dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Tim DSDC

Medi 29th, 2015

Yr Athro Andrews Mehefin Cyfweliad

Gyda phum wythnos i fynd tan y Gynhadledd Ryngwladol Dementia a Sioe Gofal a Dementia yn Birmingham, INSIGHTS Alzheimer yn falch o lansio cyfres o gyfweliadau gyda rhai o'r bobl allweddol sy'n ymwneud, gan ddechrau yn y rhifyn yr wythnos hon gyda agoriad mwyaf priodol. Mae'r Athro Mehefin Andrews wedi dod yn flaenllaw mewn gofal dementia, nid yn unig yn y DU ond yn fyd-eang ac, gyda'r tîm mae'n arwain yn y Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia (DSDC) ym Mhrifysgol Stirling, hi yw'r ysbrydoliaeth y tu ôl i'r gynhadledd.

Mis Mehefin, diolch am gymryd yr amser i ffwrdd oddi wrth eich holl gynhadledd cynllunio i siarad â INSIGHTS. A allwn ni ddechrau gyda'r ffocws y gynhadledd: mae llawer o ddigwyddiadau o amgylch dementia, gofal cymdeithasol, ymchwil feddygol. Beth yn sefyll allan yn glir am eich gynhadledd yw'r ongl rhyngwladol. Pam wnaethoch chi benderfynu i fynd byd-eang, a sut yr aethoch chi am y peth?

Gan fod DSDC yn gweithio yn fyd-eang, rydym yn dyst phobl ddiddorol a phrosiectau ysbrydoledig ym mhob man, heb fod yn gyfyngedig gan yr hyn y gall ymddangos mewn unrhyw un wlad i fod yn dipyn o "swigen dementia". Mentrau lleol yn wych, ond gallwn i gyd ddysgu oddi wrth wledydd eraill sy'n cael trafferth gyda materion tebyg.

Pan wyf wedi clywed yr Athro Cortes siarad o fentrau nyrsio, a Sarah Lenz Lock yn siarad am faterion gofal cymdeithasol, y ddau yn yr Unol Daleithiau, yr wyf yn sylweddoli y gall y dysgu oddi wrthynt ein helpu yma yn y DU. Mae ein cysylltiad â Phrifysgol Tsieineaidd Hong Kong yn mynd yn bell yn ôl, ac oddi wrthynt gallwn weld pwysigrwydd ymchwil trylwyr, herio rhagdybiaethau diwylliannol ac ystyried economeg gofal.

Nawr yn rhedeg yr un pryd â'r gynhadledd yn y Gofal a Dementia Show, ac yr wyf yn deall yn arddangosfa fasnach, yn cynnwys rhai arddangoswyr 200-od? A yw hyn yn yr un modd byd-eang yn y cwmnïau y mae wedi denu?

Wel, mae'r arddangoswyr yn awr yn rhedeg ar 250 - cymaint o ein bod wedi ychwanegu ychwanegol sesiynau cydamserol pedwar Gynhadledd a fydd yn cael eu hebrwng, teithiau tywys o rai o'r arddangosion allweddol yn hytrach na gwrando ar bapurau. Mae llawer o'r cwmnïau yn gweithredu ar lefel fyd-eang, a bydd rhai yn gweithgynhyrchwyr cyfarwydd o ddodrefn a thechnoleg. Fodd bynnag, rwy'n gyffrous iawn am adran arloesol yr ydym wedi sefydlu ar gyfer busnesau sydd am rannu eu syniadau newydd.

Beth am y Gwobrau Dementia Rhyngwladol: yn yr un modd gan dynnu ar arfer gorau o bob rhan o'r gair ond yn eithaf cymhleth i wedi trefnu?

Beirniadu y gwobrau wedi bod yn bleser mwyaf. Er bod rhai yn y rownd derfynol yn dod o bob cwr o'r byd, efallai na fydd yr Unol Daleithiau, Awstralia, y Dwyrain Pell ac yn gallu ymuno â ni ar y noson, bydd yn gyffrous iawn i glywed Joan Bakewell gwneud y cyhoeddiadau. Mae amrywiaeth ac ansawdd y syniadau o gartref a thramor yn anhygoel. Rydym wedi cael y nifer uchaf erioed ar Ddementia a'r Celfyddydau, a phobl sydd â nodwedd dementia fel rownd derfynol hefyd. Rwy'n argraff arbennig o dda gyda'r dangosiad o'r GIG yn y DU, yn ogystal â'r cartref gofal a'r sector tai.

