Ynglŷn DSDC

DSDC yn ganolfan ryngwladol o wybodaeth ac arbenigedd sy'n ymroddedig i wella bywydau pobl sydd â dementia.

Yr wyf yn edmygu'r gwaith y Ganolfan yn Stirling yn fawr iawn. Mae'r Ganolfan yn ffynhonnell ddifrifol o wybodaeth a chyngor am ddementia ac yn helpu i wella safon y gofal ar gyfer cleifion dementia. Mae pob un o'r staff yn darparu addysg a hyfforddiant dementia cynhwysfawr a hanfodol. Cyfarwyddwr y Ganolfan wedi bod mor llwyddiannus wrth ddyfeisio a gweithredu ymyriadau i sbarduno newid mewn ymddygiad clinigwyr a sefydliadau gofal iechyd er mwyn cyflawni ... targedau o amgylch amseroedd aros, mynediad at ofal iechyd a moderneiddio
Farwnes Sally Greengross - Prif, Canolfan Weithredwr Hirhoedledd Ryngwladol - y DU
Cadeirydd Grŵp Hollbleidiol ar Alzheimers, Tŷ'r Arglwyddi

Mae ein hymagwedd

Rydym yn tynnu ar ymchwil ac ymarfer, o bob cwr o'r byd, er mwyn darparu hyd-i-hyd yn adnodd cynhwysfawr, ar bob agwedd o ddementia.

Ers dros 25 o flynyddoedd rydym wedi gweithio gydag unigolion a sefydliadau i:

  • gwella bywydau ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia trwy ofal a dylunio.
  • gwneud cymunedau dementia-gyfeillgar
  • dylanwadu ar bolisi ac i wella gwasanaethau ar gyfer pobl â dementia

DSDC wedi'i lleoli yn y Iris Murdoch Adeiladu ym Mhrifysgol Stirling, er nad yw'n cael ei ariannu gan y Brifysgol ac felly yn cael ei ariannu i raddau helaeth gan ychwanegu sources.In elusennol i'r Brifysgol, mae'r ganolfan yn cael ei arwain gan Bwrdd Ymgynghorol Rhyngwladol ac yn cael ei ariannu yn bennaf o ffynonellau elusennol.

Rydym yn darparu

Addysg a hyfforddiant Rydym yn darparu ystod o raglenni addysg a hyfforddiant cynaliadwy. Mae ein hyfforddiant ac addysg yn helpu i dyfu'r hyder, gwybodaeth a sgiliau sy'n gwneud gwahaniaeth i bobl â dementia, gwella ymarfer proffesiynol a gwella gyrfaoedd. Gallwn ddarparu'r hyfforddiant a'r addysg gywir p'un a ydych yn ofalwr teuluol, staff sy'n gweithio ym maes gofal sylfaenol, gofal aciwt, tai, gofal cymdeithasol, y sector gwirfoddol; neu comisiynydd gwasanaethau demensia.

dylunio dementia: Mae ein tîm amlddisgyblaethol o arbenigwyr clinigol, penseiri, dylunwyr a hyrwyddo pwysigrwydd dylunio ar gyfer pobl â dementia. Rydym wedi datblygu golwg unigryw ar yr hyn y gellir ei wneud i gefnogi pobl â dementia, yn seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth o'r hyn sy'n gwneud gwahaniaeth.

gwasanaethau gwella: Rydym yn cynorthwyo sefydliadau cyflawni rhagoriaeth yn y integreiddio gofal a gwasanaethau ar gyfer pobl â dementia.

Cyhoeddiadau: Yn amrywio o ganllawiau awgrym defnyddiol sy'n gwneud awgrymiadau ymarferol a chost-effeithiol ar gyfer pobl â dementia a'u gofalwyr, i ddeunydd mwy cymhleth a manwl i weithwyr proffesiynol i'w defnyddio yn eu man gwaith.

Gwybodaeth a digwyddiadau ar gyfer gofalwyr: Rydym yn trefnu digwyddiadau rhad ac am ddim ar draws y DU ar gyfer pobl â dementia a'u gofalwyr.

Dylunio a thechnoleg suite: Arddangosfa am syniadau er mwyn diwallu anghenion ymarferol pobl â dementia.

Dementia gwybodaeth: Trwy ein gwefan a'n presenoldeb cyfryngau cymdeithasol yr ydym yn darparu amrywiaeth o wybodaeth ddefnyddiol ar ddementia.