dementia sy'n Canolbwyntio

Gan Peter Molyneux

Mai 1st, 2013

Dementia: Dod o hyd i Atebion Tai

Tai a gwasanaethau cysylltiedig, ynghyd ag ymyriadau eraill, yn gallu gwella ansawdd rhywun sydd â dementia bywyd a lleihau eu hangen am ofal. Trwy gyfuniad o newid ymddygiad, addasu cartref a chefnogaeth, gall person gyflawni ansawdd bywyd uwch yn yr amser sydd ar gael iddynt. Gall hyn hefyd leihau'r angen am ffurfiau sefydliadol yn fwy costus o ofal. Yn yr adroddiad, Dementia: Dod o hyd i Atebion Tai a gyhoeddwyd heddiw gan y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol, Mehefin Andrews ac rwyf wedi dewis nifer o astudiaethau achos sy'n rhoi cipolwg ar y mathau o wasanaethau a phecynnau gofal integredig y gall cymdeithasau tai ac asiantaethau gwella cartrefi cynnig .

Tai da a gwasanaethau cysylltiedig rôl bwysig iawn i'w chwarae wrth gynorthwyo pobl i aros yn annibynnol. Gall gwasanaethau Tai yn helpu drwy ohirio ffurfiau mwy dwys o ofal i atal derbyn a'u haildderbyn i'r ysbyty. Cymdeithasau tai ac asiantaethau gwella cartrefi yn gallu:

  • lleihau neu ohirio galw am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol
  • gwella'r gyfradd o ddiagnosis o ddementia
  • sicrhau gwell canlyniadau iechyd a gofal cymdeithasol am gost is

Gall tai arbenigol yn sicrhau cartref person yw 'gofal barod', gan ymateb yn hyblyg i'w hanghenion newid. Mae buddsoddi mewn tai arbenigol ar gyfer pobl sy'n agored i niwed a phobl hŷn, lle mae gofal a chymorth ar gael ar y safle, yn arwain at gost a budd net i'r pwrs cyhoeddus o £ 639m y flwyddyn. Ar gyfer pobl â dementia, gall addasiadau i'r cartref a gwasanaethau cymorth cartref bontio'r bylchau rhwng eu derbyn i'r ysbyty, ail-alluogi a dychwelyd i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi. Mae astudiaeth o fanteision o wasanaethau cymorth amcangyfrif bod buddsoddiad blynyddol o £ 1.6bn mewn gwasanaethau cymorth sy'n gysylltiedig â thai gynhyrchu arbedion cost blynyddol o £ 3.41bn i bwrs y wlad.

Mae dal i fod angen clir a chynyddol ar gyfer gwasanaethau sy'n ymyrryd yn fuan ar ôl diagnosis, ac sy'n canolbwyntio'n benodol ar helpu rhywun yn parhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Gall ymyrryd yn gynnar yn gwella yn sylweddol profiad pobl o fyw gyda dementia. Fel y mae'r adroddiad yn tynnu sylw at, mae digon o fodelau o ymyriadau cynyddol y gellir eu tynnu ar barod. Gall gwasanaethau o'r fath gymryd y pwysau oddi gofalwyr a gofal preswyl, yn ogystal â atal derbyniadau i'r ysbyty ac arosiadau estynedig mewn ysbytai ac - yn bwysicach fyth - gwella ansawdd rhywun bywyd.

Dementia: Dod o hyd i Atebion Tai gan yr Athro Mehefin Andrews a Peter Molyneux ei gyhoeddi gan y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol ar 1st Mai.

Gellir ei lwytho i lawr yn http://www.housing.org.uk/publications/browse/dementia-finding-housing-solutions

Mwy o Dementia sy'n Canolbwyntio
22nd Tach
By
Wyn Jones
17th Hydref
By
Lynda Hutton
16th Hydref
By
DSDC Guest

categorïau: tai