Bellach yn ymddangos dwy o'r themâu allweddol y gynhadledd i fod yn ymchwil a ffocws ar y sector tai. Pa fath o waith ymchwil, byddwn yn edrych ar, yn gyntaf oll?

Rydym wedi wir yn ceisio peidio i cul i lawr y meysydd ymchwil yn rhy agos, ac eithrio i ddweud ein bod am ganolbwyntio ar yr hyn sy'n ymarferol ac yn gwneud gwahaniaeth. Bydd yr Athro Sube Banerjee yn rhoi crynodeb ymchwil ni a'r cyflwyniadau unigol yn amrywio o waith ymchwil ar sut mae pobl yn ei ddefnyddio technoleg ym maes gofal dementia yn y cartref, i sut i redeg rhaglen addysg dementia, ac mae llawer o bwyntiau yn y canol. Yn ogystal, bydd yr arddangosfa o bosteri yn cynnig y cyfle i weld am brosiectau mwy o ymchwil 30.

A'r sector tai: beth sydd y tu ôl eich diddordeb arbennig i dynnu sylw at hynny?

Mae tai yn hanfodol wrth ofalu am bobl â dementia. Mae dwy ran o dair i dri chwarter y rhai sydd â dementia yn y DU yn dal i fyw gartref, a phan fyddant yn gadael cartref y maent yn mynd i mewn i'r mwyaf drud, ac yn anffodus i lawer o bobl, y rhan lleiaf a ddymunir o'r daith. Mae cartref gofal da yn wych, ond ni allwn fforddio cael hyd yr arhosiad sydd wedi cronni yn hanesyddol.

Gall cael y dyluniad cywir yn eich cartref wneud gwahaniaeth sylweddol, hyd yn oed os mai dim ond yn ymestyn eich amser yn y cartref trwy mater o fisoedd. Mae cael staff gofal cartref a staff tai sy'n gallu hwyluso ac ymestyn eich amser yn gyfforddus yn y cartref yn anghenraid economaidd ar gyfer pob gwlad. Ac mae'n beth mae pobl â dementia yn dweud eu bod eisiau. Felly mae angen i wneud gwaith ymchwil a rhannu syniadau am yr hyn sy'n gwneud gwahaniaeth yn y sector tai.

Beth ydych chi'n gobeithio fydd y prif prydau parod o'r gynhadledd ar gyfer y bobl sy'n mynychu hyn? Beth ddelfrydol byddai chi'n gobeithio ei weld gan fod y manteision y byddant yn elwa o fod yno?

Ein bwriad yw y bydd hyn yn y gynhadledd lle rydych yn mynd i ffwrdd ar ôl clywed cryn dipyn o syniadau newydd, ymarferol, gan bobl sydd nad ydych erioed wedi clywed - neu hyd yn oed glywed am - o'r blaen. Oherwydd ein bod wedi dewis y sesiynau cydamserol, posteri a siaradwyr y cyfarfod llawn gorau: rydym yn gwybod y bydd yn brofiad dysgu dwys, yn enwedig gyda'r cyfle i ymweld â ffair fasnach mor enfawr ar yr un pryd.

Mae amser yn brin, ac felly yn arian, felly dyma fydd y digwyddiad gwerth dementia gorau yn y calendr blynyddol. . . gan amlygu gorau tra'n hyrwyddo rhai pobl yn dda iawn yn y byd o'n iard gefn eich hun. Rydym yn awyddus i gadw mewn cysylltiad ar ôl y digwyddiad hwn i weithio i fyny raglen gorau'r byd, yn llythrennol, i 2016.

Ynglŷn Insights Alzheimer

Insights Alzheimer yn gylchlythyr ar-lein a grëwyd ar gyfer defnyddwyr - cleifion a gofalwyr yn bennaf - sy'n byw gyda'r her o glefyd Alzheimer. Yn seiliedig ar algorithmau chwilio deallus sy'n sgwrio y Rhyngrwyd ar gyfer y rhan fwyaf o ddarllen, straeon perthnasol a defnyddiol o bob cwr o'r byd, mae'n cael ei churadu a'i gyhoeddi bob Dydd Mawrth gan dîm o arbenigwyr iechyd a chyhoeddi. Gallwch danysgrifio i wythnosol yn y dyfodol cylchlythyrau yma.

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest