffurfiol ar gyfer droi'r llanw. . .

Diolch i chi, Tara. INSIGHTS yn edrych ymlaen at glywed mwy yn Birmingham.

Rwy'n edrych ymlaen at eich gweld yno!

Insights Alzheimer yn gylchlythyr ar-lein a grëwyd ar gyfer defnyddwyr - cleifion a gofalwyr yn bennaf - sy'n byw gyda'r her o glefyd Alzheimer. Yn seiliedig ar algorithmau chwilio deallus sy'n sgwrio y Rhyngrwyd ar gyfer y rhan fwyaf o ddarllen, straeon perthnasol a defnyddiol o bob cwr o'r byd, mae'n cael ei churadu a'i gyhoeddi bob Dydd Mawrth gan dîm o arbenigwyr iechyd a chyhoeddi. Gallwch danysgrifio i gylchlythyrau wythnosol yn y dyfodol yma.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest